Search
Close this search box.

NFBO Protokoll från styrelsemöte i Köpenhamn den 26 -27 september 2008

Mötet hölls i Rädda Barnens lokaler.
Deltagande i mötet var:
Danmark: Kirsten L Moesgaard, Margit Harder, Kuno Sörensen och Eva Hansen Norge: Reidun Dybsland och Bente Iversén
Finland: Mona Jerkku och Raisa Lounamaa
Grönland och Färöarna: Anita Johansen
Island: Gunnar M. Sandholt och Hrefna Friðriksdóttir
Sverige: Carl Göran Svedin och Ingrid Åkerman

Gunnar öpnade mötet og etterlyste om forslaget till dagsordning var godkjänd och noterade att val av vice-ordförande inte skal vara på dagsorden. Raisa Lounamaa valdes till vice ordförande vid det konstituerande mötet på Island den 20 maj 2008. Ingen andra bemerkader blev gjort

§1
Till justeringsman valdes Kirsten

§2
Till sekreterare för möte valdes Ingrid. Val av sekreterare i styrelsen tas upp vid

nästa möte.

§4
Styrelsen ajouneras för att gemensamt besöka två eventuella lokaler för nästa NFBO kongress i Köpenhamn 2010. Vi besökte Axeltorv och Scandic.

Efter besöket konstaterade styrelsen att båda lokalerna var väl lämpade som kongresslokal.

Styrelsen beslutar efter diskussion om lokalernas för och nackdelar att det nu är upp till den danska organisationskommittén att ta ställning till vilken lokal som är mest lämpad av de två.

Kirsten föredrog övrig kongressplaneringen

Styrelsen beslutar att

Kongressen skall äga rum från söndag 9 – onsdag 12 maj 2010
First announcment skall sändas ut senast 1 mars
Den skall vara högst en sida PDF och utskast skall sändas till kontaktpersonerna i god tid så att varje land kan sörja för att översätta till de språk som behövs och sända tilbaka till Danmark. Danmark tar ansvar för den engelska översättningen.

Varje enskilt land tar ansvar för att utannonsera (redan 1st announcment) kongressen och göra en strategi för hur detta skall gå till. Sammansättning av den vetenskapliga kommitteén tas upp vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen diskuterar vidare olika förslag på kongressens tema och det preliminära förslaget blir Samhälle i förändring – barn och ungdomar i kläm. Styrelsen beslutar att organisationskommitteén arbetar vidare på temat Samhälle i förändring – barn och ungdomar i kläm.

Styrelsen förde vidare en livlig diskussion om innehåll och olika föreläsare. Alla styrelse medlemmar anbefalles att skicka förslag på föreläsare och andra aktuella aktiviteter till organisationskomitteén

§5
Genomgång av referat från Generalförsamlingen 2008

Styrelsen uppmärksammar att en verksamhetsplan för föreningens framtida arbete inte har presenterats vid mötet.

Styrelsen beslutar att arbetar vidare på verksamhetsplanen vid kommande möte.

§6
Stadgar
Styrelsen beslutar att en verksamhetsplan enl § 4 i stadgarna skall utarbetas och presenteras vid nästa generalförsamling i Köpenhamn 2010.

Styrelsen beslutar enl § 5 att uppdra åt ordförande Gunnar M. Sandholt och kassör Carl Göran Svedin att registrera föreningen, öppna bank- och postgiro samt var för sig teckna föreningens firma.

Styrelsen beslutar att respektive lands kassör dvs Carl Göran Svedin i Sverige, Raisa Lounamaa Finland, Carolina Överlien Norge, Kirsten Moesgaard Danmark och Mar.V. Magnusson Island, skall ansvara för sitt eget medlemsregister i varje land.

Varje kassör har rätt att teckna det egna landets kassa.

§7
Uppföljning av tidigare beslut i styrelsen
Styrelsen beslutar att ordförande och Kirsten går igenom styrelsens tidigare protokoller, samlar dom aktuella i ett beslutsprotokoll som evt. kunde registreras på hemsidan.

§8
Konferansen i Reyjkavik – rapport og regnskap fra Island
Kongressen gav ett överskott på mellan 85 000 – 90000 skr. Enligt styrelsens stadgar överföres detta till föreningens kassa under oktober.

Rapport och feedback på konferensen.
Alla var överens om att det var en mycket lyckad kongress både vad gäller organisation och innehåll och att medlemsresponsen har varit bra. Det framkom också feedback ang. sammansättningen av workshop-moduler, synspunkter på enfackliga och tvärfackliga workshops och val av panel-föreläsare med hänsyn till fack/nationalitet etc. som organisationskommitteén ska ta i beaktande inför nästa kongress.

§9
Föreningens ekonomi
Kassören rapporterar om att föreningen har drygt 130 000 skr och med överskottet från kongressen på Island är föreningens ekonomi god.

§ 10
Tammerfors 2011
Tammerfors Universitet är på förslag att organisera ISPCAN Europa 2011. Frågan till styrelsen är om NFBO skall kopplas till detta arrangemanget och i så fall hur. Förutom Tammerfors är Rumänien på förslag som kongressarrangör. Vilket land det blir är ännu oklart.
Efter diskussion beslutade styrelsen att:
NFBO, som partner i ISPCAN, ser positivt på Tammerfors Universitets initiativ att inbjuda NFBO som samarbetspartner i ISPCANs regionala konferens i Tammerfors 2011.
Att NFBO på alla sätt vill promota kongressen i Norden.
Att den ämneskunskap som finns i NFBO kan användas i den vetenskapliga kommitteén
Att NFBO, efter närmare beslut i styrelsen, kan bidra med ett på förhand beslutat ekonomisk bidrag för deltagande i organisationskommitteén
Att NFBO kan åta sig att arrangera en nordisk workshop
Att NFBO avstår från att garantera underskott eller gå in med annat ekonomiskt samarbete.

Styrelsen beslutar också att ordförande tillsammans med Raisa skall formulera ett brev utifrån ovanstående beslut till kongressarrangören Tammerfors Universitet

§ 11
Komunikasjon med medlemmerne,nyhetsbrev og hjemmesida

Styrelsen är överens om att medlemsbrevet har varit föreningens kontakt med medlemmarna och att det är viktigt att medlemmarnas aktivt stimuleras att medverka med att dela med sig av sin kunskap i medlemsbrevet. Kirsten talar med Steen Hansen om vi, med hjälp av honom, kan använda den digitala layout som han tagit fram.

Styrelsen beslutar att Kirsten utses som redaktör och att i redaktionskommitteén ingår Carolina och Ingrid. Ett medlemsbrev skall komma ut före jul.
Uppdraget för kontaktpersonerna i varje land är att ha kontakt med medlemmarna och stimulera dem till att vara aktiva i arbetet med medlemsbrevet. Kontaktpersonen har ansvar för att material kommer in i god tid till redaktören.
Kontaktpersoner är:
Kirsten från Danmark
Gunnar från Island
Mona från Finland
Carolina från Norge
Ingrid från Sverige
Anita Grönland och Färöarna

Första mötet med redaktionskommittén blir i Stockholm den 31 oktober. Steen Hansen kommer att delta i detta möte.

Styrelsen var överens om att hemsidan behöver ses över vad gäller uppdatering mm.

Styrelsen beslutar att i webbgruppen skall ingå förutom webbmaster Geir Borgen också Kuno och Ingrid. Styrelsen beslutar också att pengar skall avsättas för två till tre möten i webbgruppen och att en webbstrategi skall tas fram till nästa styrelsemöte.

§ 12
Nytt fra landene
Den information som styrelsemedlemmarna förmedlade från respektive land kommer att finnas med i nästa medlemsblad.

§ 13
ISPCAN
ISPCAN international har på Kongressen i Hongkong 2008 bytt ordförande och generalsekreterare.

Styrelsen beslutar efter ordförandens förslag att Raisa representerar NFBO i kontakter med ISPCAN.

Hrefna och Reidun åtog sig att skriva om ISPCAN Hongkong i nästa medlemsblad.

§ 14
Planering av fremtidige möten

Styrelsen beslutar att kontaktpersonerna skall ingå i planeringsgruppen tillsammans med den danska organisationsgruppen.

Det beslutas att planeringsgruppen skall ha sitt möte i Köpenhamn fredag 24 april 2009.

Styrelsens beslutar vidare att ha sitt nästa möte i Köpenhamn lördag den 25 april 2009

§ 15
Eventuelt
Ordförande tackar för mötet. Han vänder sig speciellt till Kuno Sörensen som låtit oss låna Rädda Barnens lokaler.

Vid protokollet: Ordförande: Ingrid Åkerman Gunnar Sandholt

Justeras:
Kirsten L Moesgaard