Search
Close this search box.

NFBO:s generalförsamling, 25 maj 2021 i Helsingfors

På grund av coronapandemien omfattar denna verksamhetsberättelse tre år mot normalt två år. Pga pandemin har generalförsamlingen inte kunnat hållas som planlagts i Helsingfors 2020 och hålls därför som ett virituellt möte i anslutning till webinar maj 2021.

  1. Nordisk Forening mot Barnemishandling og Omsorgssvikt bildades 26. maj 1998 i Köpenhamn.
  2. Styrelsen består av två representanter och två suppleanter från länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt en representant och en suppleant för de självstyrande områdena Grönland och Färöarna. 

Styrelsemedlemmar, ordinarie (o) och suppleanter (s), under perioden for 2018–2021:

  1. Styrelsen har under verksamhetsperioden haft 10 styrelsemöten, varav fem digitala. Det första konstituerande styrelsemötet hölls under konferensen på Färöarna, därefter har möten hållits i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors. 
  1. En huvuduppgift för styrelsen har varit att förbereda konferensen 2020 i Helsingfors och att följa upp handlingsplanen som antogs 2018. Pga av pandemin ställdes konferensen 2020 in.
  1. Hemsidan, www.nfbo.org, har under verksamhetsåret fortsatt utvecklats. Djóni Eidesgaard har haft ett huvudansvar. NFBO har också en facebook-sida, med 719 följare. Kommunikation med medlemmar sker huvudsakligen via hemsidan. NFBO  har också ett Instagramkonto @nfbo_naspcan
  1. Styrelsen förslår generalförsamlingen att medlemsavgiften i NFBO för kommande verksamhetsperiod ska vara noll kronor. Diskussioner har under verksamhets-perioden förts i styrelsen om de administrativa utmaningarna med att ha en aktuell medlemsregistrering med överblick över inbetalda medlemsavgifter. Coronapandemin har bidragit till att styrelsen just nu inte har en säker bild av aktuella medlemmar. I samband med registrering till webinar har 84 personer angett att de är medlemmar eller vill registrera sig som medlemmar. Den framtida styrelsen kommer fortsätta arbeta med att förbättra rutiner för medlemsregistrering i förhållande till generalförsamlingens beslut rörande avgiftens storlek.
  1. Aktiviteter under verksamhetsperioden. NFBO Norge har arrangerat en digital facklunch 9 april 2021. Styremedlemmarna, Gertrud S. Hafstad och Linda R. Kvalvik, höll inlägg och talade om barn och ungas erfarenheter av våld och övergrepp i Norge och hur vi kan möjliggöra goda samtal med barn och ungdomar med svåra upplevelser. De 50 deltagarna fick information om NFBO och den kommande webinar. 

NFBO Finland var medarrangör för den första ACE-konferensen i Finland i oktober 2019. Där deltog både internationella och finska toppföreläsare bland annat Karen Hughes från Wales, Anna Luise Kirkengen från Norge, Steven Lucas och Moa Mannheimer från Sverige samt Hanna Heinonen och Jukka Mäkelä från Finland. De talade om ogynnsamma upplevelser under barndomen och hur det påverkar livet, hur man kan förebygga och minska dess följder. Konferensen väckte så stort intresse att alla intresserade inte kunde erbjudas plats att delta. Under 2017 bildades inom NFBO ett nätverk kring barn som blir utsatta för våld för både de som jobbar med barn och de som forskar inom området. Nätverket har träffats 1-2 gånger i året. De finska NFBO-aktiva har sedan 2018 planerat NFBO kongressen som skulle hållas i Helsingfors 2020. På grund av pandemin inhiberades kongressen och man fick ta itu med ny planering. Planen var att skjuta upp kongressen i Helsingfors till 2021 men det visade sig i slutet av år 2020 att någon fysisk kongress inte var tänkbar att genomföra våren 2021. Trots motgångar har det funnits en stark vilja både hos de finska arrangörerna och NFBO:s styrelse att ordna NFBO:s kongress 2021 som webinar.

NFBO:s styrelse har beslutat att utse Mattias Kloo, Göteborgs universitet, med uppsatsen The effects of theory of mind and executive functions on preschoolers’ performance during investigative interviews som vinnare av NFBO:s uppsatstävling 2020. Uppsatsen kommer att presenteras i samband med kongressen 2023.

  1. Förslag till ny handlingsplan läggs fram som särskild punkt vid mötet.
  1. Det är tydligt att NFBO har en viktig funktion i arbetet i Norden med barns utsatthet. Vi lär av varandra och inspireras att utveckla arbetet i de nordiska länderna. Eftersom vi inte har resurser för kontinuerlig verksamhet i föreningens regi under verksamhetsåret är konferensen vår huvuduppgift. De frågor som lyfts där, tankar som väcks och kontakter som skapas leder till ofta till kontakter och kunskapsutbyten som varar och som kommer arbetet med utsatta barn till del. 

Helsingfors 25 maj 2021 

För styrelsen

Cecilia Kjellgren

Ordförande, NFBO