Search
Close this search box.

Referat fra styremøtet 18-19 september 2009

Deltakere:
Danmark: Kirsten Moesgaard (kun fredag) og Kuno Sørensen

Sverige: Norge: Island: Finland:

Gabriel Otterman
Carolina Øverlien (kun lørdag)og Reidun Dybsland Gunnar Sandholt
Mona Jerkku og Raisa Lounamaa

1 Valg av justeringsmann og sekretær
Mona ble valgt til justeringsmann. Kuno ansvar for referat for punktet om konferansen i København.

2 Dagsorden godkjent
3 Protokoll fra siste møte – Ingen bemerkninger til protokollen.
4 Forberdelse av konferansen i København 2010 Eget referat kommer fra Kuno.
5 Virksomhetsplan for de kommende to år
Styret beslutter å legge frem virksomhetsplan for de kommende to år på neste generalforsamling i København 2010. Planen skal være i overensstemmelse med Barnekonvensjonen og ha som hovedoppgave å arrangere nordisk konferanse hvert annet år.
I tillegg skal NFBO delta i planleggingen av ISPCAN-kongressen i Tammerfors 2011. Videre skal styret ha som arbeidsmål å øke medlemsantallet, og fremme innsatser og arbeide mot barnemishandling og omsorgssvikt mellom kongressene. Styret beslutter å begrense innsatsområdet til ett eller to tema, herunder Barnehusrørslen. Det er ønskelig å knytte oss sterkere opp til diskusjonene om Barnehus, og dette vil også gjenspeiles i neste medlemsblad.

Styret ønsker også å vurdere muligheten for, i samarbeid med Grønlands representant i styret, å arrangere et seminar på Grønland i 2011.
Styret beslutter at Gunnar og Reidun lager et forslag til plan for det videre arbeidet med virksomhetsplanen.

6 Oppfølging av tidligere beslutninger i styret.
Gunnar og Kirsten har tidligere fått i oppgave å lage beslutningsprotokoll. Slik protokoll er nå opprettet. Gunnar sender en sammenfatning av tidligere beslutninger til Raisa. Hun gjennomgår dokumentet og kommer med forslag til et mer ”ryddig” dokument.

På forrige styremøte ble det besluttet å be Carl Gøran om å sende en presis oversikt over foreningens økonomi til styremedlemmene. Dette ble sendt til alle i styret i god tid før møtet, se neste dagsordenspunkt.

Det har vært visse uklarheter om kontaktpersonenes mandat. På bakgrunn av Gunnars e-mail av 12. mai 2009 er følgende besluttet:
Styret beslutter at følgende mandat er gjeldende for det enkelte lands kontaktpersoner:

8 Kommunikasjon med medlemmene, medlemsbrev og hjemmeside
Norge har oversatt folderen til norsk, trykket denne opp i et antall på 5000, og er nå aktivt inne i en rekrutteringsfase. Det ble diskutert hvorvidt folderen også skulle oversettes til andre språk, men uten at det ble konkludert.
Formannen sender ut en forespørsel om presist antall betalende medlemmer i de enkelte land. Redaksjonskomitèen består nå av Ingri og Carolina da Sten ikke lenger er deltaker. Komitèen har ennå ikke hatt møte, men Carolina tar ansvar for å få arbeidet med medlemsbrevet i gang. P.g.a stor arbeidsbelastning med konferansen deltar ikke Kirsten i redaksjonskomitèen dette halvår. Medlemsbladet sendes ut i månedskiftet november/desember i forbindelse med second announcement.
Gabriel tok opp spørsmålet om vi burde endre domènenavnet til foreningen. Han drøfter dette med Ingrid som fører diskusjonen videre til webgruppen (Geir, Kuno og Ingri).

9 Nytt fra landene
Norge:
Det er nå opprettet 6 barnehus, og to nye kommer til i løpet av neste år, henholdsvis i Stavanger og Ålesund. Nytt er også at ansvaret for Krisesentrene nå ligger hos kommunene. Det finnes 51 sentre totalt, og disse skal være både for menn, kvinner og barn.
Sverige:
Regjeringen har gitt Rikspolisstyrelsen i samarbeid med Åklagermyndigheten, rettsmedisinalverket og sosialstyrelsen å finne frem til nasjonale retningslinjer for samarbeid rundt barn utsatt for overgrep, samt kriterier for Barnehusvirksomheten. Det er også opprettet en ny arbeidsgruppe for barneleger om ”barn som far illa”.
Finland:
Ønsker å prioritere medlemsverving, samt å oversette folderen til finsk.
Det er nedsatt en arbeidsgruppe i Finland som vil gjøre et pilotprosjekt om Barnehus. Danmark:
Det finnes et nettverk som arbeider med barn utsatt for seksuelle overgrep, og som ønsker å innføre Barnehusmodellen til landet. København kommune ønsker å kartlegge hvor mange barn som er utsatt for vold i hjemmet.
Barnets reform 2010 tar for seg forebyggende innsatser for å forhindre plasseringer av barn utenfor hjemmet.
Island:

Velferdsvakten overvåker hvordan krisen på Island påvirker barn. I de første resultatene ses en stor økning i antall meldinger til barnevernet (22%). De fleste meldingene kommer fra skolene og omhandler særlig risikooppførsel hos barn. Krisen rammer hardest i Reykjavik, og 27000 familier har pådratt seg gjeldsproblemer.

10 Ispcan og Tammerfors
Den europeiske konferansen avholdes i Tammerfors 2011. Forslag til kontrakt mellom ISPCAN og Tammerfors Universitet er ennå ikke undertegnet. Tammerfors Universitet står som lokal arrangør og har også det økonomiske ansvaret. Tammerfors Universitet ordner konferansen i samarbeid med NFBO som stiller opp og promoterer konferansen, jfr. tidligere beslutning i styret, bl.a. gjennom kunngjøring i neste medlemsblad. Dessuten deltar Carl Gøran og Raisa i vitenskapelig komitè, og Mona deltar i organisasjonskomitèen.

11. Neste møte
Neste møte i styret er satt til søndag 9.mai, kl. 14.00.

12 Eventuelt
Gabriel tok opp spørsmålet om NFBO kan gi uttale i saker om useriøse ”eksperter” bl.a. i saker vedr. Shaken – baaby –syndrom. NFBOsender ballen tilbake og ber om et mer presist forslag og da særlig på de juridiske problemstillingene mer enn de medisinske.

Carolina fremmet idèen om hvorvidt vi som nordiske land skal ha noen felles tema for presentasjon på ISPCAN-konferansen i Honolulu, Hawai i september neste år. Carolina utvikler idèen videre, og legger den ut i medlemsbrevet og på hjemmesiden.