Search
Close this search box.

Nordisk Forening mot barnemishandling og omsorgssvikt (NFBO)

Handlingsplan 2016 – 2018 [+ Link til Handlingsplan i pdf]

Vedtatt av NFBOs generalforsamling i Stockholm 2016.

1:
Alla NFBO:s aktiviteter skall baseras på FNs barnkonvention och syfta till att främja nordiskt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan de som arbetar för och med barn som utsätts för eller är i risk för att bli misshandlade eller att bli utsatta för omsorgssvikt. Samarbetet sker huvudsakligen mellan de nordiske länderna men föreningen följer också med och deltar i internationellt samarbete inom ramen för vad resurserna tillåter. Det är glädjande att Barnahus har blivit etablerat i alla de nordiska länderna som en god form av organisering av utredning och stöd när barn utsatts för våld eller övergrepp. Det tvärfackliga samarbetet som krävs när brott mot barn uppmärksammas innebär att frågorna som rör barnhus har en självklar permanent plats inom NFBO.
NFBO förväntar sig att styrelsemedlemmar i de olika länder deltar i aktiviteter tillsammans med andra organisationer som arbetar med utsatta barn.

2:
Föreningens huvuduppgift är att förbereda och genomföra nordiska tvärfackliga konferenser vartannat år i syfte att öka kunskapen om barnmisshandel och omsorgssvikt, intervention, behandling och förebyggande arbete. Perioden 2016-2018 är förberedelse av NFBO:s konferens i Stockholm en huvuduppgift.

3:
I perioden 2016– 2018 skall föreningen i sina aktiviteter ha särskilt fokus på fyra teman:

(1) Vilken betydelse har våra insatser för utsatta barn?
NFBO anser att det är viktigt att utvärderingar görs av insatser för utsatta barn, som forskningsorienterad praxis och resultatmätningar. Vidare att uppmärksamma hur spridning av goda erfarenheter och forskningsresultat kan ske.

(2) Barnmisshandel och omsorgssvikt i ett krysskulturellt perspektiv
NFBO konstaterar att dagens nordiska samhällen består av familjer från många olika kulturer. Det innebär möjligheter och utmaningar i förhållande till att förebygga, avslöja, utreda, behandla och forska på barnmisshandel och omsorgssvikt. Detta vill fortsatt vara ett prioriterat tema.

(3) Barn och sociala medier
NFBO uppmärksammar barns användning av sociala medier och de risker för att barn exploateras och utsätts för kränkningar och övergrepp i den miljön av andra barn eller vuxna.

(4) Barn på flykt
Det stora antalet barn på flykt berör de flesta länder i världen och i hög grad de nordiska länderna. NFBO vill uppmärksamma frågorna om barn på flykt, att deras rättigheter som barn respekteras och de ges ett så bra omhändertagande som möjligt i de nordiska länderna.

4:
NFBO vill som medlemsorganisation i ISPCAN uppmuntra sina medlemmar till aktivt engagemang i den internationella organisationen och därigenom bidra med de grundläggande värderingar som är centrala i den nordiske välfärden för barn. NFBO vill fortsatt engagera sig för ISPCAN:s arrangemang.

5:
NFBO:s styrelse har som uppgift att aktivt marknadsföra föreningen och främja insatser för att öka medlemsantalet i länderna bl. a. genom

a) att bidra till ökade medlemsaktiviteter, som nationella möten och gemensamma projekt med andra nationella organisationer.
b) att fortsätta med en tävling för relevanta examensarbeten för att engagera universitets- och högskolestudenter som aktiva medlemmar.
c) att bidra till aktiv kommunikation med medlemmarna via hemsidan www.nfbo.org

6:
Föreningens insatser skall vara realistiska i förhållande till de ekonomiska resurserna. Tyngdpunkt ska läggas vid att föreningens ekonomi skall vara i balans och ekonomiska hänsyn ska tas när det gäller kostnader för förberedelser, aktiviteter och styrelsens egna möten.