Search
Close this search box.

Styrelsemöte den 13. till 14. september 2019

Plats: Jonshus, Köpenhamn 

Närvarande:
Talli Felding, Danmark.
Helena Ewalds, Finland.
Pia Rosengård-Andersson, Finland.
Djóni Jákup Eidesgaard, Färöarna.
Hrefna Friðriksdóttir, Island.
Gertrud Sofie Hafstad, Norge.
Linda Kvalvik, Norge,.
Carolina Jernbro, Sverige.
Cecilia Kjellgren, Sverige.

Dagordning

1:  Välkommen till mötet
2:  Godkännande av dagordning
3:  Val av justeringsman
4:  Riktlinjer för föreningens ekonomi – rapport från arbetsgruppen
5:  Status på kommande kongress
6:  Handlingsplan – den aktuella samt tankar om framtida plan
7:  Generalförsamling
8:  Hemsidan. Status, uppföljning fler som redigerar.
9:  Kommande aktiviteter i respektive land
10:  Uppsatstävling
11:  Kommande styrelsemöte
12:  Övrigt.

 

1:  Ordförande Cecilia hälsade alla välkomna till mötet.

2:  Dagordningen godkändes

Pia Rosengård-Andersson valdes till mötets sekreterare

3:  Val av justeringsman

Djóni Eidesgaard valdes till justeringsman

4:  Riktlinjer för föreningens ekonomi – rapport från arbetsgruppen

Arbetsgruppen bestående av Cecilia Kjellgren, Hefrna Fredriksdottir, Carl-Göran Svedin och

Pia Rosengård-Andersson träffades kl. 9.30 före styrelsemötet och arbetade fram ett förslag till åtgärder.

Efter diskussion beslöts att vi går vidare enligt följande:

Styrelsen besluter att vi övergår från att ha landskonton i varje enskilt land till ett gemensamt nordiskt konto med administratörsrättigheter och behörighet att använda kontot för alla länders ekonomiansvariga. Målsättningen är att respektive landskassor läggs ner från 1.1.2020 och systemet med ett gemensamt föreningskonto ska vara i bruk.

På förslag av arbetsgruppen beslöts att Föreningen ändrar vårt konto på Danske Bank till ett Business online-konto och att ordförande och kassör får administratörsrättigheter. Föreningen som är registrerad på adressen: Solängsvägen 10 17237 Sundbyberg. 

Behörighetsrättigheter ges i varje land enligt följande:

Danmark: Talli Felding
Norge: Linda Kvalvik
Island: Hefrna Fredriksdottir
Finland: Pia Rosengård-Andersson
Färöarna: Djóni Eidesgaard 

Gällande förenklandet av insamlandet av medlemsavgifter så har Djóni utrett ärendet och där framkom att om vi skall ha ett enkelt och brukarvänligt system så är fasta kostnaderna mycket höga. Vi har ett lågt antal betalande medlemmar i varje land och omkostnaderna för hanteringen av medlemsavgifter får inte blir oskäligt höga. I diskussionen framfördes möjligheten att helt upphöra med medlemsavgifter och istället enbart ha registrerade medlemmar. Carl-Göran Svedin och Djóni Eidesgaard utreder hur de båda alternativen, medlemsavgifter eller icke-medlemsavgifter skulle falla ut. Styrelsen håller ett elektroniskt möte 15.12 och besluter om beredning i ärendet till generalförsamlingen. 

Carl Göran får i uppdrag att utreda om vi kan ha ett sparkonto och ett brukskonto. Uttag upp till 10.000 sv.kr kan tas ut från föreningens konto i varje enskilt land för aktiviteter i föreningens anda och för att sprida kunnande och informera om föreningen. Går kostnaderna för landsvisa satsningar utöver det så behöver det föregås av en diskussion och godkännande av ordföranden och kassören. 

5: Förtydligande av styrelsens arbetsordning.

Styrelsen vill verka för en öppenhet kring föreningens verksamhet och beslöt att förtydliga informationen kring föreningens arbetssätt på våra hemsidor.

Av medlemmar behöver vi få in personuppgifter som namn, e-post och yrke/utbildning. Personuppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i datasäkerhetslagstiftningen(GDPR)

Styrelsen består av representanter från norden enligt följande fördelning:

Ordförande(ej bundet till land), 2 ordinarie styrelsemedlemmar och 2 ersättare från

länderna Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. En ordinarie styrelsemedlem och en ersättare från Färöarna och en ordinarie styrelsemedlem och en ersättare från Grönland.

Gällande styrelsemedlemmars kostnader för styrelsemöten så försöker alla styrelsemedlemmar i första hand få kostnaderna för styrelsemöten betalda av sin arbetsgivare. Ifall det finns behov så täcker föreningens kassa kostnader för resor, övernattning och middag för en styrelsemedlems deltagande i möten från varje land. 

För deltagande i det första styrelsemötet efter det konstituerade styrelsemötet så betalar föreningen kostnaderna för alla ordinarie styrelsemedlemmars deltagande i det mötet ifall styrelsen bedömer att föreningens ekonomi det tillåter. 

För det land som anordnar kongressen så betalas det också alltid från föreningskassan för två styrelsemedlemmar från arrangörslandets deltagande i styrelsemötena som föregår kongressen.

Föreningen betalar inte ut dagtraktamenten för styrelsearbetet. 

Föreningen betalar för styrelsemedlemmarnas kongresskostnader och suppleanternas kongressdeltagaravgift och kongressmiddag. 

6:  Status på kommande kongress

Ingen Keynote-föreläsare har avbokat sitt deltagande. Call for Abstract öppnas 1.10 och stänger 15.1 2020. 1.12 2019 öppnas anmälan till kongressen och 15.3 2020 stänger Early Bird. Organisationerna som samarbetar kring konferensen i Finland ser till att vi har konferenskontoret bemannat och att deltagarna får den information och service de behöver under konferensen.

Pre-konferensen under arbete, två av keynote-föreläsarna har tackat ja till att hålla föredrag på Pre-konferensen. Erbjudandet till Barnahus om att hålla ett eget möte söndagen före konferensen har gått ut och Cecilia Kjellgren utreder med dem om de vill hålla ett möte. Inga studiebesök under konferensen görs denna gång. 

Den nationella planeringsgruppen i Finland räknar på konferensbudgeten ut ett prisförslag baserad på deltagaravgifter som styrelsen sedan godkänner. 

6:  Hemsidan. Status, uppföljning fler som redigerar.

Bild o texter till konferensen görs och sätts upp på hemsidan. Cecilia skriver inledningstexten och den nationella konferensarbetsgruppen skickar material till Djóni som sätter upp infon på hemsidan. Inledningstexten är klar till den 1.10 då Call for Abstracts öppnar. Helena är i kontakt med Keynote-speakers och begär foton och kort CV som sedan sätts på hemsidan. Styrelsen diskuterade hur vi kan få mera liv i hemsidan. Vi kan använda hemsidan för att länka och pusha intressant material och kongresser. Linda kan ge rättigheter till styrelsemedlemmar att sätta upp på material på Instagram. Hefrna frågar Brage Gudbrandtson om han kan författa en text om NFBO i ljuset av Barnkonventionen 30 år.   

7:  Handlingsplan – den aktuella samt tankar om framtida plan

I nuläget har vi fyra tyngdpunktsområden: 

Vilken betydelse har våra insatser för utsatta barn?
Barn på flykt
Barn som skadar andra barn
Barn inom olika minoriteter 

Styrelsen diskuterade eventuella förändringar. Ett förslag framkom om att flytta  tyngdpunktsområde ett (vilken betydelse har våra insatser för utsatta barn) som en generell skrivning och istället ta in ”Barn online, barns situation i den digitala världen” som ett nytt område. 

Beslöts att ordförande Cecilia Kjellgren utreder och ger ett förslag till nästa styrelsemöte.

8:  Generalförsamling 

Generalförsamlingens möte hålls under konferensen måndagen 25.5 2020 kl. 16.00. En viktig fråga kommer att vara eventuell förändring i medlemsavgiften.

I tur att avgå är:
Steen Hansen, styrelsemedlem och Mimi Strange, ersättare Danmark
Helena Ewalds, styrlesemedlem, Sirkku Mehtola ersättare Finland
Minna Poulsen, (Suppleant Färöarna)
Bonnie Jensen (Suppleant Grönland)
Thora Kemp, styrelsemedlem Island och Anni Haugen, ersättare Island
Gertrude Sofie Hafstad styrelsemedlem och Anna Margrete Flåm, ersättare Norge
Cecilia Kjellgren ordförande och Marianne Ny, ersättare Sverige

9. Kommande aktiviteter i respektive land

En ACE-kongress hålls i Finland i oktober 7.10. Den blev snabbt fullbokad med  240 deltagare. I samband med kongressen hålls ett nätverksmöte med temat ”Vuxna som blivit sexuellt utsatta som barn” hålls på THL  med Nordiska ministerrådet som arrangör.

Barnabati samarbetar med UNICEF om Barnkonventionen på Färöarna och en stor nordisk samling hålls i Köpenhamn som ska jobba med artikel 12. Alla nordiska länder har deltagare 8-10 barn per land.

I Danmark planeras ett arrangemang i samarbete med författarna ”Hedersrelaterad social kontroll”

I Norge har en stor kongress ”European conference on domestic violence” hållits och en septemberkonferensen i Bergen ”Trauma och inlärning”. Ett NFBO-seminarium i januari i Bergen är under planering.

På Island planeras på statlig nivå en stor omläggning av alla tjänster till barn och ett barnparlament skall hållas i oktober. 

Diskussion och beslut om var nästa kongress skall hållas. 

Föreslogs att vi kunde ha en punkt som är ”aktuellt i varje land” som inleder våra styrelsemöten.  

6 st. NFBO-rollups finns utspridda i olika länder. Till styrelsemötet i februari borde de tas med så att vi får största delen av dem till Finland inför kongressen.

10:  Uppsatstävling 

3 bidrag har kommit in hittills. Mera marknadsföring borde vi ha kring detta och skicka påminnelser till högskolor och universitet. Deadline för inlämning är 31.1 2020.

11:  Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls i Köpenhamn 28-29.2 2020

12:  Övrigt

Inga övriga ärenden

Mötet avslutades lördag 14.09.2019

Mötessekreterare:
Pia Rosengård-Andersson

Justeringsman:
Djóni Eidesgaard