Search
Close this search box.

Barnevoldsutvalget ble oppnevnt i 2015 av det norske Barne- og likestillingsdepartementet. Utvalgets oppgave har vært å gå gjennom alvorlige voldssaker, og avdekke om, i hvilken grad og på hvilken måte det har sviktet i det offentlige tjenesteapparatets håndtering av disse sakene. Etter brede søk valgte utvalget ut 20 saker som de gjennomgikk. I 12 av sakene var det mer enn ett barn involvert. Det anslås i rapporten at mellom 9.000 og 13.000 barn og unge under 18 år ble utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt i 2015 eller tidligere år. Utvalget kommer med rundt 60 anbefalinger i sin rapport. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-12/id2558211/sec1