Search
Close this search box.

Förord

I din hand eller på din skärm har du nu den fjärde stora nationella studien på området ungdomars sexualitet och utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering
i Sverige. Att kunna jämföra olika undersökningar med varandra och över tid rekommenderas från många håll. Det är unikt att vi nu kunnat genomföra en fjärde studie baserad på samma frågor som tidigare. Samtidigt har vi valt att undersöka några nya områden så som ungdomars användning av och attityder till pornografi, erfarenheter av #metoo rörelsen och hur covid-19-pandemin påverkat eleverna.

Barnkonventionen är tydlig och har tillsammans med Agenda 2030 som mål att eliminera allt våld, inklusive sexuella övergrepp mot barn. Nästan alla i Sverige tar kraftigt avstånd från alla former av våld och övergrepp mot barn. Barnkonventionen är lag i Sverige sedan drygt ett år tillbaka. Ändå utsätts många barn. Resultaten i den här studien tyder tyvärr på att övergreppen mot barn i Sverige har ökat de senaste fem åren. I den här undersökningen uppger var fjärde elev att de någon gång under sin uppväxt utsatts för någon form av övergrepp. Sist undersökningen genomfördes 2014 var det

var femte elev. Det är också tydligt att barn inte alltid får tillgång till det skydd och den rehabilitering de har rätt till när de utsatts för övergrepp. Och det är fler barn som är missnöjda med den hjälp de fått av myndigheter än som är nöjda med den samma.

Det är viktigt att försöka ta reda på hur vanligt sexuella övergrepp och sexuell exploatering av barn är. Det ger förutsättningar för att förebygga, skydda och stötta. Officiell statistik om antalet polisanmälningar eller anmälningar till socialtjänsten ger viss information men ingen bild av hur många barn som verkligen är utsatta.

Den väg som Stiftelsen Allmänna Barnhuset valt även denna gång är att låta elever som går tredje året på gymnasiet svara på frågor anonymt. Det ger utsatta barn, även de som inte kommit i kontakt med myndigheter, en möjlighet att komma till tals. Sammanlagt
3 282 elever har deltagit i undersökningen. Svaren ger en mer rättvisande bild av läget än vad antalet anmälningar gör. Man kan därmed börja ana vidden av det som barn utsätts för. Oavsett om barn utsätts för fysiskt våld, psykiskt våld, sexuella övergrepp eller försummelse så sätter det djupa spår. Det är angeläget att alla som arbetar med barn lär sig mer om övergrepp (på och utanför nätet), hur vanliga de är, vad som skiljer dem åt och hur de drabbade barnen reagerar. Kunskap behövs för att förebygga och för att ge de barn som ändå utsätts det skydd och den rehabilitering de har rätt till.

Jag hoppas att, den här fjärde studien i serien, kan utgöra ett stöd såväl för beslutsfattare som för vuxna som möter barn i sitt arbete.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla er ungdomar som har bidragit till all kunskap genom att besvara enkäten!

Cecilia Sjölander

Generalsekreterare
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Læs rapporten