Search
Close this search box.

HANDLINGSPLAN FÖR NFBO (Nordisk Forening mot barnemishandling og omsorgssvikt) 2021 – 2023

  1. Alla NFBO:s aktiviteter skall baseras på FNs barnkonvention och syfta till att främja nordiskt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan de som arbetar för och med barn som utsätts för eller är i risk för att bli misshandlade eller att bli utsatta för omsorgssvikt. Samarbetet sker huvudsakligen mellan de nordiska länderna men föreningen följer också med och deltar i internationellt samarbete inom ramen för vad resurserna tillåter. Sårbara barn utsatta för våld, övergrepp eller försummelse är i särskild risk att drabbas av omfattande konsekvenser och långsiktigt lidande. En viktig fråga för NFBO är att kontinuerligt följa och uppmärksamma vilken betydelse interventioner och lagstiftning har i att stödja utsatta barn och i att förebygga utsatthet. Barnahus har blivit etablerade i alla de nordiska länderna som en god form av organisering av utredning och stöd när barn utsatts för våld eller övergrepp. Det tvärfackliga samarbetet som krävs när brott mot barn uppmärksammas innebär att frågorna som rör barnhus har en självklar permanent plats inom NFBO.

NFBO stödjer WHO´s aktiviteter/strategier och riktlinjer ”End Violence against Children”. NFBO förväntar sig att medlemmar i de nordiska länderna deltar i aktiviteter tillsammans med andra organisationer som arbetar med utsatta barn.

  1. Föreningens huvuduppgift är att förbereda och genomföra nordiska tvärfackliga konferenser vartannat år i syfte att öka kunskapen om barnmisshandel och omsorgssvikt, intervention, behandling och förebyggande arbete. Perioden 2021-2023 förbereder vi NFBO:s kommande konferens. 
  1. I perioden 2021– 2023 skall föreningen i sina aktiviteter sätta särskilt fokus på fyra teman: 
  1. Barn online. Den digitala världen är en resurs men också en riskmiljö för barn. Barn i olika åldrar kan online utsättas för negativ och skadlig exponering och övergrepp av olika slag med allvarliga konsekvenser. Vi vill uppmärksamma problemområdet och lyfta kunskap om behov av interventioner och förebyggande insatser. 
  2. Barn på flykt. Det stora antalet barn på flykt berör de flesta länder i världen och i hög grad de nordiska länderna. NFBO vill uppmärksamma frågorna om barn på flykt, att deras rättigheter som barn respekteras och de ges ett så bra omhändertagande som möjligt i de nordiska länderna.
  3. Barn som skadar andre barn – hur säkrar vi att barn skyddas för våld och övergrepp från andra barn. Barn kan utsättas för skada på olika sätt  (fysiskt, sexuellt och psykologiskt) av andra barn. Vi behöver tydligare uppmärksamma konsekvenserna av sådant våld liksom att uppmärksamma de barn som utsätter ett annat barn för skada.
  4. Barn inom olika minoriteter. Livssituationer för barn inom minoritetsgrupper (som samer, judar, romer och andra minoriteter) är sällan uppmärksammade. Utsatthet och diskriminering av vuxna inom minoritetsgrupper uppmärksammas oftare och vi behöver sätta ett särskilt fokus på situationen för barn inom de nationella minoriteterna i de nordiska länderna.
  1. NFBO vill som medlemsorganisation i ISPCAN uppmuntra sina medlemmar till aktivt engagemang i den internationella organisationen och därigenom bidra med de grundläggande värderingar som är centrala i den nordiske välfärden för barn. NFBO vill också utveckla möjligheterna till samverkan med professionella som arbetar med frågor som rör barns utsatthet i de baltiska länderna. NFBO vill fortsatt engagera sig inom ISPCAN och i deras arrangemang. 
  1. NFBO:s styrelse har som uppgift att aktivt marknadsföra föreningen och främja insatser för att öka medlemsantalet i länderna bl. a. genom 

 a) att bidra till ökade medlemsaktiviteter, som nationella möten och gemensamma projekt med andra nationella organisationer

b) att fortsätta med en tävling för relevanta examensarbeten för att locka unga universitetsstudenter som aktiva medlemmar 

c) att bidra till aktiv kommunikation med medlemmarna via sociala medier och hemsidan nfbo.org.

  1. Föreningens insatser skall vara realistiska i förhållande till de ekonomiska resurserna. Tyngdpunkt ska läggas vid att föreningens ekonomi skall vara i balans och ekonomiska hänsyn ska tas när det gäller kostnader för förberedelser, aktiviteter och styrelsens egna möten.