Search
Close this search box.

NFBO 2008 Referatfra bestyrelsesmade20.5.2009

Til stedevar:
FraFinnland:HelenaEwalds,Mona Jerkkuog RaisaLounamaa

Fra Danmark: Eva Hansenog Kirsten Moesgaard
Fra Grsnland: Anita Johansen
Fra Sverige:Ingrid Akerman og Carl-GriranSvedin
FraNorge:carolina @verlien,ReidunDybslandogogMya cathrine Myhre FraIsland:GunnarSandholt,HrefnaDavi6sd6ttir,Katrin Davf6sd6ttirogMrir V. Magnrisson

Dagsorden:
l) Valg af dirigent og referent

2) Konstituering af bestyrelsen 3) Foreliggendeopgaver
4) Neste made
5) Andet

Ad l) GunnarSandholtblev valgt som dirigent og Mrir V. Magnrissonsom referent.

Ad2) GunnarSandholtblev konstitueretformand,Carl-GdranSvedinkasserer,Raisa Lounamaaviceformand.Konstitueringafsekreterblevudsattil nestebestyrelsesmsde.

Kassererefor landesafdelingernebliver: RaisaLounamaafor Finland, C-G Svedin for Sverige,Caroline @verlienfor Norge, Kirsten Moesgaardfor Danmark og Mrir V. Magnrisson for Island.

Ad 3)Efternogendiskussionfandtmanfremtil atenafdennyebestyrelsesfsrsteopgaver ville vere udarbejdelseaf handlingsplanfor foreningenfor de kommendeir. Derudover foreligger at der skal tagesstilling til evt. samarbejdemed ISPCAN om konferencei Tampere,Finland,20l l

Ad 4) Besluttetat afholde neste bestyrelsesmsdei Ksbenhavnsomridet 26.-27.septembenr dr nennere oplysningerom Tamperekonferencen/ ansogningenforeligger.

Ad 5) Bestyrelsestakkede fratredende formand, Kirsten Moesgaard,for hendesindsatspi formandspostende foreg6ende4 ir.

Mfu V. Magnrisson referent

/.A>/tLt*-, t *-( ../’

Gunnar Sandholt dirigent