Search
Close this search box.

Bestyrelsesmøde i Helsinki den 3. – 4. maj 2019

Referat

Til stede: Talli Felding og Steen Hansen, Danmark.
Helena Ewalds og Pia Rosengård-Andersson, Finland.
Djóni Eidesgaard, Færøerne.
Hrefna Friðriksdóttir og Thora Kemp, Island.
Gertrud Sofie Hafstad og Linda Kvalvik, Norge.
Cecilia Kjellgren og Carolina Jernbro, Sverige.
Garl Göran Svedin deltog via Skype under punkt 4.

Mødet blev holdt hos Folkhälsen i Helsinki.

Dagordning

 1. Välkommen till mötet
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av justeringsman
 4. Föreningens ekonomi
 5. Status på kommande kongress
 6. Handlingsplan – den aktuella samt tankar om framtida plan
 7. Generalförsamling
 8. Hemsidan – aktuell status
 9. Kommande aktiviteter i respektive land
 10. Uppsatstävling
 11. Inbjudningar
 12. Kommande styrelsemöte
 13. Övrigt.

Ad 1: Välkommen till mötet

Cecilia bød velkommen til mødet og gennemgik dagsordenen og weekendens program.

Ad 2: Godkännande av dagordning

Ovennævnte dagsorden blev godkendt.

Ad 3: Justering

Djóni blev valgt som justeringsmand.

Ad 4: Ekonomi

Hovedkassereren, Carl Göran Svedin, deltog under dette punkt via Skype.
Kongressen i Tórshavn gav et overskud på ca. 338.000 DKK (ca. 485.000 SEK). Endnu en gang udtrykte bestyrelsen anerkendelse for den velafviklede kongres og glædede sig over, at den også havde givet overskud.

Carl Göran havde aktuelt modtaget oplysninger om indeståender på ca. 350.000 SEK på foreningens konti i de forskellige lande – inklusiv en a conto-indbetaling fra kongressen på Færøerne. Dertil kommer, at resterende del af overskuddet på kongressen snart kan overføres, så foreningen i alt har ca. 630.000 SEK.

Drøftelserne fra mødet i oktober 2018 om én kasse eller nationale kasser fortsatte, herunder om der bør være en særlig kongreskonto. Bestyrelsen drøftede også, hvordan medlemmerne i praksis kan betale kontingent via hjemmesiden.

Carl Göran har fået oplyst, at man godt kan betale til en central konto, men det vil indebære, at der skal betales international overførelsesafgift hver gang. Han er i dialog med foreningens svenske bank for at se, om denne afgift kan fjernes eller reduceres meget væsentligt hensigt til foreningens formål og virke.

Carl Göran og Djóni arbejder videre med at finde en løsning vedrørende betaling via hjemmesiden. Djóni bragte på bane, om det kunne lade sig gøre med én konto for hele foreningen, hvortil medlemmerne kan indbetale kontingent, og hvor den økonomiansvarlige fra hvert land kunne få et kreditkort til at betale lokale omkostninger med.

Carl Göran, Hrefna, Pia og Cecilia danner en gruppe, som op til det kommende bestyrelsesmøde i København den 13. september ser nærmere på retningslinjer for foreningens økonomi og dens drift. (Se også punkt 12).

Steen ser tidligere referater igennem for at sammenfatte, hvad vi tidligere har besluttet.

Ad 5: Status på kommande kongress

Program, hovedforläsere, ekonomi

Helena gennemgik programmet og noterede sig bestyrelsens praktiske forslag. Herunder f.eks. at papirforbruget kan begrænses ved, at programmet og præsentationen af forelæsere og workshops sendes ud til deltagerne som pdf. Så kan de selv vælge, om de vil printe relevante sider, eller om de vil nøjes med at lægge oplysningerne på computeren eller telefonen.

Overordnet program – 24. – 27. maj 2020

Søndag: Prekongres kl. 16 med oplæg fra Howard Dubowitz.

Bestyrelsen drøftede, om der ligeledes skal være rum for et netværksmøde for børnehusene i Norden. Finland åbner snart sit første børnehus, og børnehusene har længe været et fokusområde i NFBO. Cecilia undersøger, om de nordiske børnehuse er interesserede i at få stillet mødelokaler til rådighed for netværket af børnehuse om søndagen. Derudover kan vi evt. afsætte en parallelsession under kongressen til børnehusarbejdet.

Mandag: Kongressen åbnes kl. 9 af blandt andre Finlands socialminister.

Foreningens generalforsamling samt kongresmiddag finder sted om aftenen (stedet er ikke besluttet endnu).

Tirsdag: Velkomst på Helsinkis rådhus efterfulgt af social sammenkomst på rådhuset.

Onsdag: Efter kongressens afslutning kl. 13 tilbyder kongresbureauet deltagerne et par sightseeingture for deltagernes egen regning.

Hovedforlæsere

De finske medlemmer af bestyrelsen har indledt et samarbejde med andre fagpersoner i området for at finde frem til de mest relevante hovedforlæsere inden for temaet: Hearing the Voices of Children and Young People.

Hovedforlæserne er booket. Det drejer sig om:

Alle hovedforelæsninger gives på engelsk.

Deadlines

Ekonomi

Pia og Helena forklarede, at de forventede at kunne skaffe lokale midler, som kan indgå som buffer, hvis kongressens økonomi bliver presset. 

Vetenskaplig Kommitté

Bestyrelsen valgte, at komitéen skal bestå af bestyrelsesmedlemmerne Hrefna, Gertrud, Djóni, Talli, Carolina samt Eija Paavilainen fra Finland. 

Organisationskommitté

De finske bestyrelsesmedlemmer har indgået en aftale med et bureau, som vil forestå alt det praktiske vedrørende tilmelding, betaling og overnatning.

Besigtigelse af kongrescenter og hotel

Som primært hotel er Hotel Scandic Park valgt, og kongresstedet Finlandia ligger få hundrede meter fra hotellet. Bestyrelsen konkluderede, at de udvalgte faciliteter var velegnede til afvikling af foreningens kongres.

Ad 6: Handlingsplan

Cecilia så gerne, at handlingsplanens temaer bliver fremhævet på hjemmesiden – f.eks. med links til rapporter og kongresser mv. om emnerne. Derudover bør vi tænke handlingsplanen ind, når vi indkalder til abstracts til kongressen.

Ad 7: Generalförsamling

Generalforsamlingen holdes den 25. maj 2020. Hvert land nominerer ved et formøde umiddelbart op til generalforsamlingen sine repræsentanter.

På valg i 2020 jf. generalforsamlingerne i 2016 og 2018:

Deadlines

Ad 8: Hemsiden

Bestyrelsen gennemgik hjemmesiden og drøftede forskellige forbedringsforslag grundigt. Djóni korrigerede siden undervejs.

Udeståender

Facebook

Facebooksiden anvendes til at linke til hjemmesiden, når der er nyheder.

Instagram

Linda opretter en NFBO-konto. Kontoen forventes navnlig at være gavnlig under kongressen.

Ad 9: Kommande aktiviteter i respektive land

Helena fortalte om et seminar, som vil være spændende for NFBOs medlemmer. Det holdes den 7. oktober i Helsingfors. Hun sender info til bestyrelsesmedlemmerne og søger for, at det omtales på hjemmesiden.

Linda oplyste, at de norske bestyrelsesmedlemmer overvejer en aktivitet, som skal skaffe flere medlemmer.

Talli og Mimi Strange overvejer et medlemsarrangement, hvor tre antropologer, Talli og Mimi kan fortælle om æresrelateret social kontrol.

Ad 10: Uppsatstävling

Cecilia understregede vigtigheden af, at konkurrencen promoveres lokalt. Man kan med fordel henvise til, at de tidligere vindere har følt, at de fik meget ud af deltage i konferencen – både for at præsentere deres opgave og i relation til netværksdannelse.

Ad 11: Inbjudningar

Børnekonventionen fylder 30 år, og foreningen har fået en invitation til at stille med en taler ved et arrangement i Portugal. Gertrud påtog sig at svare på invitationen. Helena orienterede om, at Finland har EU-formandskabet i 2. halvår af 2019, og at der også kommer et arrangement i Finland til november om konventionens fødselsdag.

Direktoratet for national uddannelse i Tyrkiet har spurgt, om foreningen er interesseret i et ikke nærmere defineret samarbejde. Bestyrelsen fandt ikke, at det var relevant.

Ad 12: Kommande styrelsesmöte

Det næste møde holdes København den 13. og 14. september 2019 – om muligt i Islands kulturhus, Øster Voldgade 12, fra kl. 12 til 12. (Om nødvendigt holdes endnu et møde den 28. og 29. februar 2020).

På mødet vil bestyrelsen tage stilling til, hvor kongressen skal finde sted i 2022.

Roll-ups fra tidligere skal medbringes til København, så finnerne kan tage dem med hjem.

Op til bestyrelsesmødet holdes et møde kl. 9 om økonomipolitikken jf. punkt. 4.

Steen sender i god tid sammenfatningen fra referaterne til økonomigruppen, og Djóni sender en beskrivelse af, hvordan betalingen kan foregå i praksis. Dette med henblik på, at gruppen før mødet kan nå at finde svar på de juridiske og praktiske spørgsmål, der udestår, så det vil være muligt at formulere et oplæg til politik og forretningsgange på et oplyst grundlag til brug for bestyrelsens stillingtagen.

Ad 13: Övrigt

Intet drøftet.

Steen Hansen, referent
Djóni Eidesgaard, justering