Search
Close this search box.

UTTALANDE PUBLICERAT I SAMBAND MED NFBO:S KONFERENS I AUGUSTI 2018 I TÓRSHAVN

Myndigheternas arbete i olika länder, med att skydda barn mot skadlig behandling debatteras med jämna mellanrum internationellt, med inlägg som ibland kritiserar den grund för arbetet med barns rätt till skydd som gäller för de nordiska länderna.

Under en vecka i augusti 2018 samlades praktiker, forskare, NGO’s och beslutsfattare från hela Norden på Färöarna, för att delta i Nordisk forening mot barnemisshandling og omsorgssvikts (NFBO) konferens med temat ‘Barns bästa – retorik eller realitet’. Föreningen firar 20 års jubileum detta år. Konferensen var den tionde nordiske biennal som föreningen har anordnat som en plattform för samarbete, utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan professionella aktörer inom fältet. Föreningens verksamhet utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter.  

De nordiska länderna är föregångsländer när det gäller barns mänskliga rättigheter. Lagstiftningen i alla nordiska länder innebär ett totalförbud mot alla former för våld mot barn. Befolkningen i de nordiska länderna har en låg acceptans för att använda våld i uppfostran. De nordiska länderna har också varit bland de första i världen att ratificera FN’s konvention om barns rättigheter. Under dessa år har vi sett hur barn och ungas rättigheter i förhållande till våld, sexuella övergrepp och omsorgssvikt, prövas, tydliggörs och stärks i alla de nordiska länderna. Till exempel har några nordiska länder inkorporerat Barnkonventionen i nationell lagstiftning. Jämfört med stora delar av resten av världen rapporterar en låg andel barn och unga i Norden om utsatthet för våld och övergrepp, och barnadödligheten till följd av våld är låg. Detta är en utveckling som vi är stolta över och som vi önskar ska fortsätta.

Vi ser med jämna mellanrum att våra system och principer för arbetet att skydda barn ifrågasätts i media. Kritiken som förs fram i dessa diskussioner kan vara både relevant och befogad. Vi vet att det kan tas beslut på bristande underlag. Vi måste ständigt arbeta för att våra system som ska säkerställa att barns rättigheter efterlevs och att vi bedriver vårt arbete på ett rättssäkert sätt. Samtidigt vill vi lyssna till relevant och befogad kritik för att ytterligare förbättra den nordiska modellen, vars syfte är att förebygga och förhindra våld mot barn. De styrande principer i denna modell är barnets bästa.  De principerna skall under inga omständigheter undergrävas och förkastas. 

I mötet med andra länders rättspraxis, normer och värderingar när det gäller synen på barn, barndom och uppfostran kan den ’nordiska modellen’ uppfattas som alltför långtgående i dess strävan att förebygga våld, att skydda och hjälpa utsatta barn. Här står vi dock fast vid vår övertygelse, som blev fastlagd vid bildandet av vår förening för 20 år sedan. Barn har rätt till ovillkorligt skydd mot alla former av våld, övergrepp och omsorgssvikt. Trots att våra länder, jämfört med andra länder i världen, upparbetat ett starkt skydd som ska säkerställa detta, så sviks barn alltför ofta. Detta är något vi kommer fortsätta arbeta med i åren som kommer, tills alla barn i våra länder får det de har rätt till; en trygg barndom fri från alla former av våld, övergrepp och omsorgssvikt.

Styrelsen för NFBO