Search
Close this search box.

Bestyrelsesmøde den 13. og 14. maj 2022 Mødet blev holdt i Reykjavik hos Barna- og fjölskyldustofa (Børne og familieenheden)

Til stede
Steen Hansen, Danmark. Djóni Eidesgaard, Færøerne. Hrefna Friðriksdóttir, Þóra Kemp og Gun- nar Sandholt, Island. Gertrud Sofie Hafstad og Linda Kvalvik, Norge. Carolina Jernbro, Johanna Thulin og Carl Göran Svedin, Sverige.

Summary

  • The most central topic of the meeting was the conference scheduled to convene from 21 May to 24 May 2023. The venue will be Hilton Nordica in Reykjavik, Iceland. Both registra- tion for the conference and call for abstracts will be introduced 1 October 2022.
  • The main language will be English. Workshop presentations can be in a Nordic language.
  • During the conference there will be some celebration of NFBO’s 25th anniversary.
  • Our connection to ISPCAN will be highlighted during the conference and the board will to an even larger degree refer to ISPCAN activities on our digital platforms.
  • Discussing how to make sure that we fulfill our intended plan for activities before our next general assembly the board decided among other things to try to introduce relevant topics in future webinars.
  • The next board meeting will be held online 15 September.

Referat

Dagsorden
1:  Velkomsttilmøtet
2:  Godkjenning av dagsorden
3:  Valg av justeringsperson
4:  Neste konferanse
5:  Oppgavekonkurranse
6:  KommunikasjonomNFBOutad
7:  NFBOs handlingsplan 2021-2023: Oppfølging
8:  Logodrøftelse
9:  Nyt fra ISPCAN
10:  Kommende aktiviteter i medlemslandene
11:  Eventuelt
12:  Neste møte

Ad 1: Velkomst til møtet
Gertrud bød velkommen til den aktuelle bestyrelses andet fysiske møde og det første møde i mange år i Reykjavik.

Ad 2: Godkjenning av dagsorden
Ovennævnte dagsorden blev godkendt.

Ad 3: Valg av justeringsperson
Carolina blev valgt.

Ad 4: Neste konferanse

Status

Konferencen holdes på Hotel Hilton Nordica, og den åbnes søndag den 21. maj 2023, blandt andet med reception.

Konferencen skal ikke alene fokusere på risiko, men også på de positive aspekter af børns færden i en digital verden – f.eks. til at finde hjælp og støtte.

En eventuel streaming vil kun komme på tale for key note speakers.

Organisasjonskomité og Vitenskapelig komité

Hrefna leder den videnskabelige komité. Foreløbig består komitéen derudover af Johanna, Ger- trud og Djóni. Hrefna tjekker med de øvrige lande, hvem der er valgt og har mulighed for at del- tage. Þóra trækker både på lokale kræfter og sparer i fornødent omfang med bestyrelsen om ram- merne for konferencen.

Økonomi

Þóra oplyste, at hun først umiddelbart op til mødet havde modtaget de priser, som er en forudsæt- ning for at fastsætte deltagerprisen. Hun havde således ikke haft tid til at udarbejde et bud.
Hun kunne fortælle, at organisationskomitéen har lavet en aftale med et konferencebureau, som kan sikre rabat på flybilletter fra Icelandair, på sightseeing, flygbuss, konferenssystem samt på ho- telrum.

Bestyrelsen opfordrede organisationskomitéen til at afklare, om de kan opnå momsrefusion, da vi ved tidligere lejligheder er blevet betragtet som en ideel, velgørende organisation.

Program, herunder hovedforelesere

Tre keynote speakers er bekræftet. Det drejer sig om Linda Jonsson, Elizabeth Englander og Maria Run Bjarnadottir. Andre er spurgt, men er endnu ikke vendt tilbage.

Det gennemgående sprog bliver engelsk, herunder så vidt muligt key note speakerne, men ab- stracts og præsentationer kan være på de nordiske sprog (dog skal abracts være på samme sprog som præsentationen). (Se også punkt 9 vedr. præsentation af ISPCAN).

Viktige datoer/deadlines

Second announcement: Abstracts:

Registrering:

Konferenceperiode:

1. oktober 2022

Indsendelse mulig fra 1. oktober 2022.
Sidste frist 15. januar 2023 (justeres eventuelt).
Udvælgelse afsluttet og besked til udvalgte senest 1. marts 2023.

Åbner 1. oktober 2022.
Early Bird lukker 15. marts 2023. Sidste frist: 5. maj 2023.

Søndag 21. – onsdag 24. maj.

Besiktigelse av konferansestedet

Bestyrelsen fandt, at hotel Hilton til fulde kunne opfylde de behov, som arrangører og deltagere har.

Jubilæum

NFBO fylder som drøftet på novembermødet 25 år i 2023.

Bestyrelsen mente fortsat, at jubilæet skulle markeres. Gunnar og Carl Göran påtog sig at være tovholdere. Idéer til aktiviteter, præsentationer, indslag mv. kan sendes til dem. Bestyrelsen drøf- tede, at historien skal formidles på en oplysende, tankefremkaldende og underholdende måde – meget gerne så børn indgår på en eller anden måde. Eventuelle omkostninger må drøftes, men de bør dækkes af foreningens kasse og dermed ikke indgå i konferencebudgettet.

Ad 5: Oppgavekonkurranse
Fristen for indsendelse af opgaver er 5. januar. Dog kan fristen rykkes til for eksempel 20 januar for at tilgodese kandidater, som modtager sin karakter primo december 2023. Som tidligere vil juryen bestå af en repræsentant fra de lande, hvorfra opgaverne stammer. Ved den kommende konfe- rence vil der være to prisvindere, fordi konferencen i Helsinki blev aflyst, så Mattias Kloo ikke kunne få sin præmie. Begge vindere får rejse og konferencegebyr betalt.

Ad 6: Kommunikasjon om NFBO utad
Diverse praktiske spørgsmål blev drøftet og tidligere beslutninger genopfrisket.

Bestyrelsen besluttede, at et NFBO-forum til webinarer kunne indskrives i den kommende hand- lingsplan for at sikre, at idéen blev udmøntet. Formålet bliver at tilbyde medlemmerne ny viden, samt meget gerne at tiltrække nye medlemmer. Linda og Johanna videreudvikler idéen.

Gertrud har fortsat ambitioner om at indsamle og publicere nyheder i et kort format, men har måt- tet udskyde det til efteråret. Forskellige muligheder for at indhente og sprede informationer blev drøftet, og Gertrud følger op.

Det vil også være godt, hvis medlemmer af NFBO kan nævne, at NFBO er medarrangør, når man holder lokale aktiviteter.

For at henlede opmærksomheden på foreningens formål vil Gertrud skrive en invitation til lande- nes børneombudsmænd om at indspille en ganske kort video, hvor de præsenterer status og aktu- elle prioriteter, som fortjener opmærksomhed. Præsentationerne kan også indgå i promoveringen af konferencen ved at blive præsenteret på facebook.

Ad 7: Handlingsplan
Ved gennemgangen af den aktuelle handlingsplan vurderede bestyrelsen, at vi med fordel kunne udnytte de under punkt 6 nævnte webinarer til at fokusere på de punkter, som ikke dækkes i sær- ligt omfang på konferencen. Det gælder denne gang for emnerne ‘Børn på flugt’, ‘Børn som skader andre børn’ og ‘Barn inden for forskellige minoriteter’. Emnerne kan også overvejes at indgå i kon- ferencens workshops. Som bekendt dækkes emnet ’Barn i den digitale verden’ godt af den kom- mende konferences tema.

Bestyrelsen valgte at nedprioritere mulighederne for at udvikle et samarbejde med professionelle i de baltiske lande. Indsatsen var i realiteten tænkt som optakt til den planlagte konference i Fin- land, som har et tæt samarbejde med navnlig Estland.

Vedr. ISPCAN henvises til omtalen under punkt 9.

Ad 8: Logodrøftelse
Logoet stammer fra tidligt i foreningens historie, og måske er det på tide at modernisere det? Be- styrelsen er ikke sikker, men det kunne i givet fald være i forbindelse med jubilæet. Djóni tilbød at finde frem til et par professionelle forslag til næste møde.

Ad 9: Nytt fra ISPCAN
NFBO er underorganisation af ISPCAN, og man kan melde sig ind i ISPCAN som associate mem- ber via hjemmesiden www.ispcan.org.

ISPCAN holder konference i juni 2022 i Estland. Det er en 4-dages konference med titlen „Child Protection for the Most Vulnerable Children and Families“. ISPCAN holder ligeledes webinarer.

ISPCAN ser gerne, at medlemsorganisationerne arrangerer eller bliver medarrangør af regionale konferencer. Tidligere bestyrelser i NFBO har besluttet, at arbejdet bliver for stort, og at vi fore- trækker at bruge vores kræfter på at arrangere vores egne konferencer. Dette synspunkt gør sig umiddelbart fortsat gældende. Carolina er foreningens kontaktperson til ISCPAN, og hun kigger nærmere på muligheder og begræsninger.

ISPCAN (ved det tidligere NFBO-bestyrelsesmedlem Gabriel Otterman) vil blive inviteret til et præsentere ISPCAN kort på den kommende konference. Bestyrelsen vil i øvrigt være yderligere opmærksom på at linke til ISPCAN’s aktiviteter.

Ad 10: Kommende aktiviteter i medlemslandene

Færøerne

Det er med mange lokale aktørers indsats tilsyneladende lykkedes at få politikerne til at fokusere mere på præventive end reaktive indsatser. Der vil derfor blive investeret flere midler i præventivt arbejde.

Island

Kommunerne skal omorganisere sig for at kunne leve op til store ændringer, som følger af ny lov- givning. Det kommer til at tage tid, og fokus er desværre på rammen frem for indholdet og mulig- heden for at udføre det.

Norge

Der er fokus på flygtningebørn fra Ukraine. Det er en udfordring at få placeret børnene og deres familier på hensigtsmæssige lokaliteter, så de kan få en hjælp, de har brug for.

Desværre har der været eksempler på, at umiddelbart hjælpsomme mennesker nok har været mere interesseret i at få uhensigtsmæssig kontakt til børn eller til deres mødre end at hjælpe dem. Dette har også vist sig at være tilfældet i Sverige og Danmark.

Sverige

Regeringen har udpeget en særlig efterforsker, Fredrik Malmberg (tidligere børneombudsmand), for at udvikle forslag til en samlet national strategi for at forebygge og bekæmpe vold mod børn. Forslagene skal afleveres til regeringen ved årsskiftet. Børnerettighedsdagene, Nordens største børnerettighedskonference, finder sted 24. – 25. maj og giver mulighed for at promovere NFBO og kongressen i Island.

Ad 11: Eventuelt
Der findes et sæt regler om betaling for bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i bestyrelsesmøderne. Den aktuelle sammensætning af ordinære medlemmer og suppleanter har synliggjort, at bestyrel- sen nok bør overveje en justering af betingelserne, således at vi sikrer, at formand, hovedkasserer og en eventuelt fast udpeget sekretær kan deltage ved hvert møde sammen med et andet medlem fra det pågældende land. På samme måde bør det sikres, at arrangørerne af den kommende konfe- rence kan deltage med to personer. I mange tilfælde vil det ikke give problemer, men det vil være godt at tage højde for disse forhold.

Bestyrelsen drøfter muligheden videre og lægger op til en beslutning, som kan præsenteres på ge- neralforsamlingen. Beslutningen skal også ses i lyset af, at bestyrelsen må forventes at holde flere digitale møder, hvorved udgifterne bliver mindre end tidligere.

Ad 12: Neste møte
Digitalt møde den 15. september. Linda indkalder.
Fysisk møde i København i – foreløbigt planlagt til 3. og 4. marts i Jónshus. Linda indkalder.

page6image23333936 page6image23342880

Steen Hansen referent

Carolina Jernbro justering