Search
Close this search box.

Bestyrelsesmøde i Stockholm, den 20. – 21. februar 2016 Referat

Til stede:
Danmark: Talli Felding og Steen Hansen. Finland: Raisa Lounamaa. Førøerne: Djóni Eidesgaard. Island: Gunnar Sandholt. Norge: Dag Nordanger. Sverige: Cecilia Kjellgren, Carl Göran Svedin og Anna Norlén. Derudover deltog Carolina Överlien fra den videnskabelige komite under punkt 4.

Mødet blev holdt på hotel Nordic Light i Stockholm.

Dagordning

1:  Mötets öppnande
2:  Val av justeringsman
3:  Föregåendeprotokoll
4:  KongressenA: Rapport från vetenskaplig kommitté B: Programmet i sin helhet
C: Antalet deltagare
D: Uppgifter/villkor för styrelsen

E: Ekonomi

F: Kommande kongress

5:  Inför generalförsamling (tidpunkt, kallelse)
6:  Handlingsplan
7:  Ekonomi
8:  Uppsatstävling
9:  MedlemskabA: Registrering av medlemmarB: Medlem av grupp

10:  Övrigafrägor

 

Ad 1: Mötets öppnande

Cecilia bød velkommen.

Ad 2: Val av justeringsman

Carl Göran blev valgt som justeringsmand.

Ad 3: Föregående protokoll

Cecilia gennemgik referatet, og bestyrelsen havde ingen bemærkninger til referatet.

Ad 4: Kongressen

Ad 4 A og B: Rapport samt program

Anna gennemgik programmet og noterede sig bestyrelsens forskellige praktiske forslag og beslut- ninger.

Konferencen starter om søndagen med en temadag om Abusive Head Trauma med flere perspek- tiver (vidensoversigt, børnlæge, socialvæsen, børneværn og anklager). Derudover vil der være et reflektionsindlæg og en paneldrøftelse.

Bestyrelsen opfordrede Anna til at bede foredragsholderne være opmærksomme på, at det er en nordisk forsamling med forskellige sproglige forudsætninger.

Søndagens program slutter med velkomstseance på Stadshuset.

Om mandagen åbnes konferencen formelt med deltagelse af dronning Silvia og børnemister Åsa Regnér. Foreningens generalforsamling holdes før konferencemiddagen.

Som led i præsentationen af konferencens hovedtalere vil der være et lille filmklip, hvor et barn giver udtryk for nogle tanker om emnet og evt. stiller et spørgsmål.

Dag påtog sig at være back up, såfremt en af hovedtalerne må melde forfald.

Tirsdagens program slutter med to nye svenske dokumentarfilm, og både instruktøren og en med- virkende fra filmene vil være til stede.

Onsdag slutter programmet kl. 12 uden lunch.

Carolina gennemgik programmet for så vidt angår parallelsessionerne og hovedtalerne.

Der er indsendt 84 præsentationer, som bredt repræsenterer de forskellige fagområder inden for NFBO’s medlemskreds. Præsentationerne er fordelt på workshops, mundtlige præsentationer, symposier og posters, og det ser ud til, at alle kan accepteres til konferencen. Det bliver nødven- digt at have seks parallelle sessioner. Puslespillet med at få placeret præsentationerne vil finde sted i løbet af den kommende uge. Alle lande, på nær Finland, var repræsenteret blandt de ind- sendte oplæg. Bestyrelsen var indstillet på, at såfremt der meget snart kommer et indlæg fra Fin- land, vil det blive velvilligt modtaget, selv om tidsfristen er overskredet.

Samlet set ser bestyrelsen frem mod konferencen med stor fortrøstning. Rammerne, indholdet og organiseringen er i hvert fald i orden.

Ad 4 C: Deltagara

Der var aktuelt 260 tilmeldte, hvilket er færre, end bestyrelsen og organisationskomiteen havde håbet, men det er normalt, at mange melder sig til i tiden op til konferensen. Der var enighed om, at bestyrelsesmedlemmerne endnu en gang vil promovere konferensen i egne lande. Djóni tilbød at hjælpe finnerne med at lægge en finsksproget opfordring til at deltage på facebook. (Der findes allerede informationer om konferencen på den finske del af nfbo.org).

Ad 4 D: Styrelsen

Bestyrelsen mødes søndag kl. 09.30. Der vil være overnatning for de ordinære bestyrelsesmedlem- mer fra lørdag til onsdag (fire nætter) på konferencehotellet.

Bestyrelsen drøftede muligheden for, at et bestyrelsesmedlem kan bo et andet sted end på konfe- rencehotellet. Konklusionen blev, at bestyrelsen af faglige, sociale, organisatoriske og praktiske år- sager lægger vægt på, at alle er samlet på samme hotel.

Ad 4 E: Ekonomi

Deltagerantallet skal op på 400, før konferencen løber rundt. Der foreligger ikke nogen under- skudsgaranti, men foreningen har fået tilskud fra Rädda Barnen og Brottsofferfonden. Eftersom bestyrelsen bestemt forventer flere tilmeldinger, og der også er penge på foreningens konto, vur- derede kassereren ikke, at der er risiko for, at konferencen må aflyses.

Betaling for deltagelse

Ved en fejl har tilmeldingssiden på http://expomedica.se/nfbo/ oplyst, at man skal betale svensk moms ved tilmelding til konferencen. Det skal man ikke, og oplysningen er fjernet på hjemme- siden.

Ad 4 F: Kommande kongress

Djóni tilbød, at næste konference kan holdes på Færøerne. Bestyrelsen støttede ideen, og Gunnar og Raisa var indforstået med, at konferencen ikke i denne omgang holdes i Island eller Finland. Djóni arbejder videre med et oplæg til bestyrelsen.

Ad 5: Generalförsamling

Generalforsamlingen er blevet annonceret på hjemmesiden, så varslet jf. vedtægterne er overholdt.

Vedtægternes § 4 foreskriver: ”Röstberättigad vid generalförsamlingens möte är den som är en fysisk person och som har betalt medlemsavgiften för innevarande år. (…) Generalförsamlingen väljer styrelse för föreningen. Varje lands medlemmar nominerar vid förmöte till generalförsam- lingens möte sina representanter. Förmötet skall hållas i omedelbar anslutning till generalförsam- lingen.”

Bestyrelsen forventer i overensstemmelse hermed, at de enkelte landes kandidater er fundet, og at en eventuel afstemning umiddeltbart kan sættes i gang, når generalforsamlingen når til dette punkt på dagsordenen.

Ad 6: Handlingsplan

Alle lande skal snarest indsende en oversigt over lokale aktiviteter og eksempler på opfyldelse af handlingsplanen til Cecilia, så hun kan forberede beretningen.

Oplæg til næste periodes handlingsplan

Vi bør fortsat nævne børnehusene i foreningens arbejde, men børnehusbevægelsen har været et fokusområde i flere år, og bestyrelsen konstaterer, at der nu er børnehuse i alle lande. Vi kan også se, at repræsentanter fra børnehusene er blevet en del af NFBO og deltager i NFBO’s konference. Derfor vil bestyrelsen foreslå, at punktet udgår som fokusområde fra handlingsplanen.

Nyt emne: Børn på flugt

Emnet skal fokusere på både uledsagede børn og børn, der kommer sammen med familien. Der vil sikkert komme et stærkt juridisk aspekt i de nationale debatter, men de sociale, familiemæssige, psykologiske og lægelige aspekter er lige så vigtige, og under dette emne kan navnlig institutionel- le aspekter adresseres. (Det krydskulturelle perspektiv for børnene og familierne indgår i hand- lingsplanens punkt om dette emne).

Om emnet: Barn och sociala medier

Efter nogen drøftelse var der enighed om, at emnet skal fortsætte, men indholdet skal skærpes til at fokusere på risikoen ved børns brug, især udsatte børns brug, af de sociale medier. Der er ikke sammenhæng mellem deres evne til at færdes på nettet og deres evne til at forstå implikationerne af deres eventuelle risikable adfærd.

Om kommunikation:

Punkt 5 C ændres til … sociale medier og hjemmesiden nfbo.org.

Handlingsplanen og næste konference

Bestyrelsen lagde vægt på, at handlingsplanens punkter nøje afspejles i temaerne på konferencen i 2018.

Ad 7: Ekonomi

Der var aktuelt 373.000 SEK i hovedkassen inklusive 80.000 kr. fra Red Barnet. Senere kommer et beløb på 150.000 kr. Fra Brottsofferfonden. Dertil kommer pengene i de lokale kasser, så alt i alt er foreningens økonomi solid.

Ved den kommende generalforsamling skal vi være opmærksomme på, at de oplysninger, som bankerne kræver i de forskellige lande, fremgår fra starten.

Ad 8: Uppsatstävling

Cecilia fortalte, at hun har modtaget og accepteret ni rapporter. Seks fra Sverige, én fra Island, én fra Færøerne og én fra Finland. Dommerkomiteen består af Cecilia, Helena, Gunnar, Djóni og Ma- rianne. Vinderen vælges i den nærmeste fremtid.

Ad 9: Medlemskab

Ad 9 A: Registrering

Dag og Djóni argumenterede for, at foreningen vælger en anden måde at registrere nye medlem- mer på, vedligeholde medlemskartoteket på og at knytte en automatisk kontingentbetaling sam- men med medlemsregistreringen.

Bestyrelsen havde forståelse for forslaget og bad Djóni om nærmere at undersøge muligheden for at finde et system, som kan sikre mulighed for, at medlemmerne betaler til sit eget lands kasse. Derefter vil bestyrelsen beslutte, om løsningen skal tages i brug – eller om foreningen evt. skal ha- ve et fælles medlemsregistrerings- og kontingentbetalingssystem for hele foreningen.

Ad 9 B: Medlem av grupp

Spørgsmålet om mængderabat, som bestyrelsen drøftede i København, blev lukket med en kon- klusion om, at det kun er individuelle medlemskaber, der kan opnå rabat ved tilmelding til konfe- rencerne, og at der ikke kan opnås yderligere rabat.

Ad 10: Övriga frågor
Næste møde holdes søndag den 22. maj kl. 9.30 i Stockholm.

Steen Hansen, referent

Carl Göran Svedin, justering