Search
Close this search box.

Mødet blev holdt i Islands Kulturhus, J6nshus, i København.

Til stede
Steen Hansen, Mimi Petersen, Kim Rasmussen og Merete Jørgensen (Danmark), Pia RosengårdAndersson (Finland), Djóni Eidesgaard (Færøerne), Hrefna Frioriksd6ttir og !J6ra Kemp (Island), Gertrud Hafstad og Frode Syringen (Norge), Carolina Jernbro og Carl Goran Svedin (Sverige).

Summary

REFERAT

Dagsorden

1: Velkomst til møtet
2: Godkjenning av dagsorden
3: Valg av justeringsperson
4: Foreningens økonomi
5: N este konferanse
6: Virksomhetsberetning 2021-2023
7: Handlingsplan 2023-2025
8: Generalforsamling
9: Retningslinjer for deltagelse i styremøter
10: Konferanse 2025
11: Kommunikasjon utad
12: Nytt om ISPCAN
13: Nytt fra de nordiske landene
14: Eventuelt
15: Neste møte

Ad 1: Velkomst til møtet
Gertrud bød velkommen og takkede for, at vi igen måtte låne lokaler i Islands Kulturhus.

Ad 2: Godkjenning av dagsorden
Ovennævnte dagsorden blev godkendt.

Ad 3: Valg av justeringsperson
Djóni Eidesgaard påtog sig opgaven.

Ad 4: Foreningens økonomi
Ved årsskiftet var indestående i hovedkassen ca. 307.000 SEK. Derudover står der ca. 35.000 NOK i den norske kasse, selv om foreningen fortsat ikke har adgang til pengene. Den færøske kasse eksisterer, men anvendes ikke aktuelt. Den islandske kasse er tæt på nul. Carl Goran bad om at få tilsendt revideret regnskab for de lokale kasser, så de kan indgå i afrapporteringen på generalforsamlingen. Foreningen har aktuelt ingen indtægter (bortset fra konferencerne), og udgifterne går stort set kun til bestyrelsesmøder.

Ad 5: Neste konferanse

Status og økonomi
Der er p.t. tilmeldt 155 deltagere. Bestyrelsen forventer, at vi når op over de 200 deltagere, der skal til, før budgettet balancerer.

Early Bird udsættes til 1. april for at give mulige deltagere lejlighed til at se og drøfte programmet med deres ledelse for at få bevilliget deltagelsen.

Abstracts og program
Efter stort arbejde i den videnskabelige komite er programmet med keynotes og de 62 godkendte abstracts klar. Hrefna har forsøgt at samle indlæggene efter henholdsvis emne og sprog. I forhold til det tidligere aftalte viste det sig nødvendigt at reservere endnu et rum i 1,5 dag for at få det hele til at gå op.

Programmet blev publiceret på konferencehjemmesiden i løbet af mødet. På nfbo.org linkes til programmet mv., og hvis det kan lade sig gøre, inkluderes programmet fra konferencehjemmesiden.

Keynotes
Der har været et par ændringer i listen over keynote speakers, men islændingene har fundet gode afløsere. Hele oversigten over keynotes og deres emner fremgår af hjemmesiden. Belært af denne erfaring drøftede bestyrelsen, at et af de nuværende eller tidligere medlemmer af bestyrelsen skulle kunne træde ind med et indlæg med kort varsel. Erfaringerne fra tidligere med at knytte en kontaktperson til keynote speakerne var så gode, at Hrefna og Þóra vil komme med et forslag til, hvem der bliver kontaktperson for hvem.

Sosialt program
Det vil afhænge af deltagerantallet, om der bliver mulighed for at få musik til gallamiddagen. Også rammerne for ice breakeren om søndagen overvejes stadig.

Oppgavekonkurranse
Gertrud modtog syv bidrag- fire fra Sverige og tre fra Norge. Vinderne var Susanne Agorander og Isabelle Laner fra Karlstads Universitet med opgaven «Potentiellt traumatiserande handelser, posttraumatiska symtom och psykisk ohalsa hos barn och unga som utreds for ADHD eller autism». Bestyrelsen sendte en varm tak til den meget kompetente jury, som havde påtaget sig opgaven med at finde den rette vinder. Juryen bestod af: Cecilia Kjellgren, Dag Nordanger og Gisela Priebe.

Vinderne inviteres som aftalt med til konferencen sammen med vinderen fra 2020, Mattias Kloo, Gøteborgs Universitet, for opgaven “The effects of theory of mind and executive functions on preschoolers’ performance during investigative interviews”. De vil alle få lejlighed til at præsentere deres projekter i Reykjavik.

NFBOs 25-årsjubileum
Tanken er at præsentere billeder fra konferencen i pauserne og eventuelt også på en stand i tilknytning til konferencelokalet. Gertrud vil nævne i åbningstalen, at vi fejrer jubilæum, og Gunnar opfordres til at fortælle om mindeværdige begivenheder i foreningens historie. Carl Goran bad om, at man sender billeder til ham fra konferencerne. Brug gerne den Teamsplatform, som omtales under punkt

Viktige datoer/deadlines

Omtale af konferencested 2025
Det kommende konferencested præsenteres som vanligt som afslutning på programmet. Se også punkt 10.

Ad 6: Virksomhetsberetning 2021-2023
Gertrud præsenterede sit forslag til virksomhedsberetning. Forslaget blev drøftet og vedtaget uden indvendinger.

Ad 7: Handlingsplan 2023-2025
Gertrud præsenterede sit forslag til handlingsplan. Forslaget blev drøftet og vedtaget efter nogle få justeringer og tilføjelser. Gertrud udarbejder et opdateret forslag.

Ad 8: Generalforsamling og ny bestyrelse
Listen over bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev gennemgået, ligesom bestyrelsen overvejede, hvordan de centrale poster så ud til at kunne besættes. Dette kan selvfølgelig først afklares endeligt, når den nye bestyrelse er valgt.

Ad 9: Retningslinjer for deltagelse i styremøter
Bestyrelsen vedtog, at deltagelse i bestyrelsesmøder prioriteres med henblik på både at få så bred en repræsentation som muligt (mindst en deltager fra hvert land), og således at vigtige funktioner som formandskab, kasserer og en eventuelt fast udpeget sekretær kan varetages. Derudover tilgodeses det land, som forestår den kommende konference. Alt under hensyntagen til, at foreningens økonomi skal muliggøre prioriteringerne.

Beslutningsgrundlag og beskrivelsen omtales for medlemmerne på generalforsamlingen. Dokumentet indeholder også en beskrivelse af, i hvilket omfang suppleanter kan deltage i konferencerne. De kan få deltagelse og konferencemiddag betalt af foreningen, men må selv sørge for transport og overnatning.

På nuværende tidspunkt var der ikke stemning for at kunne deltage i møderne via link. Det skyldes praktiske forhold, samt at det er et forstyrrende element, når man skal forholde sig til personer, som ikke er i rummet, ligesom fjerndeltageren ikke kan følge med i, hvad der foregår. Derudover er møderne så lange, at det reelt er vanskeligt at følge med på afstand.

Ad 10: Konferanse 2025

De danske deltagere gav tilsagn om, at de gerne ville forestå den kommende konference. Den forventes afholdt i København eller et andet let tilgængeligt sted i den sidste del af maj 2025.

Ad 11: Kommunikasjon utad- websiden og sosiale medier
For at optimere aktualiteten af foreningens hjemmeside, kan medlemmerne lægge relevante rapporter på hjemmesiden. Ønsker man en rapport lagt på NFBO, sendes den til Djóni cc Gertrud med en begrundelse og kort omtale.

Mimi påtog sig at formulere en overordnet introduktion til relevante emner, f.eks. vold mod børn eller psykisk vold, hvorefter de nationale repræsentanter kan linke til ministerielle hjemmesider med informationer om området.

Mimi påtog sig også at se, om hun kan finde et par studerende, som gerne vil holde facebook- og instragram-siden opdateret med nyheder om foreningen og dets interesseområde. Betalingen kan være gratis deltagelse i den kommende konference. Bliver det en succes, kan opgaven videreføres til det kommende konferencearrangørland, hvorved omkostningerne kan holdes nede.

Ad 12: Nytt fra ISPCAN
Carolina anbefalede den kommende konference. Medlemsskabet koster fra 35 USD, og der mulighed for billige eller gratis kurser. For en merpris kan man også modtage bladet Child Abuse and Neglect.

Ad 13: Nytt fra de nordiske landene

Danmark
Barnets lov fremsættes snart som lovforslag. Al lovgivning om børn samles i en lov. Forventes at træde i kraft 1. oktober. Den danske regering har de seneste år officielt sagt undskyld til børn, som for år siden blev behandlet meget dårligt af staten. F.eks. børnehjemsbørn og grønlandske børn.

Færøerne
Færøerne har fået et nyt ministerium: Børne og undervisningsministeriet. Hos dem er alt relevant for børn og unge samlet, også tværsektorielt. De skal også ansætte en koordinator af tværsektoriel tilgang inden for ungdomsområdet. Hensigten er at nedbryde alle barrierer, som kan forekomme bland de forskellige systemer.

Island
Island har fået en ny lov om samarbejde for børns velfærd. Et meget stort tværsektorielt arbejde. Loven bliver omtalt nærmere under prækonferencen. Ny børneværnslov kommer i løbet af marts og vil medføre en større professionalisme i kommunerne.

Norge
Norge har også fået en ny børneværnslov. Den trådte i kraft ved årsskiftet. Der er en nedgang i antal anmeldelser om overgreb mod børn, og det er ikke helt klart hvorfor. En teori er, at myndighederne er lidt mere påpasselige eller ser lidt mere restriktivt på de forhold, der anmeldes. En anden mulig er, at befolkningen har mindre tillid til politiet efter nogle kritiske sager den seneste tid. Under alle omstændigheder er det skidt for de ramte børn.

Sverige
En ny lov om socialtjeneste kommer nok i 2024 og vil indebære, at socialtjenesten skal have et forebyggende perspektiv og kunne tilbyde tidlige indsatser. Sverige har gennemført nationale kortlægninger om vold mod børn, og studier rettet mod forældre er publiceret. Et nyt elevstudie publiceres i midten af april 2023. Derudover er en udredning om national strategi for at forebygge vold mod børn publiceret. Den lægges snarest på NFBO’s hjemmeside.

Ad 14: Eventuelt
Gertrud fortalte, at hun havde gode erfaringer med at bruge Teams til dokumentplatform. Hun bruger platformen til NFBO-dokumenterne. Bestyrelsen tilsluttede sig hendes forslag om, at bestyrelsesmedlemmer får adgang til hendes NFBO-mappe, så alle kan finde og evt. lægge relevante dokumenter og billeder i mapperne.

Ad 15: Neste møte
Bestyrelsen holder møde søndag den 21. maj kl. 12, hvor de aktuelle overordnede og praktiske spørgsmål afklares – herunder hvem der moderer og præsenterer undervejs.

Steen Hansen, justerperson
Sign.

Djóni Eidesgaard, referent
Sign.