Search
Close this search box.

Protokoll från Generalförsamling Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt 2014 08 27 i Nuuk, Grönland

 1. Val av ordförande: Inge Nordhaug.
 2. Val av sekreterare: Anna Norlén. Val av justeringspersoner: Dag Nordanger och Steen Hansen.
 3. Ordföranden kunde konstatera att Generalförsamlingen fann att kallelse till mötet skett stadgeenligt.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse 2012-2014 föredrogs av Gunnar M Sandholt som inledde med att tacka Kirsten Moesgaard för hennes många insatser i styrelsen sedan föreningens tillkomst. Handlingsplanen för samma period följdes upp och mötet kunde konstatera att resultatet överlag är tillfredsställande. Verksamhetsberättelsen godkändes av Generalförsamlingen.
 5. Räkenskapsberättelsen föredrogs av Carl Göran Svedin. Resultatet varierar över tid, kopplat till föreningens konferenser. Resultatet är gott och ger utrymme för aktiviteter. Räkenskapsberättelsen godkändes.
 6. Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.
 7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 8. Ändring av föreningens stadgar, föredragande Marianne Ny. Förslaget har funnits för påseende på föreingens hemsida. Förändringarna innebär i korthet klarläggande av konferensernas ordning, stödmedlemskap och styrelsens mandat att besluta om plats för konferens. Grönland och Färöarna får varsin representant i styrelsen. En ny ordning föreslås också i form av hemsidan fortsatt nyttjas för spridning av information, handlingar och kallelse till Generalförsamling. Inga möteshandlingar skickas per post. Generalförsamlingen beslutade enhälligt om att anta de nya stadgarna.
 9. Verksamhetsplan för 2014-2016 föredrogs av Gunnar M Generalförsamlingen. Innehållet i verksamhetsplanen diskuterades. Generalförsamlingen ansåg att punkt ett kan förtydligas av styrelsen. Förslag kom från Danmark om att lägga till en punkt om barn och internet. Följande formulering antogs: ”Udviklingsmæssige og samspilsmæssige implikationer af børns brug af sociale medier samt forældres og børns kompetencer til at fremme børns brug af medierne på en god og udviklende måde”.

Generalförsamlingen uppmuntrar till nationella aktiviteter mellan konferenserna. Föreslogs att föreningen kan arbeta mer aktivt med kontakten med medlemmarna via mail, t ex sända ut information, påminnelser och liknande. Styrelsen arbetar vidare med detta. Nästa konferens hålls i Stockholm i maj 2016. Handlingsplanen med nämnda tillägg godkändes av Generalförsamlingen.

10. Val av ny styrelse: Se bilaga och enligt nedan.

Danmark:
Talli Felding, ordinarie
Mimi Petersen, suppleant
Mimi Strange, suppleant

Finland:
Raisa Lounamaa, ordinarie
Gun Andersson, suppleant

Færøerne:
Djóni Jákup Eidesgaard, ordinarie
Petra Johnsdottir Joensen, suppleant

Grønland:
Tina Dam, ordinarie
Birgit Hansen, supplenat

Island:
Hrefna Friðriksdóttir, ordinarie
Guðrún Frímannsdóttir, suppleant

Norge:
Dag Nordanger, ordinarie
Anne Margrete Flåm, ordinarie
Reidun Dybsland, suppleant
Gertrud Sofie Hafstad, suppleant

Sverige:
Carl Göran Svedin, ordinarie
Anna Norlén, suppleant

 1. Till revisor valdes Mats Lagström
 2. Inga övriga frågor anmäldes.
 3. Mötet avslutades.

Justeras
Dag Nordanger 2014 10 05

Justeras
Steen Hansen 2014 09 30