Search
Close this search box.

Nordisk Forening mot barnemishandling og omsorgssvikt (NFBO)

§1 Foreningens navn
Den 26 maj 1998 bildades en nordisk förening med namnet:
Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt.

§2 Målsättning/Ändamål
Föreningens verksamhet skall utgå från FN:s Konvention om barns rättigheter.

Föreningen skall främja nordiskt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan dem som arbetar för/med barn som utsatts eller riskerar att utsättas för barnmisshandel och omsorgssvikt.

Föreningen skall anordna nordiska kongresser.

Mellan kongresserna skall föreningen arbeta för att främja insatser/arbetet mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

§3 Medlemskap
Medlem kan den bli som stödjer Konventionen om barns rättigheter och i sitt yrke eller i ideell verksamhet arbetar för eller med barn.
Ideella föreningar och institutioner kan vara stödmedlem. Stödmedlem saknar rösträtt vid Generalförsamlingen och kan heller inte ingå i föreningens styrelse som ledamot.

Medlemskap förutsätter att medlemsavgiften för innevarande år är betald. Avgiften skall vara betald senast den 31 maj innevarande år. Ny medlem skall omgående betala medlems-avgiften. Medlem som inte betalt medlemsavgift de två senaste kalenderåren blir automatiskt avanmäld. Den som vill begära sitt utträde ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlemsavgiften för innevarande år återbetalas inte. Den som inte längre är medlem stryks ur medlemsregistret.
Den som motarbetar föreningens ändamål eller begår brott som uppenbart står i strid med föreningens ändamål ska uteslutas. Föreningens styrelse beslutar om uteslutning med enkel majoritet.

§4 Föreningens organisation och verksamhet
Generalförsamlingen består av föreningens medlemmar och är beslutför med det antal medlemmar som mött upp till ett stadgeenligt utlyst möte. Beslut skall tas med enkel majoritet med undantag för frågor enligt § 6 och § 8 nedan.

Generalförsamling skall hålla möte i anslutning till att föreningen håller nordiska kongresser. Generalförsamlingen skall hålla möte vartannat år. Det är en strävan att föreningen håller Nordiska kongresser vartannat år. Det är en målsättning att kongresserna skall hållas i de olika nordiska länderna efter tur och om möjligt i följande ordning: Sverige, Norge, Finland, Island, Danmark. Styrelsen kan besluta att kongressen ska hållas på Grönland eller Färööarna när aktuella fackliga teman motiverar det och med hänsyn tagen till föreningens ekonomi och de lokala organisatoriska resurserna.

Vid Generalförsamlingens möte skall följande punkter finnas på dagordningen:
– Godkännande av kallelse till mötet.
– Styrelsens verksamhetsberättelse
– Räkenskapsberättelsen
– Revisionsberättelsen
– Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
– Verksamhetsplan
– Val av styrelse
– Val av revisor

Medlemmarna skall kallas till generalförsamling senast tre månader före mötet. Kallelse sker genom publicering på föreningens hemsida/websida. Dagordning och övriga möteshandlingar ska publiceras på föreningens hemsida (websida) senast 4 veckor före generalförsamlingen .

Röstberättigad vid generalförsamlingens möte är den som är en fysisk person och som har betalt medlemsavgiften för innevarande år.

Generalförsamlingen beslutar om medlemsavgiften för den kommande tvåårsperioden.

Generalförsamlingen väljer styrelse för föreningen. Varje lands medlemmar nominerar vid förmöte till generalförsamlingens möte sina representanter. Förmötet skall hållas i omedelbar anslutning till generalförsamlingen.

Styrelsen är under tid mellan generalförsamlingarna föreningens beslutande organ.

Styrelsen skall bestå av två styrelseledamöter från vart och ett av Danmark, Finland inklusive Åland, Island, Norge och Sverige samt en styrelseledamot från var och en av Färöarna och Grönland . För var och en av styrelseledamöterna skall utses en suppleant. Vid förfall för styrelseleda-moten ersätts denne av en av landets suppleanter.

Styrelseledamöterna och suppleanterna väljs för en period av fyra år varvid generalförsamlingen väljer hälften av ledamöterna och suppleanterna i styrelsen vid varje generalförsamling.

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.

Generalförsamlingen väljer revisorer för föreningen. Revisorerna väljs för en period av två år. Föreningen skall ha en huvudrevisor samt en lokal revisor i varje land med lokal kassa. För huvudrevisorn skall utses en suppleant. För lokal revisor kan suppleant utses. Vid förfall för revisor ersätts denne i förekommande fall av sin suppleant.

Det är en rekommendation att varje lands medlemmar i samband med generalförsamlingen utser en valkommitté med uppgift att förbereda valen i nästkommande generalförsamlingen genom att lämna förslag till val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

§5 Styrelsen
Styrelsen skall besluta om regler för attest av räkningar samt uppdra åt två av ledamöterna att registrera föreningen, öppna bank- och postgiro samt var för sig teckna föreningens firma.

Styrelsen beslutar om var föreningen skall vara registrerad.

Styrelsen utser en person i vart och ett av länderna med uppgift att ansvara för vården av landets medlemsregister.

Styrelsen är beslutför när ordinarie styrelseledamöter från minst fyra länder och självstyrande områden är närvarande. Vid lika röstetal har styrelsens ordförande utslagsröst. Vid förfall för ordinarie ledamot ersätter suppleanten denne i styrelsearbetet.

§6 Ändring av stadgar
Generalförsamlingen antar och beslutar i förekommande fall om ändring av stadgarna. Beslut om ändring av stadgarna kräver majoritet med två tredjedelar av närvarande ledamöter i generalförsamlingen.
Förslag till ändring av stadgarna skall föreläggas styrelsen senast åtta veckor före generalförsamlingen. Förslag till ändring av stadgarna skall publiceras på föreningens hemsida (webbsida) tillsammans med övriga möteshandlingarna senast fyra veckor före generalförsamlingen.

§7 Ekonomi och revision
Föreningen får vid behov ha kontantkassor och bankkonton (lokala kassor) i vart och ett av medlemsländerna samt på Färöarna och Grönland varvid räkenskaper skall föras av den som styrelsen utsett att ansvara för medlen.
De reviderade räkenskaperna för de enskilda ländernas lokala kassor ingår som en del i föreningens räkenskaper. Redovisning av medelsförvaltningen i de enskilda länderna skall ske till huvudkassören. Revision av föreningens räkenskaper skall omfatta de lokala kassorna.

Styrelsen skall avge verksamhetsberättelse som tillsammans med de reviderade räkenskaperna skall föreläggas generalförsamlingen för godkännande.

Föreningens räkenskaper skall granskas av revisorerna.

Revisionen skall vara offentlig och följa de regler och riktlinjer som gäller i det land där föreningen är registrerad.

Styrelsen förvaltar över- eller underskott i föreningens räkenskaper.

§8 Upplösning av föreningen
Föreningen kan endast upplösas genom beslut av generalförsamlingen. För beslutet krävs två tredjedels majoritet i församlingen. Föreningens ekonomiska tillgångar skall i samband med upplösningen av föreningen skänkas till ett av generalförsamlingen utsett välgörande ändamål vilket skall stå i överensstämmelse med föreningens ändamål.

§9 Registrering
Föreningen skall vara registrerad i ett av de nordiska länderna.

(Beslut 28 augusti 2014)