Search
Close this search box.

Bestyrelsemøde i København den 28. og 29. februar 2020

Til stede:

Steen Hansen og Mimi Strange, Danmark.
Helena Ewalds og Pia Rosengård-Andersson, Finland.
Djóni Eidesgaard, Færøerne.
Hrefna Friðriksdóttir og Thora Kemp, Island.
Gertrud Sofie Hafstad, Linda Kvalvik og Frode Syringen, Norge. Cecilia Kjellgren, Garl Göran Svedin og Carolina Jernbro, Sverige.

Mødet blev holdt hos Januscentret i København.

Dagordning
1:  Välkommen till mötet
2:  Godkännande av dagordning
3:  Val av justeringsman
4:  Principerförföreningensekonomi
5:  Status på kongressen
6:  Handlingsplan – den aktuella samt den framtida planen
7:  Generalforsamling
8:  Hemsidan
9:  Kommande aktiviteter i respektive länder
10:  Uppsatstävlingen
11:  Övrigt.

Ad 1: Välkommen till mötet
Mimi bød velkommen til Januscenteret. Cecilia bød velkommen til mødet og gennemgik dagsorde- nen samt weekendens program.

Ad 2: Godkännande av dagordning
Ovennævnte dagsorden blev godkendt.

Ad 3: Justering
Djóni blev valgt som justeringsmand.

Ad 4: Ekonomi
Af forskellige grunde er sammenlægningen af kasser endnu ikke blevet effektueret. Der er fortsat dialog med Den Danske Bank om en løsning. I øvrigt henvises til referatet fra mødet i september 2019.

Følgende personer forventes at være økonomiansvarlige efter generalforsamlingen:
Danmark: Steen Hansen
Norge: Linda Kvalvik
Island: Hrefna Fredriksdottir
Finland: Pia Rosengård-Andersson
Färöarna: Djóni Eidesgaard
Sverige: Carl Göran Svedin
Foreningen: Formanden (p.t. Cecilia Kjellgren).

Carl Gören oplyste, at der ved udgangen af 2019 stod 485.000 SEK på hovedkassens konto. Dertil kommer beløbene i de lokale kasser.

Den økonomiansvarlige fra hvert land skal snarest sende regnskabet for 2019 til Carl Göran, så den samlede økonomiske situation kan præsenteres på generalforsamlingen.

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved at sætte kontingentet til 0 kr.

Beslutningen blev, at bestyrelsen foreslår kontingentet sat til 0 kr. for 2021 og 2022. Forhåbningen er, at der vil komme flere medlemmer og en mindre administrativ opgave for foreningen. Vi skal dog være opmærksomme på, at det i en række tilfælde er nødvendigt at være en medlemsbåret forening, hvis vi skal have støtte eller opfattes som en godgørende (idéel) forening.

Da foreningen som bekendt bygger på medlemskaber af foreningen blev løsningen, at man melder sig ind i foreningen samtidig med, at man tilmelder sig kongressen og eventuelle andre NFBO-ar- rangementer – med mindre man udtrykkeligt frabeder sig det. Dette skal fremgå ved tilmeldings- formularerne, ligesom det skal det være muligt til enhver tid at melde sig ind via hjemmesiden.

Gertrud har fået udviklet en erklæring om databenyttelse og et fælles distributionssystem fra hjemmesiden, så det sikres, at de nationale repræsentanter får de relevante informationer om nye medlemmer, som de på egen hånd registrerer på hjemmesiden.

Ad 5: Status på kommande kongress
Carl Göran påpegede, at det var aktuelt at undersøge, hvordan vi skal forholde sig til en eventuel videre udbredelse af coronavirussen. Organisationskomitéen går videre med spørgsmålet.

Alle (især på Færøerne og i Sverige) bør kigge en ekstra gang efter foreningens roll-ups og sende dem til Pia. Kommer de ikke til veje, må finnerne bestille et nyt sæt.

Djóni gjorde opmærksom på, at universiteterne måske vil kreditere ECTS-point, hvis man giver en forelæsning eller holder en workshop på konferencen. Dette bør indlægsholderne gøres opmærk- som på, således at de opfordres til at kontakte deres respektive uddannelsessted for at undersøge disse muligheder.

a)Prekonferens och barnahusmöte
Under prækonferencen vil Steve Lucas forelæse om forebyggelse af omsorgssvigt og lignende med fokus på risikofaktorer inden for familierne.

Punktet med at facilitere et møde for børnehusene fastholdes, selv om børnehusene har mødtes i år i andre sammenhænge.

Carl Göran orienterede i den forbindelse om, at der med udgangspunkt i landende omkring Øster- søen over nogle år har været et samarbejde om at etablere børnehuse flere steder i Europa, og de første er sat i gang enkelte steder. Først blev der formidlet vejledninger til, hvordan et børnehus bør drives, og hvad det skal kunne. Så kom der konkret hjælp til at få etableret de konkrete børne- huse i de enkelte lande, og senest er der i EU-regi skabt et europæisk netværk for børnehusene. Nu skal de finde et sted, som løbende kan facilitere det videre udviklingsarbejde og holde seminarer eller konferencer fremover. Det virker sandsynligt, at dette bliver placeret i Sverige. Initiativerne har været og vil blive finansieret af EU under PROMISE.

Anmälda deltagare, föreläsare och abstrakt
Det aktuelt antal tilmeldte konferencedeltagere er ikke kendt. Efter den 15. marts, hvor Early Bird slutter, giver organisationskomitéen besked, så vi ved, om vi skal gøre en ekstra indsats for at få flere tilmeldte.

8. maj er sidste frist for tilmelding. Det bør fremgå af forsiden på hjemmesiden.

Aftalerne med keynotespeakerne er fortsat på plads.

Der er indsendt lidt over 100 abstrakter med forskningsmæssige eller praktiske udgangspunkter. Nogle er endda fra lande uden for Norden. Tre ansøgninger blev ikke imødekommet, da de ikke faldt inden for konferencens temaer. Ansøgerne skal have besked den 1. marts, om de er godkendt, og hvad der evt. skal til for at gøre præsentationen skarpere. Når programmet er klart, lægges det på hjemmesiden med et link til de relevante abstrakter.

Programmet
Der er ingen ændringer i programmet. Bestyrelsen anbefalede, at der kom lidt flere informationer på hjemmesiden om, hvad indholdet i indlæggene ville være.

Ekonomi
Budget på ca. 130.000 euro. Der skal komme 300 deltagere, før budgettet går i balance. Kommer der færre end 200 tilmeldte, har foreningen ikke økonomi til at gennemføre den. Hvis der viser sig problemer med tilmeldingen – evt. på grund af en coronapandemi – kontakter de finske arrangø- rer bestyrelsen med henblik på at træffe hensigtsmæssige beslutninger.

Styrelsen: möte och roll
Der er bestyrelsesmøde søndag kl. 12 – 14 på Crown Plaza. Her bliver opgaverne fordelt (følge key notes, ordstyrer i parallelsessioner, bestyrelsesmøder undervejs).

Mandagen aften deltager key notes og deres kontaktperson (bestyrelsen eller finnerne) samt Ceci- lia som formand i middagen.

Hvert land skal forberede et underholdende indslag af ca. 5 minutters varighed.

Info på sociala medier
Der er sat penge af til at annoncere konferencen på forskellige sociale medier

Konferensort 2022
De islandske medlemmer foreslog, at konferencen i 2022 holdes i Reykjavik. Det blev vedtaget med akklamation. Dato tilgår.

Ad 6: Handlingsplan
Cecilia mindede om, at vi i indeværende periode fokuserer på: 1 – Vilken betydelse har våra insatser för utsatta barn?
2 – Barn på flykt
3 – Barn som skadar andra barn
4 – Barn inom olika minoriteter”

Som overvejet sidst besluttede bestyrelsen, at betydningen af vores indsatser for udsatte børn skal flyttes frem som en generel beskrivelse, suppleret af en understregning af, at sårbare børn inden for alle indsatsområderne er i særlig risiko. Online-børn og børns situation i den digitale verden skal igen fremhæves i handlingsplanen, og punktet nævnes som nr. 1 som udtryk for den høje pri- oritet.

Ad 7: Generalförsamling
Generalforsamlingen holdes den 25. maj 2020. Hvert land nominerer ved et formøde umiddelbart op til generalforsamlingen sine repræsentanter. Punktet om fastsættelse af kontingent skal ind som særskilt punkt på dagsordenen.

Nogle af landende har været tilbageholdende med at minde medlemmerne om kontingentbetalin- gen for i år, fordi der har været tale om ikke at opkræve kontingent fremover. Da det nu er beslut- tet, at dette først skal gælde fra 2021 vil landende minde om kontingentbetalingen. For god ordens skyld bemærkes, at man kun har stemmeret ved generalforsamlingen, hvis man har betalt kontin- gent for indeværende år.

Deadlines
1. april 2020: Forslag til drøftelse på generalforsamlingen skal være indsendt til formanden.
27. april 2020: Forslag til generalforsamlingen skal være publiceret på hjemmesiden.

På given foranledning konstaterede bestyrelsen, at vedtægterne ikke foreskriver muligheder for at give gaver eller lignende til medlemmer af foreningen (herunder bestyrelsesmedlemmer) for f.eks. særlige eller langvarige indsatser.

Cecilia fortalte, at hun fandt det på tide at træde tilbage både som formand og bestyrelsesmedlem efter over tyve års aktiv medvirken i foreningen. Bestyrelsen udtrykte stor anerkendelse af Cecilias indsats og takkede hende for det mangeårige store arbejde for foreningen.

På det efterfølgende konstituerende møde skal bestyrelsen ud over at vælge ny formand evt. vælge ny viceformand samt kontaktperson til ISPCAN.

Ad 8: Hemsiden mm.
Diverse teknikaliteter blev drøftet. Djóni og Gertrud foretog ændringer undervejs og noterede sig i øvrigt de emner, der har været omtalt i løbet af mødet.

Instagram
Linda har sendt en vejledning til, hvordan man på instragram kan poste nyheder om rapporter og aktiviteter mv., som kan være til glæde for NFBO-medlemmerne.

Ad 9: Kommande aktiviteter i respektive land
Færøerne planlægger et dagsmøde med temaet: Når systemet svigter. Det vil primært have en juri- disk vinkel. I Finland forbereder de en opbygning af børnehuse. Det har været på vej længe, men nu bliver det løftet på ministerielt niveau, så der er håb forude.

Ikke mindst i lyset af, at vi snart skal holde konference, var der ikke aktuelle planer i de øvrige lande.

Ad 10: Uppsatstävling
Dag Nordanger, Marianne Ny og Cecilia læser de fem indkomne bidrag, der alle er norske eller svenske. Cecilia giver studenterne besked om, at beslutningsprocessen er lidt forsinket. Helena mindede om, at vinderen skal registrere sin deltagelse via hjemmesiden.

Ad 11: Övrigt
Intet drøftet.

Steen Hansen, referent

Djóni Jákup Eidesgaard, justering