Search
Close this search box.

Mødet blev holdt virtuelt.

Til stede
Merete Jørgensen, Mimi Petersen og Steen Hansen (Danmark), Pia Rosengård-Andersson, Saija
Westerlund-Cook og Sini Stolt (Finland), Tina Rasmussen (Grønland), Halla Marteinsdóttir og Guðrún Jónsdóttir (Island), Gertrud Hafstad og Linda Kvalvik (Norge), Carolina Jernbro, Johanna Thulin og Carl-Göran Svedin (Sverige).

Referat

Dagsorden
1: Godkjenning av dagsorden og valg av justeringsperson
2: NFBO København 2025
3: Økonomi
4: Medlemsoversikt
5: Hjemmesiden og sosiale medier
6: NFBO-forum
7: ISPCAN
8: Nytt fra landene
9: Neste møte

Ad 1: Godkjenning av dagsorden og valg av justeringsperson
Ovennævnte dagsorden blev vedtaget, og Linda blev valgt som justerringsperson.

Ad 2: NFBO København 2025
Merete gennemgik det forberedende arbejde, den danske gruppe har udført i fortsættelse af besty-relsens beslutning vedr. overordnede og underordnede temaer for konferencen samt idéer om keynote speakers. Der var enighed om, at den danske gruppe havde lavet et godt gennemarbejdet forslag. Der var ligeledes fortsat enighed om, at det er vigtigt at være tydelig om, hvad vi ønsker viden om vedrørende traumer. I forlængelse heraf er det vigtigt, at deltagernes forudsætninger bliver oplyst over for key note speakerne, så alle ikke starter med den samme basale beskrivelse af, hvad traumer er.

Bestyrelsen ønsker et blik for, at vi gerne vil have høj faglighed inden for de valgte temaer samt en nationalt set bred repræsentation på key note speakerne. Antallet af key notes bør være fem.

Bestyrelsesmedlemmerne er velkomne til at sende forslag til Mimi senest den 26. februar. Herefter vil den danske gruppe sammen med Gertrud afgøre, hvem vi i første omgang skal satse på, så de kan blive nævnt i 1. announcement.

Vitenskapelig komité
Danmark: Merete og Mimi
Finland: Saija
Færøerne: Tilgår
Grønland: Tina
Island: Halla
Norge: Gertrud
Sverige: Carolina

Viktige datoer/deadlines
Forslag til key note speakere: 26. februar 2024. Send forslag til Mimi.
1. announcement: Sidste halvdel af marts 2024
2. announcement: Ca. 1. oktober 2024
Uppsatskonkurrens: Sidste frist for indsendelse af bachelor, master eller
kandidatopgave er 31. januar 2025
Registrering: Early Bird lukker 1. marts 2025. Sidste frist for registrering er endnu ikke af afklaret
Konferenceperiode: 25. – 28. maj 2025.

Ad 3: Økonomi
Konferencen i Island gav et overskud på ca. 235.000 SEK, som er overført til hovedkassen. Ved udgangen af 2023 stod der ca. 494.000 SEK på kontoen i hovedkassen. Det var både hovedkassereren og bestyrelsen godt tilfredse med. Der kommer ikke indtægter før konferencen i København, og udgifterne vil i det store hele være til bestyrelsesmøder. Jf. drøftelserne under punkt 5 må der også forventes en øget udgift til hjemmesiden.

Norge har lukket sin kasse, så der er ikke flere lokale kasser.

Ad 4: Medlemsoversikt
Antallet af medlemmer har udviklet sig siden mødet i september, hvor ansvar og opgaver blev fordelt. Som tidligere vedtaget har Steen opgaven med at administrere medlemskartoteket, og landenes kontaktpersoner i relation hertil er:

• Danmark: Mimi
• Finland: Pia
• Færøerne: Djóni
• Grønland: Tina
• Island: Halla
• Norge: Linda
• Sverige: Carolina

1/11-20231/1-20249/2-2024
Nordiske lande194198206
Denmark313131
Færøerne9910
Finland111114
Grønland6710
Island212323
Norge293030
Sverige878788
Øvrige lande171717
I alt211215223
Antal medlemmer

Steen fik mandat til at skrive direkte til medlemmerne, når deres medlemsperiode udløber for at høre, om de ønsker at fortsætte som medlem. Han sender snarest en standardtekst til repræsentanterne, som de er velkomne til at oversætte og returnere til ham. Han vil derefter sende en besked på medlemmets eget sprog.

Når der kommer nye medlemmer, orienterer Steen det relevante lands repræsentant, der herefter kontakter det nye medlem. Gertrud vil udarbejde en tekst, som repræsentanterne kan tage ud-gangspunkt i, når de byder nye medlemmer velkommen.

Ad 5: Hjemmesiden og sosiale medier
Gertrud gennemgik et forslag, som hun, Linda og webredaktøren Sylvia, havde sendt til bestyrelsesmedlemmerne forud for mødet. Forslaget opsummerede baggrund, sikkerhedsaspekter, funktionalitet og økonomi. Forslaget indeholdt et forslag til løsning på den fremtidige drift af og indhold på hjemmesiden. Gruppen forventede, at det vil koste ca. 3.000 NOK om året.

Steen og Sini bliver på bestyrelsens opfordring inddraget i arbejdet.

Bestyrelsen gav gruppen (Gertrud, Linda, Sylvia, Sini og Steen) mandat til at udvikle og ibrugtage en ny hjemmeside inden for de rammer, Gertrud havde fremlagt. Gruppen fik ligeledes mandat til at bruge et rimeligt beløb på udviklingen samt i størrelsesordenen 5.000 NOK årligt til drift af hjemmesiden.

Ad 6: NFBO-forum
Emnet blev udsat.

Ad 7: ISPCAN
Emnet blev udsat.

Ad 8: Nytt fra landene
De finske bestyrelsesmedlemmer havde allerede hvervet nye medlemmer, og de planlægger et møde i NFBO’s navn for at gøre opmærksom på foreningen og samle forskellige fagpersoner i det tværfaglige forum. Hvis der kommer omkostninger, vil Pia kontakte Gertrud og Carl Göran herom.

I Island gør de sig tilsvarende tanker, men det er endnu for tidligt at sige noget konkret om det.

Ad 9: Neste møte
Næste møde holdes i København. Hotellet har kun mulighed for rundvisning om morgenen, så mødet vil starte 24. maj om morgen. Gertrud skriver nærmere om mødets længde.

Steen Hansen, referent
Linda Kvalvik, justeringsperson