Search
Close this search box.

Til stede: Talli Felding og Steen Hansen fra Danmark. Raisa Lounamaa, Finland. Djóni Jákup Eidesgaard og Minna Poulsen fra Færøerne. Tina Dam Rasmussen, Grønland. Gunnar Sandholt, Island. Gertrud Sofie Hafstad og Reidun Dybsland fra Norge. Carl Göran Svedin, Sverige.

Mødet blev holdt i Tórshavn.

Cecilia Kjelgren var forhindret i at møde, så mødet blev ledet af næstformanden, Gunnar Sandholt. Han bød velkommen til mødet og gennemgik dagsordenen. Weekendens program blev præsenteret af Djóni Eidesgaard.

Dagordning

 1. Godkännande av dagsordning
 2. Val av justeringsman
 3. Kommande kongressa: Program, herunder hovedforlæsere
  b: Announcements og deadlines
  c: Vetenskablig Kommitté og Organisationskommitté d: Ekonomi
  e: Besigtigelse af konferencecenter
 4. Handlingsplan
 5. Generalförsamling (tidpunkt, kallelse)
 6. NFBO:s konferens 2020
 7. Förfrågan om ISPCAN:s europeiska kongress i Bergen 2019
 8. Foreningens anvendelse af it-platforme
 9. Kommande aktiviteter i respektive land påminnelse om uppsatstävling
 10. Kommande styrelsesmöte
 11.  Övrigt.

Ad 1: Godkännande av dagsordning

Ovennævnte dagsorden blev godkendt.

Ad 2: Justering

Djóni blev valgt som justeringsmand.

Ad 3: Kommande kongress

Konferencen holdes i Tórshavn den 20. august 2018 kl. 9 til den 22. august kl. 12 i Nordiska Huset.

Sandsynligvis vil der være et mindre arrangement og mulighed for registrering søndag aften (19. august). Et emne kunne være tandlægers tilsyneladende manglende opmærksomhed på at indberette mulig forsømmelse til de sociale myndigheder.

Der er plads til 400 deltagere med det fornødne antal rum til parallelsessioner, og bestyrelsen vurderede, at forholdene er meget egnede til den konference, vi gerne vil holde. Djóni har indgået en aftale med et bureau, som klarer alle funktioner i relation til deltagelsen i konferencen, dvs. deltagelse, fly, hotel, billeje o. lign.

 • Konferencetitel: Barnets bedste: Retorik eller realitet?
 • Drøftede temaer
 • Filosofisk åbning: Hvad er ”børns bedste” egentlig?
 • Moderne former for emotionel forsømmelse
 • Systemisk svigt
 • Børns mestringsmekanismer (i relation til flygtningebørn?)
 • Børn, der misbruger (det kan f.eks. stoffer m.v., men det kan også være andre børn) o Unges forbrug af pornografi
 • Svigt og svig
 • Børn som oplever vold.

Bestyrelsen gav den videnskabelige komité mandat til at fastsætte den endelige emneliste og finde egnede hovedforlæsere – blandt andet på baggrund af de forslag, bestyrelsen netop havde talt om.

 • Praktiske forhold
 • Organisationskomite: Djóni og Minna med nogle lokale resursepersoner fra forskellige organisationer. Bestyrelsen anbefalede, at færingerne involverede Anna Norlén, så hendes erfaringer fra den velorga- niserede konference i Stockholm kan inddrages. Djóni er formand og skal også løbende konferere med Cecilia.
 • Videnskabelig Komité: Gertrud eller Carolina (Norge), Tóra Petersen (Færøerne), Talli (Danmark), Hrefna (Island), Carl Göran (Sverige), Raisa (Finland) og Tina (Grønland). Koordinator: Djóni.
 • Kontakt til forelæsere sker alene fra Færøerne, medmindre der er en konkret aftale om noget andet. o 1. announcement publiceres ultimo oktober 2017.
 • 2. announcement udsendes 1. februar 2018.
 • Abstracts skal indsendes inden udgangen af februar 2018 via en hjemmeside, som Djóni sørger for, så det bliver muligt at grovsortere dokumenterne efter kriterier og i et format, som den videnskabelige komité har fastsat.
 • Endelig tilbagemelding på abstracts skal ske i slutningen af maj 2018.
 • Repetition fra det forrige bestyrelsesmøde:

Det er vigtigt, at der er tydelig rød tråd i de forskellige workshops, så deltagerne ikke skal løbe rundt mellem lokalerne undervejs.

Sprogene kan også med fordel tænkes ind. Engelsk vil sikkert øge målgruppen, og er der for store for- skelle på sprogene, øger det sandsynligheden for, at deltagerne forlader en session i utide.
Det skal være klart for konferencebureauet, at deltagerne ikke skal opkræves moms.

 • Næste konference er den 10. i rækken, og vi kan blandt andet glæde os over, at vi i foreningens histo- rie har kunnet holde konferencer i alle landene. Som udgangspunkt er der dog ingen planer om at fest- ligholde jubilæet i særlig grad.
 • Foreningens generalforsamling holdes tirsdag aften, jf. dagsordenens punkt 5. • Økonomi

Djóni og Minna forsøger ihærdigt at finde sponsorer, så konferenceprisen bliver så lav som overhovedet muligt. De forventede udgifter til konferencestedet er ca. 40.000 kr. efter fradrag af tilskud. Dertil kommer udgifter til forplejning, hovedforlæsere, gaver, bestyrelsens deltagelse, festmiddag, annoncering mv.

Djóni udarbejder budgettet og inddrager herunder Carl Görans viden om budget og regnskab fra blandt andet Stockholm, så de relevante poster kommer med. Det endeligt budget forventes at være klar til foråret. Deltagerprisen forventes at kunne blive 3.200 DKK (4.000 SEK), hvilket vil være mindre end i Stockholm.

Eventuelle økonomiske forpligtelser skal vendes med bestyrelsen – pr. mail, hvis det ikke kan vente til næste bestyrelsesmøde.

Ad 4: Handlingsplan

Handlingsplanens punkter indarbejdes i konferencen.

Djóni anbefalede, at NGO’ernes bidrag til FN’s rapporter om børns rettigheder i de forskellige lande blev inddraget i fastsættelsen af temaer i den kommende handlingsplan. Under alle omstændigheder vil det være hensigtsmæssigt, hvis bestyrelsesmedlemmerne i god tid før næste bestyrelsesmøde tænker over, hvilke temaer foreningen bør beskæftige sig med næste gang.

Ad 5: Generalförsamling

Generalforsamlingen holdes tirsdag aften (den 21. august). Medlemmerne skal indkaldes til generalforsamlingen senest den 21. maj 2018 ved publicering på foreningens hjemmeside. Dagsorden og øvrige mødehandlinger skal publiceres på foreningens hjemmeside senest den 24. juli 2018.

Bestyrelsesmedlemmerne erindres om, at der skal være en lokal proces før generalforsamlingen for at nominere det enkelte lands repræsentanter som henholdsvis bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Alle lande skal være klar med en kandidatliste, når generalforsamlingen starter.

Ad 6: NFBO:s konferens 2020

Raisa foreslog på de finske bestyrelsesmedlemmers vegne, at foreningens 11. konference afholdes i Finland. Forslaget blev støttet af hele bestyrelsen. Stedet er endnu ikke besluttet, men den vil med størst sandsynlighed blive holdt i maj 2020.

Ad 7: Förfrågan om ISPCAN:s europeiska kongress i Bergen 2019

Vi vil gerne engagere os i deres konferencen i ord og gerning – f.eks. i individuelle medlemmers deltagelse og ved annoncering på hjemmesiden – men vi vil ikke tage et økonomisk ansvar eller stå som hel eller delvis arrangør.

Ad8: Foreningens anvendelse af it-platforme

Det har ikke været muligt for de relevante personer at mødes. Drøftelserne fortsætter. Vi skal blandt andet beslutte, om der skal være ét fælles sprog, og hvilket det i givet fald skal være. Holdninger bedes videregivet til Djóni og Steen, som vil mødes i november for at arbejde videre med emnet.

Ad 9: Kommande aktiviteter i respektive land – inkl. uppsatstävlingen

Uppsatstävlingen er i gang, men Cecilia har kun modtaget to rapporter, og ingen andre har modtaget nogen. Derfor er det vigtigt, at alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter gør en indsats lokalt for at gøre opmærksom på konkurrencen og tidsfristen.

Djóni nævnte, at der ikke kommer særlige lokale aktiviteter ud over forberedelsen af konferencen. Til gengæld vil han og Minna massivt udbrede kendskabet til konferencen.

Tina tænker på at arrangere nogle gå-hjem-møder om anbringelser uden for hjemmet. Møderne vil tage udgangspunkt i nogle kommende ph.d-undersøgelser.

Carl Göran fortalte, at der ikke er nogle konkrete arrangementer på vej, men han vil gerne fremhæve de rapporter, som er udgivet i Sverige den seneste tid. Det er blandt andet om emner, som bestyrelsen på nærværende møde har drøftet i relation til konferencen. Han kommer til at deltage i et path finder-projekt i FN-regi, der blandt andet indebærer en konference i februar 2018.

Talli har arrangeret et seminar om uledsagede flygtningebørn sammen med Januscenteret. Der er dog så få tilmeldte, at arrangementet nok må flyttes til foråret 2018.

I Danmark afholder Metropol (hvor den danske suppleant Mimi Petersen arbejder) en konference med temaet ”Børns ret til involvering i beslutningsprocesser”. Konferencen sætter fokus på professionernes udfordringer set i et internationalt og et nordisk perspektiv, og er således 100 % relevant for NFBO. Læs mere på foreningens hjemmeside.

Reidun nævnte, at børnehuset i Bergen har 10 års-jubilæum, og hun vil benytte anledningen til at gøre opmærksom på konferencen i Tórshavn. Gertrud fortalte, at loven i Norge er ændret, således at børn selvstændigt kan give tilsagn om at medvirke i undersøgelser om f.eks. vold i hjemmet. Nordmændene vil på den baggrund gennemføre en undersøgelse om vold og omsorgssvigt med børns deltagelse.

Raisa henledte opmærksomheden på et netværk, som bliver etableret i Finland efter inspiration fra børnehusnetværket, og hvor NFBO tænkes ind.

Gunnar berettede om det islandske aktivitetsniveau, der blandt andet er påvirket af, at der skal holdes en nordisk børneværnskonference om et års tid.

Ad 10: Kommande styrelsesmöte

Næste møde holdes den 4. og 5. maj i København, og der vil også være et bestyrelsesmøde den 19. august umiddelbart op til konferencen.

Ad 11: Övrigt

Gertrud oplyste, at hun efter anmodning fra Dag overtager posten som kontaktperson for Norge.

Flere mødedeltagere havde noteret sig, at der tilsyneladende er et problem i, at tandlægerne ikke er tilstrækkelig opmærksomme på deres pligt til at indberette omsorgssvigt til myndighederne. Emnet kan, jf. referatets punkt 3, evt. indgå i konferencen, f.eks. som en workshop.

Steen Hansen, referent

Djóni Eidesgaard, justering