Search
Close this search box.

REFERAT FRA STYREMØTE I KØBENHAVN 15-16 OKTOBER 2010

Tilstede: Gunnar, Hrefna, Kirsten, Steen, Peter, Otto, Carolina, Reidun, Raisa, Anita, Gabriel og Cecilia.

 1. Valg av justeringsmann og sekretær: Kirsten ble valgt som justeringsmann og Reidun som sekretær for styremøtet 15. og 16. oktober.
 2. Dagsorden godkjent.
 3. Protokoller fra generalforsamlingen og styremøtet i København mai 2010:Det nye styret ble valgt på generalforsamlingen 11. mai 2010. Gjennomgangav referat fra styremøtene 9. og 12. mai.
 4. Valg av formann, viseformann, sekretær og kasserer:Beslutning: Gunnar fortsetter som formann og Raisa som viseformann.Anita overtar som sekretær og Carl Gøran fortsetter som kasserer.
 5. Oppfølging av tidligere beslutninger i styret:Nye beslutninger skal legges ut på hjemmesiden. Dette må følges opp.
 6. København mai 2010: Gjennomgang av konferansen som overveiende bleevaluert positivt av konferansedeltakerne. Det var dog framkommet enkelte kritiske kommentarer til Barnehuspanelet.Overskuddet på kr 195000 vil bli overført til foreningens samlede konto i Sverige.
 7. Gjennomgang av handlingsplanen 2010-2012: I punkt 3 står det at konferansen i 2014 skal legges til Sverige eller Finland. Representanten fra Grønland fremmet forslag om at denne legges til Grønland. Da dette avviker fra det som står i handlingsplanen, utsettes videre diskusjon til neste styremøte. I punkt 4 står det at det skal prioriteres å knytte foreningen sterkere opp til diskusjonen om barnehusvirksomheten i Norden. Diskusjon om hvordan gjøre dette i praksis. Det ble fremhevet at dette kan gjøres 1: ved bruk av hjemmesiden og medlemsbladet, 2: ha fokus på Barnehusvirksomheten på konferansene. Tilby uformelt nettverk. Det ble understreket at vi er en idèell organisasjon med individuelt medlemsskap og må være realistiske i hva vi tar ansvar for. Beslutning: Carl Gøran, Reidun, Gabriel og Hrefna har fått i oppdrag å utarbeide forslag til hvordan følge opp handlingsplanens punkt 4 om Barnehus. Styret v/leder konkretiserer oppdraget i notat til gruppen.

Punkt 5 i handlingsplanen omhandler muligheten for å arrangere seminar i samarbeid med medlemmene på Grønland. Dette punktet utsettes til neste møte, jfr. forslag om å arrangere konferansen i 2014 på Grønland.

 1. Forberedelse av konferansen i Bergen 2012. Konferansesenter og hotellrom er reservert. I styremøtet ble ulike tema og hovedoverskrifter for konferansen spilt inn. Forslag som ”Childfriendly justice” , ”de fire P” (Protection, Prevention, Provision, Participation) ble diskutert som hovedoverskrifter. Andre forslag til tema var bl.a.: selvskadende adferd hos barn og unge, vold i innvandrerfamilier (oppdragervold), relasjonstraumer, fysisk mishandling, behandling av mishandlede barn, kjønnslemlesting og tidlig innsats overfor barnemishandling og omsorgssvikt. Forslag også om å arrangere preconference med tema Barnehusvirksomhet.Beslutning: De norske styremedlemmer, Carolina og Reidun, tar innspillene med til videre drøfting med den lokale arbeidsgruppen som vil bestå bl.a. av ansatte ved Barnehuset Bergen og RVTS-vest. I tillegg er NKVTS medarrangør. Styret samles 13.mai 2012, dagen før konferansen starter.
 2. Forberedelse av NFBOs evt. innsats i ISPCANs Europakonferanse i Tampere:Tidligere beslutning i NFBOs styre fra 26./27. september 2008 (pkt.10) ble gjennomgått.NFBO har bidratt i vitenskapelig komitè ved Carolina, Raisa og Carl Gøran. Videre har Carolina spredd informasjonsmateriell på ISPCANs konferanse på Hawaii i september. Det er kommet forslag fra Carl Gøran om en femte key-note foreleser. Mona har stilt et spørsmål til styret i et notat datert 13.10.2010, om NFBO evt. kan dekke kostnader. Beslutning: NFBO kan ikke dekke kostnader for en ekstra foreleser ved konferansen i Tampere. Det anses å være Tamperes Universitets/ISPCANSs ansvar å kompensere for evt. andre speakere.Spørsmål om workshop i regi av NFBO: Beslutning: ordføreren sender ut forespørsel til medlemmene om det er interesse for å presentere under NFBOs navn. Carolina lager forslag til brev. Konferansens vitenskapelig komitè går ellers gjennom de ulike bidrag på vanlig måte og sorterer de

under de tema man enes om, for eksempel barns rettssikkerhet og deltagelse, – og barnemishandling. Videre vil NFBO ha informasjon fra de styremedlemmer som er involvert i konferansen, om hva som videre skjer i forbindelse med arrangementet.

 1. Kommunikasjon med medlemmene, medl.brev og hjemmeside, fornyet mandat til redaksjons- og webgruppe.
  Medlemsbrev: Kirsten etterlyste bidrag til medlemsbrevet i august, men kun to bidrag er innkommet. Ny frist for innlevering er 1.november. Nytt fra landene må med. Kontaktpersonene er ansvarlig for dette samt å innhente innslag fra landene. Raisa retter forespørsel til BASPCAN om innlegg til medlemsbrevet.Hjemmesiden: Webgruppen (Steen, Geir og Gabriel) må snarest mulig, og i god tid før neste styremøte, komme med forslag til hvordan websiden kan aktiviseres og ”sprites” opp. Ved evt. kjøp av tjenester må kostnadsoverslag vedlegges. Dersom webgruppen må møtes betaler NFBO reisen.

Brosjyre: Hvert enkelt land må gå gjennom sine brosjyrer og se om de er oppdaterte. Steen sender den danske utgave til kontaktpersonene slik at opplysninger kan oppdateres.

Det blir skåret kraftig ned på utgifter til skolene, samtidig som regjeringen påberoper seg å ville ha verdens beste skolesystem.
Sverige: Skal nå i gang med den andre evalueringen av Barnehusene. Den første ble satt inn for tidlig. Pr. i dag finnes 22 Barnehus i Sverige, og det er et ønske å få på plass felles nasjonale retningslinjer for Barnehusene. Forslag om å slå sammen de ni Barnehusene i Stokholm til tre ble forkastet. Finland: Ny barnevernlov har vært virksom noen år, og det har skjedd en merkbar økning i antall saker til barnevernet. Dette har igjen medført at den allerede overbelastede barneverntjenesten ikke klarer å følge opp de krav som loven stiller (evaluering innen enn viss tidsramme). Ressurssene til hjelpetiltak er også utilstrekkelige. Samtidig går også i Finland diskusjonen om å nedbygge institusjonene og satse på familieplasseringer. Oppstart av Barnehus er på planleggingsstadiet.

Norge: Det er nå opprettet til sammen sju (7) Barnehus i Norge. En departemental arbeidsgruppe er nedsatt for å gå gjennom lov og forskrift om dommeravhør og observasjon av barn, og komme med forslag til endring. Etter tre års drift av Barnehus blir det nå igangsatt evaluering av tiltaket. I statsbudsjetter for 2011 er det kommunale barnevernet styrket med 192 øremerkede stillinger.

14. Neste møte: neste møte er berammet til 29. og 30. april i Bergen.

15. Eventuelt:
1. Gabriels forslag om å endre styrets språkform til engelskspråklig ble avvist med begrunnelse i at man ønsker å bevare den nordiske språktradisjon i foreningen. I diskusjonen ble det fremhevet at de deltakerne i styremøtene som uttrykker seg på sitt eget språk gjør det langsomt og tydelig, og at atmosfæren på møtene er slik at hver og en føler seg fri til å be andre om å utrykke seg tydelig. Det er leders og sekretærs særlige ansvar å ta vare på dette.

2. Carl Gøran Svedin fikk utdelt Almänna Barnehusets (Sverige) store pris 2010, herunder et beløp som han skal gi videre. Han har valgt å gi 75 000 til NFBO. Styret sender en varm takk til Carl Gøran. Denne gave, og den omtanke som ligger bak, har stor betydning for foreningen.

Referent: Reidun Dybsland