Search
Close this search box.

Anita Stokka Kåven & Jana Kristin Maack, Universitetet i Tromsö, har utsett till vinnare i Nordisk Forening mot Barnemishandling og Omsorgssvikts (NFBO) uppsatstävling 2018, med uppsatsen Det er mitt ansvar, men… En kvalitativ studie av utøveres forståelse av seksuelle overgrep mot barn.

Juryns motivering:
”Uppsatsförfattarna har valt ett ämne för sin uppsats som har stor relevans för området barn som är utsatta för våld och övergrepp. Genom att intervjua personer dömda för sexualbrott har författarna tillfört ytterligare kunskap om förövares bakgrundsfaktorer, samt identifierat förekommande drivkrafter och strategier för att rättfärdiga handlingarna. Genom intervjuerna har också sexualförövares tankar om prevention synliggjorts. Det är ett modigt ämnesval och uppsatsen har många kvaliteter. Uppsatsförfattarna har vänt sig till personer som kan ha ett stort motstånd mot att medverka i forskning och författarna har visat en stark medvetenhet kring etiska perspektiv. Materialet har bearbetats med stor omsorg och arbetet visar på stor vetenskaplig medvetenhet hos författarna. De intervjuades berättelser om hur de ser på sina offer och sina handlingar bidrar till att öka vår kunskap om hur förövare av sexuella övergrepp agerar. Några av de implikationer som uppsatsförfattarna lyfter är vikten av ett tidigt förebyggande arbete för att förhindra att personer utvecklar ett avvikande sexuellt intresse och vikten av tillgång till professionellt stöd för den som upplever sig vara i risk att begå sexuella övergrepp men vill söka hjälp för att förhindra att det sker. Detta är frågor av yttersta vikt i det nordiska arbetet med att förebygga att barn utsätts för övergrepp.”

Tórshavn 21 augusti 2018

Cecilia Kjellgren ordförande i uppsatsjuryn

Juryn bestod av: Dag Nordanger, Marianne Ny, Talli Ungar Felding och Cecilia Kjellgren