Search
Close this search box.

NFBO Protokoll fra styremøte i København 25. april 2009

Møtested: Redd Barnas lokaler
Deltagere:
Danmark: Kuno Sørensen og Margit Harder Sverige: Ingrid Åkerman
Grønland og Færøyene: Anita Johansen
Norge: Carolina Øverlien og Reidun Dybsland Island: Gunnar M. Sandholt og Hrefna Fridriksdottir Finland: Mona Jerkku og Helena Ewalds

Gunnar åpnet møtet og dagsorden ble godkjent. SAK 1. Valg av Justeringsmann
Carolina ble valgt til justeringsmann

SAK 2. Valg av sekretær til NFBO`s styre Reidun ble valgt til styrets sekretær
SAK 3. Konferansen i København 2010

Fredag 24. april hadde den danske planleggingsgruppen, samt kontaktpersonene, forberedelsesmøte for konferansen i København 2010. Det som gjensto til styrets behandling var oppnevning av vitenskapelig komitè. Carolina, Carl Göran og Raisa ble oppnevnt. Danmark melder inn sin representant til komitèen så snart som mulig.

SAK 4. Virksomhetsplan for de kommende år

Virksomhetsplanen for NFBO skal fremlegges på neste generalforsamling i København 2010. Planen skal gjenspeile hva vi som forening står for og hva vi gjør. Gunnar fremholdt tre viktige punkt i en slik plan:

• Viktigst for NFBO er å planlegge og gjennomføre de nordiske konferansene om barnemishandling og omsorgssvikt

SAK 7. Tammerfors 2011.

ISPCAN har vedtatt at den europeiske kongressen avholdes i Tammerfors 2011. Det er
uklart om NFBO skal være medarrangør på like fot med Tammerfors Universitet (ikke økonomisk ansvar), eller om Tammerfors Universitet står som arrangør alene. Raisa og Mona inngår i forhandlinger med Tammerfors Universitet om hvordan dette skal arrangeres. Når avgjørelsen kommer blir den sendt styret på mail for godkjenning.

(Ideer til key-notes holdere samles for eventuell senere bruk i andre konferanser). SAK 8. Kommunikasjon med medlemmene, medlemsbrev og hjemmeside.

Medlemsbrev med innlegg fra siste konferanse er skrevet og sendt ut. Kontaktpersonene er viktige i forhold til spredning av medelemsbrevet. Dette er arbeidet er tidkrevende, og styret v/Gunnar ønsker å takke for redaksjonskomitèens innsats. Komitèen består av Carolina, Kirsten og Ingid, samt Sten som har sagt seg villig til å fortsette. Da Kirsten er mye opptatt med konferansen 2010, anmodes den danske avdeling om å få inn en ny representant til redaksjonsskomitèen. Det er videre ønskelig at det kommer to brev pr. år slik at medlemmene ser at det er liv i foreningen. Ingrid tar ansvar for å samle redaksjonskomitèen, gjerne i tilknytning til neste styremøte. Medlemsbrev bør sendes ut sammen med second announcement i november. Web-gruppen består av webredaktør Geir Borgen, samt Ingrid og Kuno. Det fremkom forslag om å kjøpe tjenester for å få siden interessant. Det overlates til webgruppen å diskutere om dette kan være nyttig. Webgruppen skal også jobbe videre med hvorvidt kontaktpersonene skal kunne legge inn informasjon som angår sitt land, eller om dette skal være forbeholdt webgruppen. Styret takker webgruppen for innsatsen.

Det ble ellers understreket at det må et krafttak til for å øke medlemstallet i foreningen. Dette gjelder særlig Norge og Finland.

SAK 9. Nytt fra landene:

Island har gjennom lovbestemmelse fått en presisering av at legemlig og åndelig avstraffelse av barn er straffbart. En gruppe som gjennomgår barnevernloven og barneloven er nedsatt, og mulige endringer vil kanskje komme neste år. Også bidragsreglene er i ferd med å endres. I forbindelse med finanskrisen er det opprettet en velferdsovervåking – en slags alarm – hvor flere arbeidsgrupper vil fremskaffe data om barns situasjon i krisen.

Finland: har rettspsykiatriske arbeidsgrupper knyttet til Universitetssykehus i seksuelle overgrepssaker. Staten bekoster og politiet leder gruppene. Kommunene bekoster undersøkelser om vold. Utviklingsarbeid for å forebygge vold i familien pågår, og en arbeidsgruppe er opprettet for å forebygge vold i oppdragelsesøyemed. Det vil også bli opprettet en komitè som skal forberede oppstart av barnehus i Finland.

Norge: Det er nå opprettet seks barnehus i Norge, ett i hver region samt ett i Oslo.
Redd Barna åpnet 20.november 2008 sin antivoldskampanje ”Vennligst forstyrr” – du ser det ikke før du tror det! Kampanjen, som skal gå ut 2010, har som mål å nå voksne og få voksne til å gjøre noe dersom de tror at et barn utsettes for krenkende handlinger (kilde: www.reddbarna.no/forstyrr).

Sverige: Fått en barnevernslovgivning som er mer barnerettet enn foreldrerettet.

Danmark: Har fått ny Justisminister, Brian Mikkelsen, som har besluttet at det skal utarbeides en ny Nasjonal Handlingsplan om bekjempelse av seksuelle overgrep (erstatter handlingsplanen fra 2003). Det går også en debatt om å sette ned eller fjerne den kriminelle lavalder som i dag er 15 år. Danmark har også fått ny Velferdsminister, Karen Ellemann, og det tidligere store Velferdministeriet er delt opp slik at det nå igjen er et sosialministerium. Den forrige ministeren hadde igangsatt prosjektet ”Barnets reform”, og det var knyttet forventninger til at barneområdet skulle få mer fokus og større ressurser. Uklart om den nye ministeren vil følge dette opp.

Danmark har nylig hatt to bemerkelsesverdige dommer: Et foreldrepar er begge idømt 12 måneders fengsel for fysisk avstraffelse av datteren gjennom flere år.
En mann er idømt 1 måneds ubetinget og to måneders betinget straff for forsøk på, via internett, å skape seksuelle kontakt (grooming) og avtale møte med en jente han trodde var 13-14 år. Dommen er prinsipiell, dels fordi det ikke tidligere har vært en dom for online- grooming (det er ikke særlig lovgivning om grooming), dels fordi ”barnet” var en voksen kvinne som utga seg for å være en jente (journalist i avisen EkstraBladet).

http:/ /www.berlingske.dk/article/20090323/danmark/903230361/
Kuno bestiller domsutskrift fra Retten i Hjøring, og kan sendes til de som er interesserte.

Grønland og Færøyene: En Nasjonal Strategi for sunnhetsfremme og forebygging av vold og seksuelle overgrep er utarbeidet av en tverrfaglig og tverrsektoriell arbeidsgruppe i 2008 og klar for offentliggjøring primo 2009. Den anbefaler som høyeste prioritet etablering av et sentralt Barnehus etter modell fra Island. Høringen i de ulike departement har tatt lang tid, og dessverre er den ennå ikke offentliggjort. Det har manglet politisk initiativ av forskjellige årsaker, og da Landsstyreformanden har utskrevet valg den 2. juni, skjer det intet politisk arbeid nå. Vi kan dessverre forvente at strategien først tas opp på Landstinget til høsten. Den vil ellers kunne bidra positivt med noe handling i debatten som har vært tatt opp i mediene med fokus på omsorgssvikt av barn på Grønland. Det finnes nyere dokumentasjon som viser status på flere aspekter av barneområdet og det inviteres nå til seminar om ”hvordan man kommer fra viten til handling” fra MIPI/Center for for viden om børn og unge.

SAK 10. ISPCAN.

Gunnar har vært i kontakt med Finland og ISPCAn om Tammerfors.Det er utarbeidet et memorandum og en draft til felles erklæring fra Tammerfors Universitet og NFBO til ISPCAN (utsendt sammen med møteinnkalling til siste styremøte i april).

SAK 11. Planlegging av fremtidige møter.
Neste styremøte er satt til 18. og 19. september 09 i København. SAK 12. Eventuelt.
Ingen saker under eventuelt