Search
Close this search box.

Protokoll för generalförsamlingen i Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt som ägde rum tisdag den 20 maj 2008 på Nordiska Kongressen i Reykjavik

Ad 1.

Ad 2. Ad 3. Ad 4.

Ad 5. Ad 6.

Mötet öppnades av föreningens ordförande Kirsten L Moesgaard som hälsade mötesdeltagarna välkomna och presenterade dagordningen.

Val av ordförande för mötet: Cecilia Kjellgren, Sverige Val av mötessekreterare: Gisela Priebe, Sverige

Valda att justera protokollet: Bodil Långberg, Sverige och Marianne Nordhov, Norge.

Det godkändes att mötet har blivit utlyst i tid, det vill säga tre månader före mötet, i enlighet med föreningens stadgar.

Föreningens ordförande Kirsten L Moesgaard gick igenom verksamhetsberättelsen för tiden maj 2006 – maj 2008. Medlemsantalet har varit stabilt. Danmark har nu 180 – 200 registrerade medlemmar, Finland 9 eller 10, Grönland cirka 16, Island 36, Norge 54 och Sverige 70. Uppgifter från Färöerna saknas. Nästan alla medlemmar i Finland är finlandssvenskar; det diskuterades om språket utgör ett hinder för finsktalande att gå med i föreningen.
Under perioden har styrelsen haft tre styrelsemöten.
Ordföranden riktade ett tack till Steen Hansen och Geir Borgen som har varit webbmaster för hemsidan. Medlemmarna uppmanades att via styrelsemedlemmarna komma in med relevant material till hemsidan.
Under perioden skickades två medlemsbrev ut. Steen Hansen och Kirsten Moesgaard har varit redaktörer. Även här uppmanades medlemmarna att skicka in material.
Det har inte inkommit övriga ärenden som ska diskuteras under generalförsamlingen från medlemmar.

Föreningens räkenskaper gicks igenom av kassören Carl Göran Svedin. Antalet betalande medlemmar har under perioden pendlat mellan 180 och 220. Vid årsskiftet 2007/2008 hade föreningen 220 000 Sek i egenkapital.

Revisionsberättelsen för år 2006 och 2007 lästes upp. Revisorn har godkänt föreningens räkenskaper.

Föreningens styrelse beviljades ansvarsfrihet av generalförsamlingen.

Mötet beslutade att den nuvarande medlemsavgiften motsvarande 250 danska kronor ska vara oförändrat.

Gunnar Sandholt föredrog ett förslag till ändring av föreningens stadgar. Förslaget diskuterades under föregående generalförsamling och har sedan dess lagts ut på hemsidan. Mötet beslutade att godkänna stadgeändringen.

Ad 7.

Ad 8.

Ad 9. Ad 10.

Ad 11.

Ad 12.

Medlemmarna för de olika länderna gick till separata valmöten för att välja nya styrelseledamöter. Resultatet blev därefter presenterat av representanter för valkommittéerna i de enskilda länderna.

Danmark:

Margit Harder valdes till ordinarie ledamot för fyra år. Kirsten L Moesgaard är ordinarie ledamot (ej val i år). Eva Hansen valdes till suppleant för fyra år.
Kuno Sørensen är suppleant (ej val i år).

Revisor: Else Christenssen.

Finland:

Mona Jerkku valdes till ordinarie ledamot för fyra år. Raisa Lounamaa är ordinarie ledamot (ej val i år). Mirjam Kalland valdes till suppleant för fyra år. Helena Evalds är suppleant (ej val i år)

Finland har ingen egen revisor och ingen valberedning.

Grönland/Färöerna/Åland:
Anita Johansen, Grönland, valdes till ordinarie ledamot för två år. Petra Johnsdóttír Joensen, Färöerna, valdes till suppleant för fyra år.

Island:

Gunnar Sandholt valdes till ordinarie ledamot för fyra år. Hrefna Friðriksdòttir är ordinarie ledamot (ej val i år). Katrin Davidsdóttir valdes som suppleant för fyra år. Már V Magnusson är suppleant (ej val i år).

Revisor: Sigurgisli Skulason Valkommitté: Anni G. Haugen

Norge:

Carolina Øverlien valdes till ordinarie ledamot för fyra år. Reidun Dybsland valdes till ordinarie ledamot för två år. Mia C. Myhre valdes till suppleant för fyra år.
Bente Iversen valdes till suppleant för två år.

Revisor: Arne Myhre
Valkommitté: Inge Nordhaug, Anvor Søvde Rossow

Sverige:

Ingrid Åkerman valdes till ordinarie ledamot för fyra år. Carl Göran Svedin är ordinarie ledamot (ej val i år) Gabriel Otterman valdes till suppleant för fyra år. Marianne Ny är suppleant (ej val i år)

Valberedning: Elisabeth Kjellander och Bengt Söderström Revisor: Mats Lagström

Övriga frågor
Universitetet i Tammerfors (Dep. for Nursing Sciences and Social Sciences and Social Work) och kongressbyrån i Tammerfors kommer år 2011 eventuell att anordna den europeiska ISPCAN-kongressen under mottot ”Challenging social

Ad 13.

Ad 14.

responsibilities for child abuse and neglect”. De har uttryckt intresse att NFBO i arbetet, eventuellt som medarrangör.

Bodil Långberg efterlyste en verksamhetsplan för de kommande åren. Styrelsen informerade om att så kommer fortsättningsvis att ske enligt de nya stadgarna.

Nästa nordiska kongress kommer att äga rum i Köpenhamn år 2010. Föreningens ordförande och mötets ordförande tackade för mötet och avslutade.

Gisela Priebe mötessekreterare

Protokollet godkänns:

Bodil Långberg

Cecilia Kjellgren mötesordförande

Marianne Nordhov