Search
Close this search box.

Til stede

Bestyrelsesmøde den 21. og 22. november 2014

Talli Felding og Steen Hansen (Danmark), Helena Ewalds og Raisa Lounamaa (Finland), Petra Johnsdóttir (Færøerne), Tina Dam (Grønland), Gunnar Sandholt og Hrefna Friðriksdóttir (Island), Dag Nordanger og Anna Margrete Flåm (Norge), Cecilia Kjellgren, Carl Goran Svedin og Anna Norlén (Sverige).

Mødet blev holdt på Nordic Light Hotel i Stockholm.

Dagsorden

1: Konferens2016iStockholm 2: Senasteprotokoller
3: Beslutomteckningsrätt
4: Valgafviceordförende
5: Ekonomi
6: Handlingsplan–konkretarbete
7: Ökademedlemsaktiviteteriolikaländer 8: Uppsatstävling
9: KommunikationinomNFBO
10: Övrigepunkter

Cecilia bød velkommen til gamle og nye medlemmer af bestyrelsen. Dag blev valgt som justeringsperson.

Ad 1: Konferens 2016 i Stockholm

Bestyrelsen besøgte Folkets hus, Stockholm City Conference Center, hvor konferencen skal holdes den 22. – 25. maj 2016. Der var enighed om, at faciliteterne var rigtig gode og velegnede som lokali- tet for vores kommende konference – også i lyset af vores forventninger om et stort antal deltagere.

Dag med flere anbefalede, at alle bestyrelsesmedlemmer gjorde en indsats allerede nu ved på for- skellige måder at promovere konferencen i de forskellige netværk, som vi indgår i – herunder på de sociale medier. Måske er det også en idé at tænke en mediestrategi ind i forberedelserne. I hvert fald havde grønlænderne gode erfaringer med at promovere konferencen i de lokale medier.

Cecilia og Carl Göran fik mandat til at arbejde videre med de formelle rammer og om nødvendigt indgå aftaler med Stockholm City Conference Center. Det vil formentligt ske til januar. De vil også overveje, om konferencen kan lægges tirsdag til torsdag af hensyn til blandt andre de grønlandske deltagere, der kun kan rejse på enkelte af ugens dage.

Innehåll – teman

En række forslag til temaer blev drøftet, herunder:

Ad 3: Beslut om teckningsrätt

Bestyrelsen besluttede at fortsætte den tidligere praksis med, at kassereren og formanden hver for sig har tegningsret i forhold til foreningens hovedkasse, Danske Bank, samt PlusGiro. Det vil sige, at Carl Göran Svedin som kasserer og Cecilia Kjellgren som formand hver for sig har tegningsret.

I Danmark bestyres den nationale kasse af Talli Felding, i Finland af Raisa Lounamaa, på Færøerne af Djóni Jákup Eidesgaard, i Island af Hrefna Friðriksdóttir, i Grønland af Tina Dam, i Norge af Dag Nordanger og i Sverige af Carl Göran Svedin.

Ad 4: Valg af viceordförande

Gunnar blev valgt som viceformand uden modkandidat.

Ad 5: Ekonomi

Carl Göran oplyste, at økonomiske situation ser fornuftig ud, og han påpegede, at det er vigtigt, at landene indsender deres regnskab inden udgangen af januar.

Bestyrelsen drøftede, hvordan deltagelse i bestyrelsesmøderne skal finansieres, og hvem der i det hele taget kan deltage. Gunnar redegjorde for de hidtidige retningslinjer, som i korthed går ud på, at hovedkassen betaler for ét bestyrelsesmedlem, og den lokale kasse kan betale for yderligere et bestyrelsesmedlem. Alle opfordres til at være opmærksom på, om arbejdspladsen kan betale for deltagelsen. Suppleanterne kan deltage i møderne for egen regning, hvilket reelt vil betyde, at det vil være arrangørlandets suppleanter, der deltager.

Bestyrelsen nåede frem til, at vi indtil videre fortsætter med de samme principper.

Færøerne og Grønland har jf. vedtægtsændringerne fået en lokal kasse. Bestyrelsen fandt, at disse kasser burde tilføres de kontingentindbetalinger, som færingerne og grønlænderne har betalt til den danske kasse, og at de derudover får tilført 10.000 SEK fra hovedkassen.

Ad 6: Handlingsplan

Handlingsplanen blev allerede tænkt ind under bestyrelsens drøftelser af den kommende konfe- rence.

Det blev vedtaget, at hvert land udpeger en person, som er hovedansvarlig for at sørge for frem- drift i opfølgningen på handlingsplanen. Kontaktpersonerne sender navnet på den udpegede per- son til Gunnar.

Handlingsplanen skrives rent på svensk og lægges på hjemmesiden snarest muligt.

Ad 7: Ökade medlemsaktiviteter i olika länder

Der var enighed om at, der burde holdes i hvert fald ét nationalt arrangement inden for minimum et af emnerne fra handlingsplanen. Derudover kan foreningens medlemmer bidrage med artikler i lokale medier og på hjemmesiden. Petra oplyste, at der allerede er indkaldt til et møde for nuvæ- rende og kommende medlemmer på Færøerne.

Ad 8: Uppsatstävling

Bestyrelsen gennemgik invitationen til at deltage i konkurrencen. Handlingsplanens hovedpunkter skrives ind i temabeskrivelsen. Der var enighed om, at invitationen skal foreligge på svensk og engelsk. Når rapporterne er modtaget, vælges en vurderingsperson fra de lande, rapporterne stammer fra. Disse personer afgør herefter, hvem den endelige vinder bliver.

Når invitationen er klar, lægges den på hjemmesiden, ligesom bestyrelsesmedlemmer og supple- anter spreder den via lokale netværk og på de relevante uddannelsesinstitutioner.

Ad 9: Kommunikation inom NFBO

Bestyrelsen drøftede såvel den eksterne som den interne kommunikation i foreningen.

Hemsidan

To af webmasterne, Steen og Gabriel, havde haft lejlighed til at drøfte status på hjemmesiden og havde nogle forslag.

Orientering om lokale eller internationale begivenheder, som bør inkluderes i kalenderen på hjemmesiden, sendes til webmaster@nfbo.org.

Andra tekniska lösningar

Dag påtog sig at komme med et konkret forslag til, hvordan foreningen kunne gøre brug af Face- book. Raisa nævnte, at ISPCAN allerede benytter Facebook og opfordrede til, at vi undersøgte de- res erfaringer.

Dag opfordrede til, at alle mails vedr. NFBO indledes med netop disse fire bogstaver i emnefeltet, så de er lette at finde og spotte. Han opfordrede videre til, at vi er restriktive med at sætte folk på c.c., så man ikke modtager for mange uvæsentlige beskeder. Bestyrelsen var enig i, at dette i første omgang vil være tilstrækkeligt for at opnå en forbedret intern kommunikation.

Ad 10: Övrige punkter

Helena tjekker med Mona, hvor foreningens banner findes, så den kan blive sendt til Sverige i god tid før konferencen. Vi har også et par roll ups, som skal findes, og vi kan evt. købe yderligere et par stykker.

Næste møde holdes 29. – 30. maj 2015 i Malmø eller København.

Steen Hansen, referent

Dag Nordanger, justering