Search
Close this search box.

REFERAT FRA NFBO‐STYREMØDET I BERGEN DEN 29. & 30. APRIL 2011 Mødet afholdes i Barnehusets mødelokale.

Til stede: Gunnar Sandholt, Reidun Dybsland, Carolina Øverlien (fredag), Steen Hansen, Anita Johansen, Gabriel Otterman, Mary í Garði. Desuden deltog alle fra den lokale planlægnings‐ gruppe ved rundvisningen på Scandic samt heraf Hanne Siri Austgulen og Inge Nordhaug til punkt 4 på dagsordenen.

Referent: Anita Johansen

Ad. 1.: Steen vælges som justeringsmand og Anita er sekretær og dermed referent.
Ad. 2.: Dagsordenen er godkendt, men da Carolina skal rejse retur fredag aften, tager vi punktet

om konferencen først.

Ad. 4.: Forberedelse af konferencen i Bergen 2012: lokaliteter, økonomi, praktisk oplæg, tidsfrister for annoncering etc.:

Der er indgået aftale med Scandic Bergen City om konferencen d. 14. – 16. maj 2012. De nærmere detaljer aftaler organisationsgruppen. Efter vores rundvisning i dag er vi enige om, at plenum skal foregå i salen i en bygning et par gader fra hotellet og parallelsessionerne (mandag og tirsdag) på selve hotellet. Kopi af aftalen alt inklusive, skal sendes ud til godkendelse i styret, når den er helt på plads. Alternative overnatningsmuligheder skal anbefales/linkes for dem, som vil bo billigst muligt. Der skal tages højde for overnatninger fra lørdag/søndag til mandag for styrets medlemmer.

OBS! Af hensyn til hotelreservationer vil Reidun gerne vide hurtigst muligt, hvem der regner med at blive og opleve den 17. maj.

Et eksempel på festmiddag med vin er 750,‐ kr. /menu. Inkl. sejltur eller tur til Fløyen bliver det godt 800,‐ kr. Den samlede udgift til konferencen forventes at blive ca. 500.000 NOK. Totalt set ca. 3000 – 3500 NOK i konferenceafgift. Tilmeldinger direkte til planlægnings‐gruppen (flot). Norge søger selv sponsorstøtte/fonde. Lokal arrangør laver budget og tager sig af alt vedrørende konferencen – der kommunikeres med Carl Göran om dette fra begyndelsen og løbende i processen. Underskudsgaranti diskuteres – evt. via kommune eller fonde – under alle omstændigheder skal man udregne en bundlinje for antal deltagere – dette drøftes videre i organisationsgruppen.

1

Medarrangører til konferencen er: RVTS‐Vest (ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygning), Barnehuset Bergen samt NKVTS (nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress).

Det besluttes, at Reidun leder organisationskomiteén, som udover Carolina fra NFBO består af lokale ressourcepersoner: Hanne Siri Austgulen, Inge Norhang, Øjvind Ottesen og Marion Ophang.

Det besluttes, at Carolina leder den videnskabelige komité, hvor Kirsten, Carl Göran, Hrefna og Raisa deltager. Ved abstracts fra Grønland inddrages Anita – og fra Færøerne inddrages Mary. Carolina har behov for at gennemgå opsætning af programmet mere detaljeret og det besluttes, at Gunnar profilerer NFBO på side 1 og dernæst profileres organisationskomiteen på side 2.

First announcement and call for abstracts sættes flot op på en pdf‐fil sådan at den kan printes til udlevering i forskellige relevante sammenhænge. Det besluttes, at det er en fin idé, at alle laver en ”vi ses til NFBO‐ konf…” som autosignatur på sin mail.

Det aftales, at 1. announcement skal ud inden sommeren nærmere bestemt ultimo maj/primo juni på hjemmesiden, ved mailudsending og efter lokal beslutning pr. papirpost.

2. announcement skal ud i høsten – eksakt dato er ikke sat.

Ad.5.: Forberedelse af konferencen i Bergen 2012, fagligt indhold, forelæsere etc.

Temaet på konferencen er sluttelig blevet ” barnemishandling og omsorgssvigt i et krydskulturelt perspektiv”.

Emner som keynotespeakers diskuteres Jukka Makela, socialmediciner, er foreslået og accepteres. Gunnar foreslår socialantropolog Jonina Einarsdottir og det besluttes. Carolina har en aftale med brasilianeren Paulo Pinero, og hun har en nogle forslag fra Norge, men hun afventer de øvrige landes forslag. Gabriel nævner en journalist samt en advokat som har kvinder og børn som tema. Der er ikke p.t. indkommet forslag fra alle lande, hvorfor sidste frist for forslag til keynotespeakers rykkes til den 10. maj 2011 på mail til Carolina.

Ad.6.: Beslutninger om tidsfrister. Se ovenfor!
Ad.3.: Opfølgning fra sidste mødereferat i oktober 2010 i København

 •   Anita laver et oplæg over muligheden for afholdelse af NFBO konference i Nuuk i 2014, som sendes ud til styret til drøftelse på næste møde. Såfremt dette bliver en realitet skal der ikke tillige arrangeres seminar.
 •   Der rykkes for opfølgning v. formanden på punkt 7 i protokollen fra Kbh. om barnehusvirksomhed og den nedsatte arbejdsgruppes forslag hertil.

2

Ad.7.: Kommunikation med medlemmerne, medlemsbreve og hjemmeside

Der har været møde i Oslo om hjemmesiden mellem Gabriel, Steen og Geir, se venligst referat fra mødet, som er indscannet og vedhæftet her og involverer den fremtidige kommunikation både udadtil og indadtil. Der har også været et møde i Stockholm mellem Gabriel, Steen og firmaet Webforum. Det er væsentligt, at arbejdet med hjemmesiden ikke er så sårbart, at kun én kan opdatere den. Der er dialog om, at det vil være optimalt at flere kan gå ind og gerne alle i styret, som således kan opdatere for eget lands vedkommende.

Hjemmesiden:

 •   Webfirmaet Webforum fra Stockholm har givet tilbud på opgaven med at lave en funktionel og opdateret hjemmeside. Det koster 2000,‐ SEK om året at få firmaet til at vedligeholde sitet og NFBO får sponsorstøtte ved at tillade firmaet at skilte med deres logo, hvilket styret beslutter er ok. Det besluttes ligeledes at bruge op til 10.000,‐ SEK på at få etableret den nye hjemmeside. Dertil kommer udgifterne til endnu et udviklingsmøde i den nuværende webgruppe i Stockholm.
 •   Det besluttes at ændre fra com‐domæne til org., sådan at den nye hjemmeside bliver www.nfbo.org.
 •   Web‐arbejdsgruppen fortsætter, men gerne med senere deltagelse fra Finland og Island, såfremt det ønskes, da meningen er, at væsentlige informationer på sitet skal kunne læses på hvert sprog.
 •   Det er ønskeligt, at medlemmerne kan tilmelde sig og betale via hjemmesiden. Medlemsbrev:

  Af forskellige årsager er det ikke lykkedes at få medlemsbrev ud efter konferencen i København. Det diskuteres, hvordan vi kan sikre at der løbende kommer medlemsbrev ud. De tilstedeværende styremedlemmer er enige om, at det er oplagt, at hvert land på det nye site lægger nyheder ud fortløbende frem for et årligt medlemsbrev. Tiden er løbet fra medlemsbreve i papirformat. Steen nævner dog, at nogle af de danske medlemmer stadig foretrækker papirformatet. Nogle lande har indsendt indlæg, men der mangler fortsat flere. Det besluttes, at det ikke længere er relevant at sammenskrive oplæg fra konferencen efter et år. Til gengæld skal det medlemsbrev, som skal ud nu indeholde aktuelle emner: Information om Tampere‐konf. tid, sted og tilmelding, first announcement på Bergen‐konf., Carl Görans donation til NFBO samt info om den nye hjemmeside, der er på vej, samt et indledende skriv fra formanden.

  Medlemsbrevet skal ud på hjemmesiden sammen med 1. announcement om Bergen‐konf. ultimo maj/primo juni og Steen påtager sig dette. Deadline for tekst til medlemsbrevet ifølge ovenstående er medio maj pr. mail til Steen.

3

Ad. 8.: Foreningens økonomi

Økonomien er god efter konferencen i København samt donationen fra Carl Göran – i alt ca. 300.000,‐ kr. OBS! Carl Göran bedes sende det afsluttede regnskab for 2010 til alle landes kontaktpersoner.

Ad. 9.: ISPCANs Europa‐konference i Tampere

Da Raisa har meldt afbud til mødet i dag savnes status herpå. Gunnar tager kontakt til Raisa. Det besluttes at få oversat NFBO‐pjecen til engelsk og få trykt den i et mere tidssvarende layout i 1000 eksemplarer, sådan at en del kan lægges ud i Tampere. Gabriel sørger for oversættelsen og tryk hos grafisk firma. NFBO‐banneret efterlyses, da det skal sendes til Tampere og derfra videre til Bergen. Gunnar spørger Kirsten.

Ad. 10.: Nyt fra landene.

OBS! Hvert land skriver til Anita om hvad der er sket på medlemssiden siden sidst samt om økonomien. Herudover skal kun nævnes særlige begivenheder, da det besluttes at indskrænke de ofte omfattende oplistninger. Det besluttes endvidere at vi i styret kan have glæde af at have en uformel information og dialog om diverse aktiviteter og politiske begivenheder vedrørende børn og familier som afslutning på vores møder, som ikke skal føres til referat.

Grønland: har aktuelt 15 registrerede medlemmer, flere af de tidligere medlemmer kan ikke spores på adresse eller tlf.nr., hvilket betyder, at de er rejst fra landet eller til et andet sted i Grønland – de øvrige er i marts måned rykket for indbetaling af kontingent. Økonomien er fælles med Danmark. Her i Grønland er der flere græsrodsforeninger, som arbejder for børn og unge på forskellig vis og som har søgt og fået store fondsmidler. Herudover er der aktive private virksomheder, som laver arrangementer til fordel for børn og unge. Desuden har regeringen iværksat forskellige strategier og handleplaner samtidig med at der aktuelt kører nogle gode projekter som forældreskoler og tidlig indsats over for den gravide familie. Det synes ikke særligt attraktivt at melde sig ind i NFBO, idet man i stedet støtter de lokale tiltag. Der er omvendt stor tilslutning til deltagelse i konferencerne og flere af medlemmerne vil meget gerne assistere med at få en konference sat op i Nuuk. NFBO forbindes netop med de velorganiserede og fagligt meget spændende konferencer.

Norge: I Norge er der nu 45 medlemmer (flere end på flere år) og der er en god økonomi.

Island: Der er omkring 35 registrerde medlemmer i NFBO på Island, men antallet af betalende plejer at falde lidt mellem konferencerne. Der er begrænsede aktiviteter i foreningen, men der planlægges et medlemsmøde tidligt i høsten. Der findes endnu midler på den s.k. ”Börnværnstofa‐ fond” som Barnaverndarstofa (Statens center for börnværn) oprettede ud af sin andel af

4

overskuddet fra Reykjavikkonferencen med det formål at give støtte til kommunalt ansatte inden for området mishandling og omsorgssvigt af børn, for at gøre det nemmere for dem at deltage i seminarer og konferencer uden for Island. Bl.a. gjorde den støtte det muligt for flere at komme til NFBOs Københavnerkonference. I den offentlige arena har der været rettet øget opmærksomhed mod børn, som er vidne til vold i hjemmet, bl.a. ved initiativ fra Red barnet (Barnaheill) i Island. Der ligger et lovforslag fra folketinget (Alþingi) om restriktionsordning og fjernelse af voldsudøvere fra hjemmet.

Danmark: Medlemstallet er dalende i Danmark, der er utilfredshed med at de ikke modtager medlemsblad, specielt at de intet har modtaget vedr. konferencen i Danmark, hverken på hjemmesiden eller som medlemsbrev. Der har været 200 betalende medlemmer. Aktuelt lidt over halvdelen. Det kræver meget at sende remindere ud, men det giver bonus. Kirsten har ikke haft tid og kræfter til at gøre det i 2010 og det ses tydeligt på betaling af medlemskontingentet. På konferencen i Danmark blev det tydeliggjort af deltagerne, at andre lande ikke sender reminder ud til medlemmerne og de glemmer derfor at betale dette. Hvis NFBO skal have flere medlemmer kræver det medlemspleje og det ville være fint om NFBO kunne få en sekretær nogle timer til at tage sig af dette. Økonomien er god i Danmark med ca. 58.000 Kr. på den danske konto. Der er overført lidt over 195.000 til den svenske konto. Overskuddet kom bl.a. fordi der blev sparet på mange ting ved konferencen i Danmark – der var ingen penge at starte med fra Island.

Færøerne: Sverige: Finland:

Ad. 11.: Næste møde i styregruppen ‐ foreslås til et af følgende tidspunkter:

 •   I Tampere op til konferencen søndag den 18. september
 •   I Tampere efter konferencen onsdag og torsdag den 21. + 22. september
 •   I København fredag og lørdag den 6. + 7. oktober

  Gunnar sender mail ud til styret med forespørgsel om, hvad der kan passe bedst ind.

  Ad. 12.: Intet til ”Eventuelt”.

5