Search
Close this search box.

Protokoll från styrelsesammanträde 28-29 oktober 2011 i Roskilde.

Närvarande: Reidun Dybsland, Steen Hansen, Mona Jerkku, Cecilia Kjellgren, Raisa Lounamaa, Kirsten Moesgaard, Gunnar Sandholt, Carl Göran Svedin, Carolina Øverlien.

 1. Ordförande Gunnar Sandholt förklarade mötet öppnat.
 2. Cecilia Kjellgren valdes att föra protokoll.
 3. Kirsten Moesgaard valdes att justera protokollet.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Protokoll för föregående styrelsemöte lästes och diskuterades.
 6. Reidun och Carolina informerade om förberedelserna inför kongressen i Bergen

  2012. Foldrarna är inte klara med kommer att skickas ut till de olika länderna när de är tryckta och man informerade om länken till kongressens hemsida. Man informerade om key-note talarna som kommer att medverka och om hur deras presentationer har tematiserats. Man informerade om barns deltagande på kongressen. Man kommer att ha 3-4 parallella sessioner. Man informerade om budget och avtalet med konferenshotellet och försäkring man tecknat om avbokning skulle bli aktuell. Priset för dagpack är 525 nok. För att kontrollera om personer som anmäler sig till kongressen som medlemmar (med lägre kongressavgift) verkligen har betalt medlemsavgift i föreningen behöver Reidun och Carolina uppdaterade listor på medlemmar som betalt avgift under 2011-2012.

 7. Styrelsen beslutade att hålla sammanträde 17 maj i Bergen, kl 17.00. För konferensdeltagande för styrelseledamöter beslutades:
  • alla medlemmar i styrelsen bokar själv sitt hotellrum
  • ordinarie och suppleanter betalar inte konferensavgift
  • resor till kongressen för ordinarie ledamöter betalas av föreningen
 8. Förberedelse av generalförsamling 2012
  Gunnar annonserar tidpunkt för generalförsamling på hemsidan. Gunnar och sekreteraren sammanställer verksamhetsberättelse. Carl Göran Svedin sammanställer ekonomi och lämnar sammanställning för revision. Styrelsen gick igenom vilka ledamöter som är aktuella för omval respektive är valda för ytterligare två år. Valberedningar i de fall sådan finns, aktiveras. Styrelsen diskuterade stadgar och konstaterade att inga stadgeförändringar inför årsmötet är aktuella. Styrelsen

diskuterade medlemsavgiften och beslutade att avgiften ska vara oförändrad för

kommande verksamhetsperiod.

 1. Föreningens ekonomi. Föreningen har på bank 303.000 och på plusgiro 35.000, summa

  338.000. Kassören informerar om att 231.000 har överförts från det danska kontot och överkott från föregående kongress. Kassören konstaterar att ekonomin inte varit så god tidigare.

 2. Handlingsplan. Handlingsplanen diskuterades. Föreningen har levt upp till handlingsplanen. Två personer får i uppdrag att komma med förslag på revideringar av handlingsplanen. Samarbete med andra aktörer diskuterades. Vidare diskuterades att synliggöra de områden som tagits upp i handlingsplanen, i olika ”mappar” på hemsidan. Föreslogs att aktivera forskare på t ex området barnfattigdom att medverka med texter som kan publiceras på hemsidan. På samma sätt skulle frågor/information kring barnahus att samlas under rubrik/mapp på hemsidan.
 3. Kommande kongress. Kongress i Nuuk har diskuterats 2014. Kostnader diskuterades och eventuella svårighet att få många deltagare att ha råd att flyga till Grönland. Styrelsen diskuterade om möjligheten att få ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet för arrangemanget. Alternativet till Grönland som kongressland skulle vara Finland. Diskuterades att be styrelseledamöter från Grönland att ta fram budget som kan ge information om kostnader för den enskilde som kongressavgift, resekostnader och boende innan slutligt ställningstagande.
 4. Hemsida. Steen presenterar förändringar av hemsidan. Geir, Gabriel och Steen har arbetat tillsammans med att genomföra förändringarna. Personer som går in på den gamla domänen dirigeras över till den nya sidan. Steen demonstrerar hur man kan anmäla sig som medlem via sidan. Diskuterades hur text och inlägg kan publiceras på hemsidan. Styrelsen beslutade att kontaktpersoner i respektive land godkänner text innan den kan publiceras på hemsidan. Diskuterade medlemsblad som utsändes förra året. Enades om att information på hemsidan ersätter medlemsbrev. Medlemmarna erhåller mail som informerar om att det finns nyheter på hemsidan.
 5. Informationsmaterial i samband med kongresser diskuterades. Styrelsen beslutade att beställa sex ny ”roll-ups” med föreningens logo, namn och hemsida, som kan fördelas mellan länderna.
 6. Styrelseledamöterna rapporterade om aktuella frågor på barnområdet från respektive land.
 1. Från Färöarna har information kommit att Marie Egardi slutar som suppleant i styrelsen. I avvaktan på val vid generalförsamling kan annan person adjungeras till styrelsen.
 2. Fråga rörande nfbo:s intresse av att det nordiska nätverket för barnahus är kopplat till föreningen diskuterades. Styrelsen var enig i en positiv inställning till samarbetet.
 3. Förslag väcktes att NFBO organiserar en uppsatstävling, som ett led i att engagera studenter i intresse för föreningens intresseområden och aktiviteter. Studenter på utbildningar relevanta för föreningens intresseområde, inbjuds att skicka in godkänd examensuppsats, för bedömning av uppsatsjury inom föreningen. Uppsatsen ska ha fokus på föreningens intresseområde. Styrelsen beslutade att priset kunde vara fritt deltagande på nästkommande NFBO-kongress, resa och boende. Styrelsen föreslog att tre uppsatser kunde belönas per kongressår. Cecilia Kjellgren fick i uppdrag att utarbeta detaljer för uppsatstävlingen.
 4. Mötet avslutades.