Search
Close this search box.

Summary

This general assembly was supposed to be held in May 2020 in connection with the conference in Helsinki. But due to circumstances related to the corona pandemic, the general assembly had to be postponed and was held just after the webinar that replaced the conference in May 2021.

The board had held 10 meetings since the last general assembly focusing on the preparations of the cancelled conference in 2020 and this year’s webinar.

NFBO’s board has declared Mattias Kloo, Göteborgs Universitet, winner of the thesis competition. The thesis is entitled ”The effects of theory of mind and executive functions on preschoolers’ performance during investigative interviews” and will be presented at the conference in 2023.

It was decided that the membership fee should be 0 for the next two years.

The coming two years the board shall focus on arranging the next conference (2023 in Reykjavik). Further, NFBO (NASPCAN) will focus on children who are online, refugee children, children, who harm other children, children from minority groups and the influence of the corona pandemic on children.

Please find the list of board members below (item 10).

Referat

Mødet blev holdt virtuelt via Zoom.

Dagordning

1.Val av mötesordförande

2.Val av mötessekreterare

3.Godkännande av inkallelse till mötet 

4.Styrelsens verksamhetsberättelse 

5.Räkenskapsberättelse 

6.Revisionsberättelse 

7.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

8.Medlemsavgift och medlemsregistrering

9.Handlingsplan för 2021-2023

10.Val av styrelse 

11.Val av revisor

12.Övriga frågor

13.Mötets avslutande.

Ad 1: Val av mötesordförande

Foreningens ordførende, Cecilia Kjellgren, bød velkommen til mødet.

Pia Rosengård-Andersson blev valgt som mødeordfører.

Ad 2: Val av mötessekreterare

Steen Hansen blev valgt som mødesekretær.

Ad 3: Godkännande av inkallelse till mötet

Mødeordføreren konstaterede, at indkaldelsen var sket i henhold til vedtægterne.

Ad 4: Styrelsens verksamhetsberättelse

Cecilia oplyste, at denne virksomhedsberetning omfatter tre år mod normalt to år. Det skyldes, at coronapandemien gjorde, at konferencen – og dermed generalforsamlingen – ikke kunne holdes i 2020 som planlagt. Derfor blev generalforsamlingen afholdt virtuelt i forlængelse af webinaret den 25. maj 2021.

Cecilia fortalte kort om foreningens dannelse, bestyrelsens sammensætning og om bestyrelsesarbejdet i den forløbne periode.

Bestyrelsen har holdt 10 møder i perioden, hvoraf de fem har være virtuelle – igen på grund af pandemien. Hovedindsatsen har ligget på forberedelsen af konferencen i 2020 (som blev aflyst) og webinaret i 2021.

Cecilia fortalte videre, at bestyrelsen havde besluttet at sætte medlemsafgiften til nul kroner. P.t. har bestyrelsen ikke et sikkert overblik over antallet af medlemmer. Det skyldes flere forhold af administrativ og praktisk karakter. I forbindelse med tilmeldingen til webinaret har 84 personer tilkendegivet, at de er eller gerne vil være medlem af foreningen. Den kommende bestyrelse får som opgave at fortsætte arbejdet med medlemsregistrering.

I beretningsperioden har der været afholdt lokale aktiviteter i Norge og Finland – aktiviteterne  har medført øget interesse for foreningen.

NFBO’s bestyrelse havde besluttet, at Mattias Kloo, Göteborgs universitet, vandt uppsatskonkurrencen med rapporten ”The effects of theory of mind and executive functions on preschoolers’ performance during investigative interviews”. Opgaven vil blive præsenteret under konferencen i 2023. En tilsvarende konkurrence for den indeværende periode vil blive afviklet, og vinderen af denne konkurrence vil også blive inviteret til at præsentere sin opgave. Cecilia bekræftede dermed, at der ved den kommende konference vil blive præsenteret to vindere.

Cecilia konkluderede, at det er tydeligt, at NFBO har en vigtig funktion i det nordiske arbejde med udsatte børn. Professionelle kan derigennem lære af hinanden og blive inspireret til at udvikle arbejdet i de nordiske lande. Foreningens hovedindsats er konferencerne, hvor indlæg, spørgsmål, tanker og kontakter kommer arbejdet med udsatte børn til gode.

Carl Göran Svedin udtrykte glæde over det netop afviklede webinar, det første i foreningens historie. 

Ad 5: Räkenskapsberättelse

Foreningens hovedkasserer, Carl Göran Svedin, forelagde regnskabsaflægningen. Der havde været et tab på grund af udgifter, som foreningen skulle betale for konferencen i 2020, selv om den blev aflyst. Dertil kom, at der ikke er blevet opkrævet kontingent. Der findes ca. 280.000 SEK i hovedkassen plus forskellige beløb i de lokale kasser.

Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

Ad 6: Revisionsberättelse

Carl Göran fremlagde den anmærkningsfri revisionsberetning.

Ad 7: Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Bestyrelsen bevilligedes ansvarsfrihed.

Ad 8: Medlemsavgift och medlemsregistrering

Pia forklarede, at bestyrelsen foreslog, at kontingentet skulle sættes til nul kroner/euro i den kommende periode. Det skyldes blandt andet ønsket om at skaffe flere medlemmer, men det ville også betyde en væsentlig administrativ lettelse for bestyrelsen. Det var bestyrelsens opfattelse, at foreningen havde økonomi til at undvære denne form for indtægt, da konferencerne normalt gav det overskud, der skal til for at drive foreningen.

Mimi Petersen spurgte, hvordan der kan være økonomi til forberedelse af konferencen, når der ikke findes kontingentbetaling. Pia oplyste, at pengene skal komme fra de lokale kasser eller om nødvendigt fra hovedkassen. Cecilia forklarede supplerende, at spørgsmålet om kontingent skal tages op på hver generalforsamling, så beløbet kan ændres på et senere tidspunkt. Carl Göran nævnte, at konferenceafgiften tilpasses, så udgifterne til driften af foreningen er dækket.

Djóni Eidesgaard gav eksempler på, at det var meget lettere for foreningen at få sponsorbidrag end at opkræve medlemsafgift.

Man kan melde sig ind i foreningen på hjemmesiden, eller når man tilmelder sig konferencen. Medlemskabet gælder for to år.

Forslaget blev herefter vedtaget.

Ad 9: Handlingsplan för 2021-2023

Foreningens samlede handlingsplan findes på nfbo.org. Specielt for perioden 2021-2023 skal konferencen i 2023 forberedes, ligesom der skal være fokus på børn, der er online, børn på flugt, børn, som skader andre børn, samt børn inden for forskellige minoritetsgrupper.

Efter et spørgsmål fra Mimi Petersen bekræftede Cecilia, at upsatstävlingen gælder for alle videregående uddannelse fra og med bachelorniveau.

Mimi spurgte videre, om følgerne af pandemien kunne gøres til et fokuspunkt. Der var stemning for at lade emnet indgå i det fremtidige arbejde. Bestyrelsen indsætter en passus om det i handlingsplanen.

Handlingsplanen blev herefter godkendt.

Ad 10: Val av styrelse

Efter særskilte møder for de tilstedeværende medlemmer for hvert land kunne følgende bestyrelse præsenteres.

Land Ordinær Suppleant
Danmark Steen Hansen (til 2023)

Mimi Petersen (til 2025)

Kim Rasmussen (til 2023)

Merete Jørgensen (til 2025)

Finland Pia Rosengård-Andersson (til 2023)

Aino Juusola (til 2025)

Jukka Mäkelä (til 2023)

Tiina Muukkonen (til 2025)

Færøerne Djóni Jákup Eidesgaard (til 2023) Minna Poulsen (til 2025)
Grønland Arnajaraq Poulsen (til 2023) Ikke oplyst
Island Hrefna Friðriksdóttir (til 2023)

Þóra Kemp (til 2025)

Gunnar M. Sandholt (til 2023)

Halldóra Gunnarsdóttir (til 2025)

Norge Linda Kvalvik (til 2023)

Gertrud Sofie Hafstad (til 2025)

Frode Syringen (til 2023)

Anna Margrete Flåm (til 2025)

Sverige Carolina Jernbro (til 2023)

Johanna Thulin (til 2025)

Carl Göran Svedin (til 2023)

Gisela Priebe (til 2025)

(Kursiverede er nyvalgte)

Ordførende, viceordførende, hovedkasserer og sekretær samt landendes økonomiansvarlige vælges af bestyrelsen under førstkommende møde.

Ad 11: Val av revisor

Mats Lagström blev genvalgt som foreningens revisor.

Ad 12: Övriga frågor

Gunnar Sandholt takkede de finske arrangører for et velafholdt webinar. Pia og Helena takkede og bekræftede, at det havde været et stort arbejde at arrangere først en ordinær konference og siden webinaret, men nu har foreningen fået erfaringer med den slags arrangementer.

Flere bestyrelsesmedlemmer takkede Cecilia og Helena for de mange års rigtig gode arbejde for foreningen. Cecilia takkede for de venlige bemærkninger og sagde, at hun ville savne arbejdet i foreningen, herunder de gode relationer til bestyrelsesmedlemmerne.

Ad 8: Mötets avslutande

Pia Rosengård-Andersson afsluttede mødet og nævnte, at bestyrelsen holdt møde i forlængelse af generalforsamlingen.

Steen Hansen, mötessekreterare  

Gertrud Hafstad, ordförande, NFBO