Search
Close this search box.

Förord

För att säkerställa varje barns rätt att må bra och utvecklas utifrån sin förmåga, behöver samhället sluta upp och ta ansvar i många olika roller. Ur FN:s barnrättskommittés perspektiv handlar det om att skydda och främja en rad grundläggande mänskliga rättigheter.

Våld och sexuella övergrepp mot barn och unga är ett allvarligt och påtagligt samhällsproblem. Barn och unga som av olika skäl lever i en särskilt utsatt situation löper särskilt stor risk att drabbas. För att få mer och fördjupad kunskap om en av dessa grupper, barn och unga med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom, har Stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av Myndigheten för delaktighet, MFD, tagit fram denna rapport.

Materialet utgår från en kartläggning från 2020 – 2021 som genomfördes av Stiftelsen Allmänna Barnhuset i samarbete med forskare från Marie Cederschiöld högskola. Arbetet var ett uppdrag från regeringen och utgick från frågor om sexuell exploatering och sexuella övergrepp som ställdes till 3282 elever i årskurs tre på gymnasiet. Resultaten i sin helhet presenterades i rapporten Unga, sex och internet efter #metoo.

Med utgångspunkt i kartläggningsmaterialet har vi i denna rapport särskilt belyst de erfarenheter av våld och sexuella övergrepp som lämnades av unga som också lever med en eller flera funktionsnedsättningar eller kronisk sjukdom. Syftet är att belysa de särskilda konsekvenser och förutsättningar som en funktionsnedsättning innebär.

Rapporten har särskilt fokuserat på hur vanligt det är att barn och unga med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom utsätts för sexuella övergrepp och andra former av våld samt på hur barn och unga mår efter övergrep-pen och vilket stöd de har fått.

Vår analys visar att barn och unga med funktionsnedsättning är särskilt sårbara för alla typer av våld och över- grepp och därmed löper de större risk att utsättas. Den tydliggör också att det finns allvarliga brister i stödet och att det lämnar utsatta barn och unga med funktionsnedsättning i en särskilt sårbar situation. Vår slutsats är därför att en rad instanser i samhället på ett allvarligt sätt brister i förmåga att förebygga, upptäcka och vidta adekvata åtgärder för att skydda och stödja barn och unga med funktionsnedsättning som utsätts för våld och övergrepp. Vi ser också att det finns stora brister och luckor i den information barn och unga i målgruppen får kring sina rättigheter i relation till våld och övergrepp.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att bristerna i kunskap och insikt om problemet vad gäller barn och unga med funktionsnedsättnings särskilda utsatthet och sårbarhet för våld och övergrepp är allvarliga. Kompetensen och förmågan hos aktörer som på olika sätt har till uppgift att förebygga, skydda och upptäcka våld och övergrepp eller att ge stöd och behandling till barn som har utsatts, behöver också på flera punkter förstärkas.

Vi hoppas att den här rapporten ska bidra till att viktiga steg tas i rätt riktning.

Cecilia Sjölander, Generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Malin Ekman Aldén, Generaldirektör Myndigheten för delaktighet

Læs rapporten