Search
Close this search box.

Mødet blev holdt virtuelt.

Til stede:

Steen Hansen, Mimi Petersen og Merete Jørgensen (Danmark) Pia Rosengård-Andersson og Aino Juusola (Finland)
Hrefna Friðriksdóttir og Halldóra Gunnarsdóttir (Island) Gertrud Sofie Hafstad, Linda Kvalvik og Frode Syringen (Norge) Carolina Jernbro, Johanna Thulin og Gisela Priebe (Sverige)

Summary

 • Regarding the webinar in May the board was very pleased with both the content and the response from the participants. Further, the webinar generated a small surplus. This was achieved by a combination of participant fees and donations from the Finish organisations De vetenskapliga samfundens delegation and Institutet för hälsa och välfärd.
 • There have been some challenges in the different countries regarding the conditions for lo- cal bank accounts due to international rules aiming to prevent international white wash cases. Lately the Danish branch had decided to close the local bank account.
 • All current members of NFBO are encouraged to re-register at nfbo.org in order for NFBO to keep a common register, so that alle members are registered under the same rules and to ensure that non-active members are deleted after a specific period of time.
 • The next board meeting will be announced later. ReferatDagsorden
 1. 1:  Velkomsttilmøtet
 2. 2:  Godkjenning av dagsorden
 3. 3:  Valg av justeringsperson
 4. 4:  Bestyrelsesarbeidet
 5. 5:  Webinar
 1. 5:  Nestekonferanse
 2. 6:  Økonomi
 3. 7:  Medlemsregistrering
 4. 8:  Webbasertemedier
 5. 9:  Valg av kontaktperson til ISPCAN
 6. 10:  Eventuelt
 7. 11:  Nestemøte

Ad 1: Velkomst til møtet

Gertrud bød velkommen til den aktuelle bestyrelses første egentlige arbejdsmøde.

Ad 2: Godkjenning av dagsorden

Ovennævnte dagsorden blev godkendt.

Ad 3: Valg av justeringsperson

Gertrud blev valgt. Bestyrelsen bad de svenske medlemmer om før næste møde at undersøge, om der er formelle problemer med, at formanden indtager posten som justeringsperson. (Foreningen er registreret i Sverige, hvorfra justeringspersonordningen stammer).

Ad 4: Bestyrelsesarbeidet

Presentasjon av styremedlemmer

Deltagernes korte præsentation af sig selv viste, at medlemmerne har et bredt fagligt fundament og stor erfaring med de områder, som er relevante for foreningen.

Oppgavefordeling

En del opgaver blev fordelt sidst, og ud over de emner, som fremgår af punkt 8, 9 og 10, kom der ikke andre faste opgaver på bordet. Samlet opgavefordeling er vedhæftet som bilag 1.

Møtefrekvens og form (virtuelt / fysisk)

Coronaen kan ændre på det, men p.t. har bestyrelsen fortsat en forventning om to fysiske møder om året eventuelt suppleret af virtuelle møder efter behov.

Ad 5: Webinar

Erfaringsoppsamling

Der var lige over 200 betalende deltagere. Organisationskomitéen og bestyrelsesmedlemmerne havde stort set kun fået positiv feedback. Et opmærksomhedspunkt var, at posters måske ikke havde fået nok eksponering. Et andet var problemer med tilmeldingerne. Det viste sig, at bureauet ikke var tilstrækkelig opmærksom på, at en hel del af deltagerne kom fra udlandet. Til gengæld var der ros til moderatoren og indlægsholderne.

Med bestyrelsens fulde opbakning anerkendte Gertrud, at det havde været en stor udfordring for de finske medlemmer først at skulle arrangere en konference og siden skulle ændre begivenheden til et webinar.

Økonomi

Den økonomiske opgørelse er endnu ikke helt færdig fra konferencebureauets side.
Der var tilskud fra De vetenskapliga samfundens delegation og Institutet för hälsa och välfärd, og sam- men med deltagerbetalingen betyder det samlet set, at Pia forventede et overskud på op mod ca. 7.000 €. Hun mindede dog om, at den endelige afregning fra bureauet ikke var modtaget endnu.

Pia oplyste, at en større gruppe fra Færøerne havde fået mulighed for at tilmelde sig som gruppe, da de var samlet ét sted. De havde derfor opnået lidt rabat.

Fremtidsperspektiv

Bestyrelsen har ikke aktuelle tanker om at arrangere et webinar, selv om det gik godt. Men mulig- heden er til stede og kan tages op.

Ad 6: Neste konferanse

De islandske bestyrelsesmedlemmer har indledt drøftelserne, men Hrefna foreslog, at islændin- gene arbejder videre med at finde konferencested og udarbejde et oplæg, så bestyrelsen på næste møde kan tage stillingtagen til temaer, announcements og forventning til nødvendige bestyrelses- møder.

Ad 7: Økonomi
Kontoforhold
Carl Göran var forhindret i at møde, så de overordnede forhold blev udsat til næste møde.

Steen orienterede om, at de danske bestyrelsesmedlemmer sammen med suppleanterne har beslut- tet at nedlægge den danske bankkonto. For det første er det særdeles kompliceret at skifte ret- tighed til at administrere bankkontoen i overensstemmelse med vores beslutning om at lade Steen overtage økonomiansvaret. For det andet har foreningen jo vedtaget at lette administrationen og på sigt samle vores økonomi i én konto.

Banken har for eksempel krævet, at samtlige nordiske medlemmer af bestyrelsen skal indsende to stk. billedlegitimation og formel dokumentation på adresse. Derudover det sædvanlige med ved- tægter, generalforsamlingsreferater og bestyrelsesmødereferater, ligesom der skal udfyldes en masse blanketter, og ændringen skal registreres i danske registre. Det skal også ses i lyset af, at der ikke længere kommer indtægter på kontoen.

Steen nævnte også forskellige praktiske forsøg på at løse problemet med at lukke kontoen, men be- slutningerne kan ikke effektueres, da banken forlanger, at sådanne beslutninger skal tages af den nordiske bestyrelse. Den danske bank har oplyst, at deres restriktive tilgang er en kombination af EU-regler, danske regler, interne bankregler og vores egne vedtægter, så måske vil der være tilsva- rende problemer i de øvrige lande.

Bestyrelsen tilsluttede sig beslutningen og indvilligede i at bekræfte dette pr. mail til Steen, når re- feratet fra nærværende møde foreligger. Betingelsen var dog, at Carl Göran også tilslutter sig be- slutningen.

Ad 8: Medlemsregistrering

Via hjemmesiden kan man melde sig ind i foreningen, og data er tilgængelige for administrato- rerne. Bestyrelsen har ansvaret for, at databeskyttelsesreglerne overholdes, og Gertrud har udar- bejdet et grundlag for dette, som efter hendes sondering hos relevante jurister er tilfredsstillende.

Bestyrelsen blev opfordret til at kontakte alle nuværende medlemmer og andre interesserede, f.eks. deltagere i webinaret for at opmuntre dem til at registrere sig på hjemmesiden, så alle bliver registreret under ensartede forhold og regler. Linda sender et forslag til brev, som kan anvendes.

Valg av medlemsansvarlig

Gertrud og Linda påtog sig at være medlemsansvarlige i starten, men de ønsker, at der findes en anden person ved næste møde.

Ad 9: Webbaserte medier

Punktet blev udsat til næste møde.

Ad 10: Valg av kontaktperson til ISPCAN

Carolina påtog sig opgaven.

Ad 11: Eventuelt

Intet drøftet.

Ad 12: Neste møte

Gertrud eller Linda indkalder til næste møde, som vil blive holdt i København.

Steen Hansen referent

page4image47726592

Gertrud Hafstad  ordførende, NFBO
page4image47726800

Bilag 1
Ansvars- og opgavefordeling

Ordførende for NFBO: Viceordførende: Hovedkasserer: Sekretær: ISPCAN-kontakt: Medlemsansvarlig:

Gertrud Hafstad
Linda Kvalvik
Carl Göran Svedin
Steen Hansen
Carolina Jernbro
Gertrud Hafstad og Linda Kvalvik (midlertidigt)