Search
Close this search box.

Sted: Jonshus, København

Til stede: Hrefna Friðriksdóttir og Þóra Kemp (Island), Gertrud Sofie Hafstad og Linda Kvalvik (Norge), Gisela Priebe og Carl Göran Svedin (Sverige), Mimi Peterson (Danmark), Djóni Eidesgaard (Færøyene), Johanna Thulin (Sverige-Teams, til KL 15 fredag), Pia Rosengård-Andersson (Finland, Teams fra KL 14-16 fredag)

 

1.Velkommen til møtet

Velkommen til alle, og særlig til nye styremedlemmer. Gertrud deler sine tanker om at vi må jobbe for å gjøre foreningen mer kjent.

2. Godkjenning av dagsorden

Dagsorden er godkjent. Innspill fra Mimi og Djóni om nordisk samarbeid, flyttes til eventuelt. Linda skriver referat.

3. Valg av justeringsperson

Djóni ble valgt til justeringsperson.

4. Økonomi

Endelig avrapportering på webinaret

Pia går gjennom regnskapet for webinaret. Grunnet kostnader til konferansen som måte avlyses, ble det totale tapet ca 12 000 euro/125 000 svenske kroner. Dette var kostnader vi ikke fikk refundert ettersom konfereransen måtte avlyses så tett opptil datoen.

Gertrud vil undersøke om det er mulig å søke midler for å dekke tapet.

Dagens økonomi:

Finland har avsluttet sin konto og overført til hovedkassen. Danmark holder på å avslutte sin konto. Formalia er på plass. Norge bruker opp sin konto (47000,- norske kroner) til fellesutgifter, reise mm, det samme gjør Færøarna.

Det er 347 000 svenske kroner på konto.

Drøftet tidligere: Felles kasse med administratoradgang for den økonomiansvarlige for hvert land. Hvem sørger for dette og med hvilken deadline?

Vi er enige i at det holder at kassør og leder har tilgang til kontoen. Det er en del utskiftning i styret og da kreves nye underskrifter og registreringer i banken.

Drøftet tidligere: Skal vi ha en sparekonto, en brukskonto, en kongresskonto? Hvem sørger for dette og med hvilken deadline?

Vi har i dag en konto og er fornøyd med det. Det er lite å hente på eventuell høyrentekonto. Dersom vi ønsker å legge til rette for donasjoner, må vi opprette en egen konto for dette.

Mulige inntektskilder til foreningen

Vi diskuterte om det er mulig å søke midler nasjonalt og nordisk/europeisk samarbeid, og vilke muligheter som fins på egne arbeidsplasser,  på nasjonalt nivå og  på nordisk nivå.

Mulig sted å søke midler: Nordplus (https://www.nordplusonline.org/how-to-apply/step-by-step/)

Beslutning: hvert land sjekker opp i hvilke ordninger som finnes nasjonalt. Ved behov setter vi ned en arbeidsgruppe som kan søke på vegne av foreningen. Ansvarlige til neste møte: Gertrud, Djóni og Mimi.

5. Neste konferanse: Søndag 21. – onsdag 24. mai i Reykjavík

 Arrangementskomité, vitenskapelig komité og lokale

Thora er leder for arrangementskomiteen, som består av den islandske medlemmene av bestyrelsen, samt Annie Haugen. I tillegg har de noen ressurspersoner som er med på å gi innspill til komiteen.Komiteen er i gang med møter. Sosialdepartementet deltar i arrangementskomiteen. Det er inngått samarbeid med en arrangementsfirma.

Lokaler: Nordica hotell (https://www.hiltonhotels.com/no_NO/island/hilton-reykjavik-nordica/ . Nordica har også gitt et tilbud på overnatting. Mulig mottakelse på Harpa, men det er ikke så godt egnet til konferanse. Et annet alternativ for mottakelse er museumet (https://www.whalesoficeland.is/exhibitions).

Vi diskuterte om konferanse skal starte søndag 21. eller mandag 22. Ved å starte 22. sparer man mye penger for lokaler. Carl Gøran peker på at det kan være ønskelig med en faglig aktivitet søndag, ettersom deltakere må komme dit søndag. Fint å samle deltakerne søndag ettermiddag.

Innspill fra Djóni: For konferansen på Færøyene fikk de en god avtale med et lokalt reisebyrå. De tok seg av alla deltagarna vad gæller resa, hotel, registering och betalning til konferansen och konferans-middag. Reisebyrådet flyttade konferans-deltagaravgift samt indbetalningarna før konferans-middagen till NFBO. Samarbetet mellan NFBO och reisebyrån kostade 0,- .

Mulig å søke midler NORBUK (Nordisk ministerråd). Må være en felles søknad fra NFBO. Gertrud sjekker ut.

Innspill fra Djóni:

Det ble diskutert hvorvidt konferansen skal streames. Det er kostbart, og trengs planlegging. Vil det føre til at flere velger å være hjemme? Vi ønsker jo å ha flest mulig fysisk til stede. Island sjekker budsjett/økonomi med og uten streaming.

Viktige datoer (first announcement, second announcement, abstractfrist)

First announcement: Februar/mars 2022. Ønske om å ha klar hovedforelesere.

Second announcement med «call for abstracts»: Oktober 2022.

Frist for abstracts: Februar 2023.

 

Aktuelle tema for konferansen

Arrangementskomitéen kom med noen forslag til tema, mens noen tema ble foreslått av andre meldemmer i møtet. Aktuelle tema som ble foreslått var:

«Barn og pandemi?»

(Det har i disse dager vært arrangert en nordisk konferanse om de nordiske landene og Covid 19: https://www.ummr.fo/corona-i-norden). Vi tenker at det muligens har vært mange konferanser om dette når vi kommer til 2023

«Barn i den digitale verden»: utsatthet, e-helse, digital behandling, muligheter og utfordringer. Mulig titler:

«Barn og marginalisering»

«Samarbeid og samordning rundt barn»

Ny lov i Island: Om integrasjon. Alle tjenester skal være klare på første, andre og tredje nivå. Alle barn skal ha sin egen kontaktperson gjennom hele livet.

Vi har hatt mye fokus på hva skjer i familiene (vold, overgrep, omsorgssvikt), hva med det som barn utsettes for av samfunnet. Type statlig omsorgssvikt, med fokus på strukturelle forhold:

«Den nordiske velferdsstaten – kjærlighet og omsorg for barn?/ en barndom fri for vold?/ svikter vi våre barn?/ Hvor mye koster en god barndom?»

«Den gode hjelper – hva forventes av oss?»

«Når samfunnet trekker seg tilbake og barna overlates til seg selv»

«Kompetanseutvikling – individuelt eller systemisk ansvar?»

 

Det ble diskutert at det er at våre konferanser skal ha fokus på vold, overgrep og omsorgssvikt, fokus på praktisk kunnskap.

NFBO 25 år i 2023 – markering?

Det var bred enighet om at dette jubileet bør markeres. Det kom mange gode innspill til hvordan:

Oppsummering:

Innspill til innledere/Key notes:

Dansk senter for digitalpedagogikk (https://cfdp.dk/om-os/medarbejdere/jonas-ravn/)

Harry Shier (https://www.harryshier.net/)

Hartmund Rosa (https://no.wikipedia.org/wiki/Hartmut_Rosas_akselerasjonsteori)

 

6. Medlemsregistrering

Status

Vi har laget et system der personer kan melde seg inn via nettsiden, GDPR er i orden gjennom privacy policy som medlemmer godtar ved innmelding. Pr nå er det 15 medlemmer som har registrert seg via hjemmesiden, de fleste er styremedlemmer. Lenke til innmelding: JOIN NFBO

Vi er enige i å lage en meny med de ulike yrkestitlene, for slik kan vi få bedre oversikt over hvilken bakgrunn og praksis våre medlemmer har. Gertrud sender ut et forslag

Innmelding/utmelding: Slik det er nå, er man innmeldt til man selv melder seg ut. Forslag om å sende ut e-post hvert 5. år der man ber medlemmer aktivt melde seg ut

Linda har laget et utkast til «invitasjon til medlemsskap», sendes på epost og hvert land sender ut til sine tidligere/aktuelle medlemmer

Ved påmelding til neste konferanse: Kunne hake av for om man er medlem, eller ønsker å bli medlem – med videresending til innmeldingsskjema

 

Valg av medlemsansvarlig

Ansvarlig for oversikt over medlemsregister, holde innmeldingslenken oppdatert. Djóni tar ansvar.

 

7. Oppgavekonkurranse – invitasjon og deadlines

Neste konkurranse er til Island, 2023. Innspill fra Gisela om at konkurransen må lyses ut allerede nå, slik at de studenter som har oppgaver nå kan melde seg til konkurransen. Begrense til perioden 2020 – januar 2022. Sette ned komite etter fristen når vi ser hvilke oppgaver vi får (språk). Gertrud tar ansvar for konkurransen, Gisela melder seg til komiteen. Konkurransen utlyses på nettsiden, deles på FB og Instagram.

Djóni har funnet midler som kan ansøkes til konkurransen til utgiftsdekning for reise/opphold/konferanse for vinneren av konkurransen.

 

8. Web-baserte medier – hvordan holde en jevn aktivitet og øke synlighet?

 Websiden (nfbo.org)

Djoni har hatt kontroll på nettsiden vår. Det ble opprettet en ny/oppdatert nettside i 2021. Ikke bundet til en enkeltperson, men NFBO er juridisk eier av siden. (I dag betales siden av Djoni sin arbeidsgiver).

Viktig å få en god oversikt over konferansene som har vært, med årstall, sted og tema: Djoni fikser.
Medlemmer i bestyrelsen (evt føredetta styrelsemedlemmer också) som digital information om tidigare konferanser skickar detta til Djóni.

Innspill fra Mimi: Kan man bytte bildet på hjemmesiden? Det er ikke så representativt for vår målgruppe. Djoni melder at dette bildet har fått mange gode tilbakemeldinger, flere ønsker å bruke det. Bildet er valgt ut fra symbolikken – uttrykket og barnet som er alene. Viktig at vi ikke bytter bilder ofte, kanskje man kan koble det til konferansene? En del av revideringsarbeidet er å se på bildet og design. Mulig med rullerende bilder?

Kontakt på hjemmesiden: Alle land sender et utkast på eget språk som sendes ut som svar når det noen fra eget land tar kontakt. Sendes Djoni snarest, han legger inn autosvar.

 

Facebook/instagram/Linked In

Kan man øke aktiviteten på sosiale edier? Dele flere lenker/poster med hashtags – slik at vi kan man få mer trafikk på vår side. Dele faglig innhold innen våre fagfelt. På den måten dele erfaringer og kunnskap på tvers av de nordiske landene.

Innspill fra Mimi: Mange bruker LinkedIn og ikke Facebook, viktig at vi også deler der.

 

Nyheter fra medlemslandene (forslag fra Gertrud)

Mulig å ha en nyhetspost 1 gang pr måned – der vi legger ut noe fra ett av landene, fremme nordisk synlighet på våre plattformer. Linda og Gertrud poster, tar kontakt med de ulike landene:

 

Desember: Norge

Januar: Island

Februar: Sverige

Mars: Færøyene

April: Finland

Mai: Grønland

Man kan selvfølgelig sende aktuelle artikler/forskning/nyhetssaker til Gertrud, Linda eller Djóni underveis – til posting på sosiale medier.

 

Logo: Bør vi tenke nytt rundt logoen? Få inn noe som viser de nordiske landene. Vi må sjekke ut om logoen er designet/har klausuler, om det er knyttet til statutter og må vurderes av generalforsamling.

 

9. Nytt fra ISPCAN

Carolina er vår kontaktperson med ISPCAN. Hun har vært i kontakt med styret i ISPCAN, ved Gabriel Ottermann. Det skal være et møte mellom NFBO (Carolina og Gertrud) og ISPCAN. Innspill fra Carl Gøran: Kan NFBO få en artikkel i Child Abuse and Neglect etter hver konferanse?

 

2 konferanser denne våren: Canada (https://www.ispcan.org/2022quebeccity/?v=402f03a963ba) og Estland (https://www.ispcan.org/estonia-home/?v=402f03a963ba)

 

10. Runde: Aktuelle aktiviteter i medlemslandene

Island:

Ny lovendring som understreker alle etater sitt ansvar for at barn skal ha gode oppvekstbetingelser. Det fører til endringer i andre lover og systemer. Island går bort fra politiske barnevernsnemnder. 2 nye statlige organisasjoner: Barne-og familie og Tilsyn. Foreløpig ikke utpekt ledere for disse organisasjonene. Ny regjering skal være på plass i morgen, da fordeles nok ansvar og den praktiske organiseringen.

I Reykjavik er det et nytt prosjekt: Bedre By for Barn (BBB)

Nasjonalt arbeid med å øke barns medvirkning på flere nivåer. Jobbes med å lage et «dashbord» som kommuner/stat kan bruke til planlegging og utvikling, der man finner all aktuell informasjon om hvordan barn i Island har det på ulike områder.

Norge:

Konferanse neste uke, NKVTS + Redd Barna, om barn og vold under korona. Streames.

Ny chattetjeneste for unge som opplever vold i kjæresterelasjoner: https://www.ungerelasjoner.no/

Ny barnevernreform/oppvekstreform: Store endringer i fordeling av ansvar mellom kommunale (lokalt) og statlige myndigheter.

Flere diskusjoner rundt barns rettigheter opp mot foreldres rettigheter, Norge er flere ganger felt i EMD

Sverige:

Barnfridsbrott: Utsetter man sitt barn for vold i nære relasjoner (tidligere vitne til vold) det er nå et lovbrudd

Det pågår en stor reform om å endre «primærvården», første nivå. Mulig at barna har blitt litt «glemt» i dette arbeidet.

Fokus på strategi der man ser på sammenhengen mellom foreldres vansker og barn som ikke får gode oppvekstvilkår, samarbeid mellom ulike tjenester

Gisela holder på med etikkprøvning i forskning om barn som «far illa». Hvordan argumenterer forskere, hvilke svar/beslutninger er tatt i etikkbedømning. Arbeidet holder på frem til 2023, muligens lenger.

Rapporter om mislighold ved insitusjoner for ungdom

Statlig utredning: «En uppvekst fri for vold», Carl Gøran sitter i arbeidsgruppen. Slik det ser ut nå er det tydelige forbedringsområder, kan bli en kritisk rapport

Ny rapport: Unge, sex och internet efter #Metoo. https://wwwallmannabarnh.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/08/Unga_Sex_Och_Internet_Efter_MeToo_2021.pdf

Danmark:

I mange år har det vært drøftinger rundt barns medvirkning i beslutninger. Brukerorganisasjoner har vært aktive. I 2022 kommer det en ny lov: «Barnene først». Dilemmaer knyttet til barnas medvirkning vs foreldres rettigheter.NOVO har mange interessante forskningsprosjekter.Det har også vært fokus på forskning på barn og etikk knyttet til dette. Danmark har ikke den samme etikkutprøving som Sverige/Norge.

(Mange gode diskusjoner, ønske om mer tid neste gang vi møtes til å bruke tid på faglig fordypning og utveksling)

Færøyene:

Nasjonale prosjekter preges av barns medvirkning.

Det jobbes med endring av barnevernslov. Alle aktuelle organisasjoner/tjenester er invitert inn til et dialogmøte, senere vil det bli Høringssvar på forslag

Det arbeides med lovendring om utvidet vandelsattest for alle som i sitt arbeid/frivillig innsats kommer i kontakt med barn og unge.

Færøyene har hatt en egen komite som har styrt arbeidet med pandemien. Skole Ministeriet har satt ned en egen ekstra Corona-komite som styrer skoler. På den måten kan man ha lokale tiltak for enkelt skoler/klasser. Har medført at barn får gå mer på skole/være sosiale.

Meldinger til barnevern. Lite endring i innhold på bekymringene, men tydelig at det kommer færre meldinger når skoler er stengt. Barnevern har blitt tvunget til å sette inn ekstra ressurser for de familjer som behøver hjelp med barna.

Forskning på barn og unge og korona av Universitetet, ikke publisert enda.

11. Eventuelt

Djoni er med i en nordisk ekspertgruppe som skal arbeide i 2 år, som skal rapporterer om hva de nordiske landene har gjort bra/feil på alle mulige nivåer i forbindelse med pandemien. Ferdigstilles i 2023 (https://nordicwelfare.org/nb/)

12. Neste møte

  1. januar 2022, kl. 15-16:30 (norsk/dansk tid) TEAMS: Avklare tittel og innhold på konferansen.

13.-14. mai 2022: Møte i Reykjavik.

13. Saker som flyttes til neste møte

 

København, 27. november 2021

Linda R. Kvalvik

referent

Justeringsperson: Djóni J. Eidesgaard