Search
Close this search box.

Til stede

Steen Hansen, Mimi Petersen og Merete Bonde Jørgensen (Danmark)
Pia Rosengård-Andersson (Finland)
Hrefna Friðriksdóttir, Þóra Kemp og Gunnar M. Sandholt (Island)
Gertrud Sofie Hafstad, Linda Kvalvik, Frode Syringen og Anna Margrete Flåm (Norge) Carolina Jernbro, Johanna Thulin, Carl Göran Svedin og Gisela Priebe (Sverige).

Summary

 • The most central topic of the meeting was the upcoming conference in Reykjavik, Iceland, from 21 May to 24 May 2023.
 • Keynote speakers will be announced 1 October 2022.
 • Registration for the conference will be announced 1 October 2022.
 • Call for abstracts will be posted 1 October 2022.
 • NFBO Essay contest is open for entries until 20 November 2023.

Referat

Dagsorden

 1. Velkomsttilmøte
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Valg av justeringsperson
 4. Foreningens økonomi
 5. Nestekonferanse
 6. Oppgavekonkurranse
 7. Hjemmesidenogsosialemedier
 8.  NFBO Forum – NFBOs nye webinarserie
 9. Forslag til ny logo
 10. Regler for deltakelse på bestyrelsesmøter – medlemmer og suppleanter
 11. Nyt fra ISPCAN
 12. Eventuelt
 13. Neste møte

Ad 1: Velkomst til møtet

Gertrud bød velkommen.

Ad 2: Godkjenning av dagsorden

Ovennævnte dagsorden blev godkendt.

Ad 3: Valg av justeringsperson

Johanna blev valgt.

Ad 4: Foreningens økonomi

Beholdningen i hovedkassen er ca. 311.000 SEK, og efter hovedkassererens opfattelse er der ingen grund til bekymringer om foreningens økonomi.

Den norske kasse indeholder et beløb, som Linda og Gertrud p.t. ikke har adgang til. Banken efter- spørger hvidvaskbetingede oplysninger svarende til de forhold, som andre lokale kasser har måt- tet kæmpe med. Problemet løses bilateralt primært mellem Carl Göran og Linda – og naturligvis de involverede pengeinstitutter.

Ad 5: Neste konferanse

Status
Planlægningen fortsætter, og der holdes relevante møder i organisationskomitéen. Nedennævnte deadlines forventes at blive overholdt.

Program, herunder hovedforelesere
Fire keynote speakers er bekræftet. De kommer fra Island, USA, Sverige og Danmark. Bestyrelsen drøftede muligheden for at få en politifaglig hovedforlæser, gerne fra Norge. Frode undersøger muligheden og melder videre til Hrefna og Þóra. De inkluderer også diverse forslag fra bestyrel- sesmedlemmerne i deres planlægningsarbejde.

Økonomi
Þóra oplyste, at hun snarest skulle have et møde med det bureau, der ordner det praktiske ved konferencen. På dette møde skal de også drøfte økonomien, som blandt andet afhænger af beslut- ninger, som bestyrelsen skal tage på nærværende møde. Derfor var det endnu ikke muligt at an- give et samlet budget, herunder forslag til deltagerpris.

Bestyrelsen besluttede, at der ikke skal streames fra konferencen. Bestyrelsen lægger vægt på, at dette nordiske arrangement i høj grad handler om at bringe fagpersoner sammen fysisk for at blive beriget med ny viden og ikke mindst udnytte eller danne nye netværk. Dertil kommer, at forenin- gen jf. punkt 8 vil streame andre faglige formidlinger.

Viktige datoer/deadlines

Second announcement:

Abstracts:

1. oktober 2022
Linda, Djóni og Þóra koordinerer formidlingen ad de relevante kanaler sammen med konferencebureauet.

Indsendelse mulig fra 1. oktober 2022.
Sidste frist 15. januar 2023 (justeres eventuelt).
Udvælgelse afsluttet og besked til udvalgte senest 1. marts 2023.

Registrering: Åbner 1. oktober 2022.
Early Bird lukker 15. marts 2023.

Sidste frist: 5. maj 2023. Konferenceperiode: søndag den 21. – onsdag den 24. maj 2023.

Jubilæum

Gunnar og Carl Göran havde endnu ikke noget konkret at fremlægge.

Ad 6: Oppgavekonkurranse

Fristen for indsendelse af opgaver er ændret til 20. januar for at tilgodese kandidater, som modta- ger sin karakter primo januar 2023.

Der er foreløbig kommet bidrag fra Sverige (3) og Norge (2). Gertrud sørger for, at en relevant jury nedsættes.

Ad 7: Hjemmesiden og sosiale medier

Punktet blev udskudt til næste møde. Dog vil Gertrud og Linda opdatere de sociale medier med oplysninger om konferencen.

Ad 8: NFBO Forum

NFBO Forum skal være NFBOs nye webinarserie. Linda viste en skitse til layout med både infor- mationer om foreningen og eksempler på mulige faglige forelæsninger, som kunne streames i fo- rummet. Tanken er at anvende facebook.

Bestyrelsen fandt, at forslaget var spændende og brugbart, og at ca. tre seancer om året kunne være passende. Linda stiller sig gerne til rådighed med råd og handling.

Ad 9: Logo

Punktet blev udskudt til næste møde.

Ad 10: Deltakelse på bestyrelsesmøter

Steen opsummerede et forslag, han havde udarbejdet på baggrund af blandt andet sidste mødes drøftelser. Han vil sende det til bestyrelsesmedlemmerne, så de kan kommentere det.

Da det handler om både foreningens økonomi og kommende bestyrelsesmedlemmer og supplean- ters mulighed for at deltage i det nordiske foreningsarbejde, vil det være passende at nævne besty- relsens beslutning på generalforsamlingen, og beslutningen bør derfor være klar, så det kan mel- des ud sammen med dagsordenen for den kommende generalforsamling.

Ad 11: Nytt fra ISPCAN

Bestyrelsen har tidligere talt om, at konferencen skulle promoveres mere målrettet til ISPCAN. Be- styrelsen lagde dog vægt på, at konferencerne er rettet mod fagpersoner i Norden, hvorfor det var

vigtigt, at de nordiske sprog skulle kunne anvendes i parallelsessionerne. Derfor kunne vi ikke stille krav om engelsksprogede indlæg – og dermed falder sandsynligheden måske for deltagelse af personer uden for Norden.

Ad 12: Eventuelt

Intet at bemærke.

Ad 13: Neste møte

Det viste sig, at det planlagte møde i København 3. og 4. marts 2023 i Jónshus måske ikke kan gen- nemføres. Gertrud udsender efter indspil fra de islandske medlemmer forslag til alternative da- toer. Hun vurderede, at det var vigtigt med et fysisk møde, da en række forhold om den kom- mende konference og generalforsamlingen skal drøftes i bund.

Sign.

Steen Hansen, referent
Johanna Thulin, justering