Search
Close this search box.

Bestyrelsesmøde i København, den 29. – 30. maj 2015 Referat

Til stede:
Danmark: Talli Felding og Steen Hansen. Finland: Helena Ewalds. Førøerne: Djóni Eidesgaard og Petra Joensen. Grønland: Tina Dam. Island: Gunnar Sandholt og Hrefna Friðriksdóttir. Norge: Anna Margrete Flåm og Reidun Dybsland. Sverige: Cecilia Kjellgren, Carl Göran Svedin og Marianne Ny.

Mødet blev holdt i Islands Kulturhus, Hús Jóns Sigurðssonar, i København

Dagordning

1:  Mötetsöppnande
2:  Valavjusteringsman
3:  Referat
4:  Ekonomi
5:  KongressStockholm2016A: Rapport från arbetsgruppen B: Program
C: Ekonomi
6:  Aktiviteterunder2015
7:  Handlingsplan
8:  Kommunikation
9:  Uppsatstävling
10:  FöreningsommedlemiNFBO
11:  Övrigt

Ad 1: Mötets öppnande

Cecilia bød velkommen til de fremmødte og rettede en særlig tak til Gunnar og det islandske kul- turhus for at gøre det muligt at holde mødet der.

Ad 2: Val av justeringsman

Gunnar blev valgt som justeringsmand.

Ad 3: Referatet fra novembermødet i Stockholm

Petra nævnte, at hun på mødet havde oplyst, at Færøerne planlagde et lokalt møde i januar. Imid- lertid var mødet blevet udsat til senere.

Ad 4: Ekonomi

Selv om den svenske revisor har oplyst, det ikke længere er nødvendigt at indsende de øvrige lan- des regnskaber til de svenske skattemyndigheder, vil Carl Göran fortsat gerne have de årlige regn-

skaber fra hvert land. Han afventer stadig regnskaber fra et par af landene. De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer giver besked videre til de relevante økonomiansvarlige.

De økonomiansvarlige fra bestyrelsen drøftede diverse bilaterale og fælles problemer med kassere- ren, så alle vidste, hvordan de skulle forholde sig fremover.

Ad 5: Kongress Stockholm 2016

Carl Göran opsummerede, at hovedtemaet fortsat er: ”Hjælper det, vi gør for udsatte børn?” / “Are we making a difference for abused children?” Derudover skal børnehusene promoveres.

Ad A: Rapport från arbetsgruppen

Anna Norlén er udpeget som primær lokal koordinator i Stockholm. Et antal arbejdsgrupper er nedsat og arbejder målrettet med opgaver som: åbningen (herunder notabiliteters deltagelse), ung- es synlighed på konferencen, festmiddagen, officiel modtagelse af konferencegæsterne, samarbejde med andre ideelle organisationer og evt. myndigheder som kan få udstillingsplads mod at være med til at sprede kendskabet til konferencen, valg af hovedtalere, workshops mv.

Ad B: Program

Organisationskomiteen overvejer at afvikle modtagelsen allerede om søndagen og at holde fest- middagen mandag aften. Arbejdsgruppen har oplistet forslag til hovedtalere, og bestyrelsesmed- lemmerne kommenterede og supplerede listen med forslag.

Ad C: Ekonomi

Der er underskrevet en aftale med Stockholm City Conference Center (tidligere Folkets Hus). Ak- tuelt ser det ud til, at konferencen kan gennemføres med overskud, hvis deltagerprisen bliver ca. 4.000 SEK, og der kommer mindst 400 deltagere.

Bestyrelsens indspil til organisationskomiteen

Island: Det statslige børneværnsområde står foran en strukturændring. Der er nedsat en arbejds- gruppe, som skal komme med forslag til, hvor området kan optimeres.

Der har ikke været nogen konkrete aktiviteter, men medlemmerne er aktive på en række områder og deltager blandt andet i forskellige relevante konferencer.

Norge: Der sker mange ting inden for børneområdet. Følg gerne med på nkvts.no. Børneværnet er under et vist pres fra indvandrere fra de østeuropæiske lande, fordi børneværket skrider ind i for- hold, som forældrene ikke mener, er et anliggende for offentlige myndigheder. Der foregår en del indsamling af best practice regionalt med henblik på at kunne dele den indhøstede viden, de prak- tiske erfaringer og gode værktøjer nationalt.

Sverige: Der har været et antal sager om seksuelle overgreb mod børn. Sagerne er karakteristiske ved, at der ikke har været fysisk kontakt mellem børnene og den mand, der har fået dem til at ud- føre seksuelle aktiviteter foran et kamera. Sagen har internationale implikationer, da nogle af bør- nene er østeuropæere, mens gerningsmanden er svensker.

Børnehusene (30 i alt) og Red Barnet har holdt møder for at se, hvordan de bedst kan samarbejde. Alt tyder på, at Linköpings Universitet bliver national netværkskoordinator og videnscenter for børnehusene (Børnehusene er kommunale).

Barbara Bonner er i spil til at være hovedtaler på et seminar, som forventes afholdt i løbet af efter- året 2015.

Drøftelse om afholdelse af lokale NFBO-arrangementer

Bestyrelsen valgte at fastholde den tidligere praksis med, at det er den nationale kontaktperson, der afgør, om et arrangement kan gennemføres i NFBO-regi. Økonomien er ligeledes et nationalt anliggende.

Ad 7: Handlingsplan

Planen blev gennemgået og lægges snarest på hjemmesiden. Landenes repræsentanter er velkom- ne til at oversætte den til eget sprog, hvorefter den både kan distribueres pr. post og lægges på hjemmesiden.

Status på punkterne

(1) Vilken betydelse har våra insatser för utsatta barn?

Temaet er et emne for den kommende kongres i Stockholm

(2) Barnmisshandel och omsorgssvikt i ett krysskulturellt perspektiv

Både den færøske og den danske konference behandler temaet.

(3) Barnahusrörelsen i Norden

Som omtalt under punkt 6 er børnehusbevægelsen et tema i flere lande, og blandt andre nogle af bestyrelsesmedlemmerne er aktive inden for området. Temaet behandles også på konferencen i Stockholm til næste år.

(4) Barn och sociala medier

Som nævnt under punkt 5 har bestyrelsen foreslået, at temaet kan inkluderes i konferencen. Der er også mulighed for at deltage i den offentlige debat om børns brug af sociale medier. Djóni nævnte, at han ville tænke NFBO ind i et projekt, han og andre vil sætte i gang hen over efteråret i et sam- arbejde mellem socialvæsnet, skolerne og politiet.

Punkt 5 (a-c) Föreningen i länderna

Som nævnt under punkt 6 er der allerede en række aktiviteter under planlægning, og de øvrige lande blev opmuntret sig at arrangere lokale aktiviteter. Andre punkter er godt på vej til at blive opfyldt jf. punkt 8 og 9.

Punkt 6 Realistiska insatser

Bestyrelsen gør sit bedste for at være realistiske under hensyntagen til de økonomiske resurser.

Ad 8: Kommunikation

Djóni havde lavet en side på facebook og herunder sikret sig adresserne nfbo og naspcan. Djóni forestillede sig, at facebook primært kan bruges til at genere trafik til nfbo.org samt til dialog til eller med medlemmerne. Hvis siden bliver en succes, er der muligheder for at udbygge faciliteter- ne. Der kan være nogle mindre økonomiske aspekter, da kampagneaktivitet vil koste penge, så facebook skal kunne trække penge direkte fra et kreditkort. De sproglige udfordringer skal natur- ligvis også tænkes ind.

Bestyrelsen så gerne, at foreningen anvender facebook, og Djóni (samt forhåbentlig Dag) vil arbej- de videre med forslaget og præsentere rammerne nærmere for bestyrelsen. Landene bør udpege en editor/moderator og sende adressen til Djóni inden 15. juni 2015.

Ad 9: Uppsatstävling

Cecilia mindede om, at invitationen var udsendt, og at den også var oversat til flere sprog. De en- kelte landes repræsentanter havde selv sørget for oversættelse, hvis de havde fundet det passende, og det havde fungeret fint. Flere bestyrelsesmedlemmer oplyste, at de havde sendt invitationen ud i deres netværk samt til universiteter og andre relevante uddannelsesinstitutioner. Cecilia oplyste, at hun havde modtaget ét bidrag indtil videre.

Bestyrelsen vedtog, at medlemmerne skal udsende en påmindelse de relevante steder, samt at ny- heden på hjemmesiden opdateres. Cecilia vil få sidste års prisvinder, Sibel Korkmaz, til at fortælle lidt om, hvad hun fik ud af at vinde prisen sidste år. Interview og billede sendes til bestyrelses- medlemmerne til inspiration og videre udsendelse.

Ad 10: Förening som medlem i NFBO

Såfremt en forening eller institution melder sig ind som støttemedlem, koster det et normalt delta- gergebyr svarende til én person, men foreningens eller institutionens repræsentanter kan ikke stemme ved generalforsamlingen, og kan ikke få nedsat deltagerafgift eller andre fordele. Ønsker man disse muligheder, skal man melde sig ind individuelt.

Marianne vil vurdere, om det vil være muligt at tilbyde mængderabat. Spørgsmålet tages op på næste møde.

Næste møde holdes den 23. og 24. oktober i Stockholm.

Steen Hansen, referent

Gunnar Sandholt, justering