Search
Close this search box.

Til stede:

Bestyrelsesmøde i Roskilde, den 17. november 2012

Referat

Kirsten L. Moesgaard, Talli Ungar Felding og Steen Hansen fra Danmark, Gun- nar Sandholt fra Island, Raisa Lounamaa fra Finland, Petra Johnsdóttir Joensen fra Færøerne, Anita Johansen og Birgit Hansen fra Grønland, Carolina Øverlien og Reidun Dybsland fra Norge samt Carl Göran Svedin og Anna Norlén fra Sve- rige.

1: Valg av justeringsmann

Formanden, Gunnar Sandholt, bød velkommen, og Carolina Øverlien blev valgt som ju- steringskvinde.

2: Godkjenning af dagsorden og innkalling

Dagsorden og indkaldelse blev godkendt uden bemærkninger.

3: Opfölgning af generalforsamlingen, herunder handlingsplanen

Gunnar Sandholt foreslog, at nogle personer eller lande påtog sig et særligt ansvar for op- følgning på punkterne i handlingsplanen. Bestyrelsen fandt, at forslaget var godt og for- ståeligt. Punkterne i handlingsplanen blev gennemgået.

Konklusion

Drøftelserne førte til denne ansvarsfordeling:

Punkt 1: Aktiviteter og samarbejde

Kontaktpersonerne er ansvarlige for at formidle informationer til og fra medlemmerne.

Danmark: Kirsten L. Moesgaard Færøerne: Petra Johnsdóttir Joensen Island: Gunnar Sandholt
Sverige: Meddeles senere

Finland: Helena Ewalds Grønland: Anita Johansen Norge: Carolina Øverlien

Punkt 2: Konference i Nuuk

Anita Johansen er hovedansvarlig, men alle i bestyrelsen skal bidrage med råd og dåd.

Punkt 3a: Fokus på barnemishandling og omsorgssvikt i et krysskulturelt perspektiv

Carolina påtog sig at undersøge, om hun kan få udarbejdet en rapport på baggrund af ind- læggene på konferencen i Bergen.

Punkt 3b: Fokus på barnehusrørelsen i Norden

Carl Göran Svedin og Reidun Dybsland følger op på punktet ved at forsøge at finde de relevante oplysninger.

Punkt 3c: Fokus på samspillet mellom omsorgssvikt av barn og den stramme økonomiske situasjon

Talli Felding og Kirsten L. Moesgaard sørger for, at der bliver fulgt op på punktet. F.eks. ved at skrive artikler og at indsamle links til og beskrivelse af allerede udsendte rapporter.

Kontaktpersonerne sender links og gode ideer til Kirsten og Talli.

Punkt 4: Aktivitet i relation til ISPCAN

Raisa Lounamaa er kontaktperson til ISPCAN, og hun har ansvaret for at koordinere, om NFBO har synspunkter på de temaer, som ISPCAN behandler, og for at NFBO er repræ- senteret i de medlemsmøder, som ISPCAN holder.

Bestyrelsen ønsker, at bestyrelsesmedlemmernes engagement i andre organisationer som f.eks. ISPCAN og BASPCAN synliggøres. Informationerne kan sendes til webma- ster@nfbo.org. Carolina gennemgår den eksisterende tekst om ISPCAN og opdaterer den evt. Webgruppen overvejer, om ISPCAN bør promoveres endnu tydeligere på hjemmesi- den.

Punkt 5a: Bidra til økt medlemsaktivitet samrbeidsprosjekter med andre nasjonale organisasjoner

De nationale kontaktpersoner har ansvaret.

Punkt 5b: Markedsføre foreningen, øge medlemstallet ved øget medlemsaktivitet

Cecilia Kjellgren er ansvarlig for en ”tevling af relevante examensopgaver for å tiltrekke unge forskere/universitetsstuderende som aktive medlemmer”.

Punkt 5c: Bidra til aktiv kommunikasjon med medlemmerne via hjemmesiden. Gjennemgå statutterne

Kontaktpersonerne har ansvaret for at sende relevante artikler og rapporter mv. til webgruppen. Når der kommer flere artikler, flyttes punktet ud i hovedmenuen, og som udgangspunkt lægges artiklerne på den internationale side.

Bestyrelsen drøftede, om de nationale sider evt. på et senere tidspunkt kan droppes, men det var for tidligt at konkludere på dette spørgsmål.

Hjemmesiden har haft adressen nfbo.org et år, og derfor opsiges det gamle domænenavn, nfbo.com.

Gunnar Sandholt vil udarbejde et forslag om ændringer af statutterne i samråd med først og fremmest Marianne Ny. F.eks. fremgår det ikke af vedtægterne, at medlemskab kun kan være personligt, som det ellers har været praktiseret hidtil.

Punkt 6: Realistiske innsatser i forhold til de økonomiske ressurser

Hovedkassereren, Carl Göran Svedin, følger foreningens økonomiske situation og kunne bekræfte, at foreningens indsatser er meget realistiske i forhold til de økonomiske ressour- cer.

4: Resultat og evaluering af konferansen i Bergen mai 2012

Bestyrelsen gav samlet udtryk for, at et flot og stort arbejde i Norge førte til en god konfe- rence. Der har været god respons fra talerne og deltagerne. Det var også bestyrelsens op- fattelse, at temaet var relevant, og selv om det kan være sensitivt, har der kun været god respons. Reidun Dybsland kunne derudover oplyse, at konferencen havde givet et flot overskud på næsten 340.000 NOK.

Carl Göran Svedin fandt det glædeligt, at det faglige niveau endnu en gang var fint og højt.

Der var to hovedtalere, som meldte afbud umiddelbart op til konferencen. Carolina Øver- lien havde derfor overvejet, om man burde indføje en kontraktlig passus om vigtigheden af at møde op. Hun vil sende BASPCAN’s standardaftale til Anita Johansen til inspiration.

Der var bemærkninger om foreningens generelle konferenceform. Nogle af konferencedel- tagerne har gennem tiden givet udtryk for, at parallelsessionerne måske er for korte. I hvert fald har mange talere følt sig frustrerede over, at de ikke har tid nok til at fortælle alt det, de gerne vil, ligesom der har været for kort tid til at stille spørgsmål. Det har også ge- neret tilhørerne, at andre tilhørere går midt i sessionen.

Konklusion

Bemærkningerne vil indgå i forberedelsen af den kommende konference.

5: Forberedelse af NUUK 2014

De grønlandske medlemmer og andre deltagere fra Bergen-konferencen har holdt møde for at få inspiration til konferencen og finde personer, som aktivt vil støtte afviklingen. Der er stor entusiasme blandt de grønlandske medlemmer m.fl., og de glæder sig til konferen- cen.

Konferenceafgiften forventes at svare til konferencen i Bergen. Møde- og konference- og til dels hotelfaciliteter er forhåndsbestilt. Der vil være ca. 250 overnatningsmuligheder for gæster udefra. Dertil kan der komme lokale gæster, som selv finder overnatningsmulig- heder.

De grønlandske medlemmer har udtrykt bekymring for, at de ikke i tilstrækkelig grad for- står engelsk og nogle af de nordiske sprog til at få det fornødne udbytte af konferencen. De har også talt om, at der gerne måtte være flere kreative indslag.

Bestyrelsen drøftede forskellige temaer og aspekter deraf. Hovedemner kunne være fore- byggelse, lovgivning i relation til praksis, børns vilkår i tyndt befolkede områder, børns reaktioner på belastende faktorer, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, eksempler på ”den gode barndom”, juridiske aspekter, seksuelle overgreb, de elektroniske sociale medi- ers betydning, omsorgssvigt, børns deltagelse, sociale mediers betydning, mestringsstrate- gier, mønsterbrydere samt børns muligheder for at blive hørt og set.

Blandt forslagene til titler på konferencen fik varianter af ”Børns stemmer” og ”Den gode barndom” mest opmærksomhed.

Erfaringerne fra tidligere konferencer viser, at mange forslag til workshops handler om seksuelle overgreb, men spørgsmålet er, hvor meget et enkelt tema skal fylde, og om man ikke kan have et meget overordnet tema med tre undertemaer.

Anita Johansen nævnte, at flybilletter bør bookes i god tid – ca. 6 mdr. før koster de ca. 5.000 kr. for en returbillet fra København med Air Greenland. Anita vil undersøge, om Air Greenland vil give rabat på billetterne.

Konklusion

Konferencen holdes den 26., 27. og 28. august 2014.

Den videnskabelige Komite består af Anita Johansen, Carl Göran Svedin, Carolina Øver- lien, Hrefna Friðriksdóttir, Kirsten L. Moesgaard og Raisa Lounamaa. Organisationskomi- teen sammensættes eller udpeges af de grønlandske medlemmer.

Temadrøftelserne understregede, at fagligheden er afgørende, men at det også vil være rigtig godt med kreative indslag.

De grønlandske medlemmer tænker videre over forslagene til temaer og fagligt indhold og sparrer herefter med den Videnskabelige Komite om de konkrete temaer. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis temaer og tanker om hovedtalerne er kendt primo marts 2013.

Af hensyn til bestilling af flybilletter samt tid til at forberede workshopindlæg er det nød- vendigt, at 2. announcement kommer ud meget tidligt i 2014.

Der var accept af, at Kirsten inddrages ad hoc i vurderingen af lokaliteter og indgåelse af aftaler. Herunder, at hun tager til Grønland til foråret.

Bestyrelsen havde forståelse for bekymringen for grønlændernes sprogproblemer. De grønlandske medlemmer opfordres til i første omgang at søge lokale eller nordiske orga- nisationer om penge til tolkebistand. Organisationskomiteen kan derudover indtænke problemet i planlægningen af workshops og plenarforløb.

6: Foreningens økonomi

Foreningens hovedkasserer, Carl Göran Svedin, oplyste, at hovedkassen indeholder næ- sten 300.000 SEK. Dertil kommer overskuddet på ca. 340.000 NOK fra konferencen i Nor- ge. Derudover har foreningen ca. 80.000 DKK i Danmark, ca. 20.000 DKK i Island og 35.000 NOK i Norge.

Hvis økonomien fortsat er god efter den kommende konference, kan bestyrelsen evt. overveje at nedsætte medlemsafgiften.

Konklusion

Økonomien er god – faktisk har den aldrig været bedre. Det gør foreningen rustet til at holde konferencen i Nuuk.

Bestyrelsen besluttede, at der ikke skulle være en direkte kobling mellem medlemskab og evt. nedsat konferencegebyr. Det er for kompliceret at følge med i, hvem der har været medlem hvor længe, ligesom der er forskel på, om medlemmer eller deres arbejdsgivere betaler henholdsvis medlemskontingent og konferenceudgifterne.

7: Neste møte i styret

Mod sædvane holder bestyrelsen ikke bestyrelsesmøde på det kommende konferencested, da pengene bør bruges på selve konferencen.

Garl Göran Svedin opfodrede til en tidlig dagsorden, så både Cecilia Kjellgren og Marian- ne Ny kan deltage, hvis konkurrencen og vedtægterne kommer på dagsordenen. Af den grund kan mødet også holdes i Stockholm.

Under alle omstændigheder holdes mødet den 30. – 31. august 2013.

8: Eventuelt

For at undgå misforståelser gjorde Gunnar opmærksom på, at Grønland, Færøerne og Ålandsøerne kan vælge et ordinært medlem af bestyrelsen samt en suppleant. Anita Jo- hansen er valgt som ordinært medlem, og Petra Johnsdóttir Joensen er suppleant. Derud- over kan Grønland vælge en suppleant, og her er Birgit Hansen valgt.

Gunnar takkede webredaktionen for den store indsats med at holde hjemmesiden levende og aktuel.

Ref.: Steen Hansen