Search
Close this search box.

Protokoll från Generalförsamling Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt 2014 08 27 i Nuuk, Grönland

 1. Val av ordförande: Inge Nordhaug.
 2. Val av sekreterare: Anna Norlén. Val av justeringspersoner: Dag Nordanger och Steen Hansen.
 3. Ordföranden kunde konstatera att Generalförsamlingen fann att kallelse till mötet skett stadgeenligt.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse 2012-2014 föredrogs av Gunnar M Sandholt som inledde med att tacka Kirsten Moesgaard för hennes många insatser i styrelsen sedan föreningens tillkomst. Handlingsplanen för samma period följdes upp och mötet kunde konstatera att resultatet överlag är tillfredsställande. Verksamhetsberättelsen godkändes av Generalförsamlingen.
 5. Räkenskapsberättelsen föredrogs av Carl Göran Svedin. Resultatet varierar över tid, kopplat till föreningens konferenser. Resultatet är gott och ger utrymme för aktiviteter. Räkenskapsberättelsen godkändes.
 6. Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.
 7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 8. Ändring av föreningens stadgar, föredragande Marianne Ny. Förslaget har funnits för påseende på föreingens hemsida. Förändringarna innebär i korthet klarläggande av konferensernas ordning, stödmedlemskap och styrelsens mandat att besluta om plats för konferens. Grönland och Färöarna får varsin representant i styrelsen. En ny ordning föreslås också i form av hemsidan fortsatt nyttjas för spridning av information, handlingar och kallelse till Generalförsamling. Inga möteshandlingar skickas per post. Generalförsamlingen beslutade enhälligt om att anta de nya stadgarna.
 9. Verksamhetsplan för 2014-2016 föredrogs av Gunnar M Generalförsamlingen. Innehållet i verksamhetsplanen diskuterades. Generalförsamlingen ansåg att punkt ett kan förtydligas av styrelsen. Förslag kom från Danmark om att lägga till en punkt om barn och internet. Följande formulering antogs: ”Udviklingsmæssige og samspilsmæssige implikationer af børns brug af sociale medier samt forældres og børns kompetencer til at fremme børns brug af medierne på en god og udviklende måde”.

Generalförsamlingen uppmuntrar till nationella aktiviteter mellan konferenserna. Föreslogs att föreningen kan arbeta mer aktivt med kontakten med medlemmarna via mail, t ex sända ut information, påminnelser och liknande. Styrelsen arbetar vidare med detta. Nästa konferens hålls i Stockholm i maj 2016. Handlingsplanen med nämnda tillägg godkändes av Generalförsamlingen.

10. Val av ny styrelse: Se bilaga och enligt nedan.

Danmark

Finland Færøerne Grønland

Island Norge

Sverige

Talli Felding Mimi Petersen Mimi Strange

Raisa Lounamaa Gun Andersson

Djóni Jákup Eidesgaard Petra Johnsdottir Joensen

Tina Dam Birgit Hansen

Hrefna Friðriksdóttir Guðrún Frímannsdóttir

Dag Nordanger
Anne Margrete Flåm Reidun Dybsland Gertrud Sofie Hafstad

Carl Göran Svedin Anna Norlén

4 år (ordinarie) 4 år (suppleant) 2 år (suppleant)

4 år (ordinarie) 4 år (suppleant)

4 år (ordinarie) 2 år (suppleant)

4 år (ordinarie) 2 år (suppleant)

4 år (ordinarie) 4 år (suppleant)

4 år (ordinarie) 2 år (ordinarie) 2 år (suppleant) 4 år (suppleant)

4 år (ordinarie) 4 år (suppleant)

Justeras Steen Hansen 2014 09 30

 1. Till revisor valdes Mats Lagström
 2. Inga övriga frågor anmäldes.
 3. Mötet avslutades.

Justeras
Dag Nordanger 2014 10 05

Navn Land Status E-mail

Talli Felding

DK

O

tuf@psykologisk-center.dk

Steen Hansen

DK

O

aaogsh@hotmail.com

Mimi Petersen

DK

S

nope@phmetropol.dk

Mimi Strange

DK

S

mst@projekt-janus.dk

Helena Ewalds

FI

O

helena.ewalds@thl.fi

Raisa Lounamaa

FI

O

raisa.lounamaa@fimnet.fi

Gun Andersson

FI

S

gun.andersson@folkhalsan.fi

Ilona Luoma

FI

S

ilona.luoma@uta.fi

Djóni Jákup Eidesgaard

O

djoni.eidesgaard@gmail.com

Petra Johnsdottir Joensen

S

Petra.johsdottir@gmail.com

Tina Dam

GR

O

tidaramail@gmail.com

Birgit Hansen

GR

S

biha@peqqik.gl

Gunnar M. Sandholt

IS

O

sandholt@skagafjordur.is

Hrefna Friðriksdóttir

IS

O

hrefnafr@hi.is

Anni G. Haugen

IS

S

annihaug@hi.is

Guðrún Frímannsdóttir

IS

S

gudrunf@egilsstadir.is

Dag Nordanger

NO

O

dag.nordanger@uni.no

Anne Margrete Flåm

NO

O

anna.m.flam@uit.no

Reidun Dybsland

NO

S

reidun.dybsland@helse-bergen.no

Gertrud Sofie Hafstad

NO

S

gertrud.hafstad@nkvts.unirand.no

Carl Göran Svedin

SV

O

carl.goran.svedin@liu.se

Cecilia Kjellgren

SV

O

Cecilia.Kjellgren@lnu.se

Anna Norlén

SV

S

anna.norlen@ericastiftelsen.se

Marianne Ny

SV

S

marianne.ny@telia.se