Search
Close this search box.

Beslutningsreferat til hjemmesiden fra styremøte i NFBO 21. – 22.september 2007

Sted: Roskilde Sykehus lokale 3.

Tilstede:
21 september: Kirsten Moesgaard (Dk), Steen Hansen (Dk), Marianne Ny (S), Bente Iversen (N), Hrefna Fridriksdottir (Is), Ingrid Åkerman (Sv), Kuno Sørensen (Dk), Gunnar Sandholt (Is), Marianne Nordhov (No, Ref).
Forfall: Raisa Lounamaa (Fi) og Beinta Festirstein (Færøyene)
Lørdag 22 september: Kuno Sørensen og Ingrid Åkermann forfall.

Dagsorden:

 1. Valg av justeringsperson: Bente Iversen
 2. Godkjenning av referat: Godkjent
 3. Oppfølgning av beslutninger foretatt på siste bestyrelsesmøde• Beslutning:
  1. Referat på nettsiden: Referatet bør utformes som etbeslutningsreferat, og beslutningene legges ut på nettsiden.
  2. Dato for neste styremøtet skal alltid stå i referatet
 1. Servitutter v. Marianne Ny• Beslutning:

i. Styrelsen godkjenner vedtektene med de godkjenninger som er

lagt inn i dette møtet med unntak av § 7 som skal godkjennes pr

mail.

 1. Konferansen på Island.• Beslutning:
  Styrelsen godkjenner lokal organisasjonskomite og bifaller det arbeidet som allerede er i gang. Den lokale komité forplikter seg til å holde tett kontakt med styret om videre utvikling i arbeidet. Frist for 2nd annonuncement er 1. november.
 2. Medlemsbladet

• Beslutning: Styret ønsker at foreningen skal fremdeles ha et

medlemsbrev. Deadline til neste brev er 1. oktober. 7. Hjemmesiden ved Steen Hansen

• Orientering

NORDISK FORENING mot Barnemishandling og Omsorgssvigt

8. Folder
• Beslutning: Styret opprettholder tidligere beslutning om at folderen skal oversettes og trykkes. Kontaktpersonene har tidligere fått tilsendt teksten, og de bes om å oversette og returnere det så snart som mulig. 9. Barn Romania v. Marianne Nordhov

• Beslutning: Styret er positiv til at de enkelte land kan bidra i denne typen seminarer / konferanser så lenge formannen /styret orienteres.

10.Regnskap
• Ingen store endringer eller beslutninger tatt

11.Aktuell sak fra landene
• Island: Orientering og granskning av tidligere barnehjemsbarn. Rapport

legges frem ved årsskiftet. Det ble god diskusjon rundt disse forholdene. 12.Aktivitet i landene

• De ulike land orienterte om aktuelle saker / møter 13.Bestyrelsesarbeidets synlighet

• Beslutning: Artiklene skrevet av styrets medlemmer legges ut på hjemmesiden.

14.Konferanse i Portugal 18-21. november 2007. 15.Nytt fra landene

• Se punkt 13. 16.Nytt fra ISPCAN

• Beslutning: Leder skal sende kopi av relevante mail fra ISPCAN til styremedlemmene som orientering

17.Eventuelt
• ISPCAN konferanse i Hong Kong 7 -10. September 2008 • Formannsvalg:

i. Kristen trekker seg som formann ved utgangen av denne perioden. Alle kontaktpersonene oppfordres til å drøfte potensielle kandidater. En ny leder må være medlem av ISPCAN (tidliger vedtak)

18.Neste møte
• Beslutning: Vi skal ikke ha et nytt styremøte i forkant av konferansen

på Island av hensyn til foreningens økonomi. I stedet skal formann og kasserer dra til Island å delta på et programkomitemøte. Det skal tilstrebes at man kan ha abstraktmøte samtidig. Den lokale org komité på Island oppfordrer alle styremedlemmene til å være aktive med spørsmål på mail dersom behov!

Marianne Nordhov, Referent